Kaupunginhallitus, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 281 Kaupunginjohtajan työn arviointi, palkantarkistus

MliDno-2017-258

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtaja Timo Halosen välisen johtajasopimuksen mukaan kaupunginjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja käyvät vuosittain helmikuun loppuun mennessä keskustelun kaupunginjohtajan työn painopisteistä ja odotuksista seuraavalle kaudelle ja keskustelun tulos saatetaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Edelleen sopimukseen mukaan arviointikeskustelun pohjaksi suoritetaan vuosittain kaupunginhallitukselle ja valtuuston puheenjohtajille suunnattu arviointikysely. Erityisesti arvioidaan mm. toiminnan tuloksellisuutta, johtajan osaamista, vastuunottoa, sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin, yhteistoimintaa, maakunnallisen sote-ratkaisun edistämistä, palvelukykyisyyttä ja kunnan kokonaistilanteen kehitystä sekä kaupunginjohtajan tosiasiallista mahdollisuutta vaikuttaa siihen.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä on jakanut arviointikyselyn kaupunginhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille tammikuussa 2021. Vuoden 2021 tavoitteet laaditaan työn arvioinnista käydyn keskustelun jälkeen ja tuodaan erikseen hyväksyttäväksi kaupunginhallituksen kokoukseen 29.3.2020.

Hallintosäännön 145 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Koska kyse on kaupunginjohtaja Timo Halosen omasta asiasta, asia tulisi käsitellä kaupunginhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Arto Seppälä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, arto.seppala@mikkeli.fi

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja esittelee arviointikyselyn tulokset,​ jonka jälkeen kaupunginhallitus keskustelee kaupunginjohtaja Timo Halosen työn arvioinnista,​ vuoden 2021 tavoitteista sekä johtajasopimuksen mahdollisesta päivittämistarpeista. Keskustelun pohjalta kaupunginhallituksen puheenjohtaja käy johtajasopimuksen mukaisen kehittämiskeskustelun kaupunginjohtajan kanssa.

Kaupunginhallitus asettaa vuoden 2021 erityispainopisteet liittyen kaupunginjohtajasopimukseen 29.3.2021 pidettävässä kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus keskusteli asiasta ja päätti, että asian käsittelyä jatketaan kaupunginhallituksen kokouksessa 29.3.2021.

Merkitään, että tämän pykälän aikana esittelijänä ja sihteerinä toimi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä.

Merkitään, että hallintojohtaja Ari Liikanen ja viestintäpäällikkö Heidi Hänninen poistuivat kokouksesta ennen tämän pykälän käsittelyä.

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä ja kaupunginjohtaja Timo Halonen ovat käyneet kehityskeskustelun 16.3.2021. Keskusteluissa on vuoden 2021 tavoitteista on sovittu seurraavaa:

Kaupunginjohtajan työn painopistealueet (ja toimialueiden tulostavoitteet) ovat kaupunginvaltuuston hyväksymän vision ja strategian, muiden strategisten linjausten, talous- ja toimintasuunnitelman sekä kaupunginhallituksen täytäntöönpano-ohjeiden mukaan ja niistä johdettuna seuraavat:

Kaupunkikonsernin kokonaisjohto

 • kaupungin konsernirakenteen tiivistäminen poliittisten linjausten mukaisesti
 • omistajapoliittisten linjausten ja ohjelman päivitys sekä niiden toteuttaminen
 • kaupungin tavoiteorganisaatio 2023


Kaupunkiyhteisö- ja konsernistrategia

 • kaupunkistrategian päivitys ja terävöitys yhdessä uuden luottamushenkilöhallinnon kanssa
 • kaupunkistrategiaan toteuttavien strategisten ohjelmien päivitys ja matkailun strateginen toimenpideohjelma
 • soteuudistus Etelä-Savossa (Mikkelin kaupungin näkökulma), hyvinvointialueen ja kaupungin yhteistyö ja rajapinnat (hyvinvoinnin edistäminen ja III sektori)


Konsernitalous- ja omistajaohjaus

 • talouden tasapainotus
 • omistajaohjauksen terävöittäminen (yllä)


Keskeiset kehityshankkeet ja maankäyttö

 • Satamalahti/Kenkävero alueen kehittäminen
 • strategiset kehittämisalustat ml. matkailu


Strategiset sidosryhmäsuhteet

 • systemaattinen edunvalvontatyö yhdessä puheenjohtajiston kanssa
 • vaikuttajaryhmän kokoaminen


Koronapandemian edellyttämät toimet Mikkelin kaupungissa ja pandemian vaikutuksista palautuminen

 • häiriötilanteen johtaminen
 • pandemian jälkeiset elpymistoimenpiteet


Elinvoimatyön uudistaminen ja tehostaminen

 • elinvoimatyön uudelleen organisointi ja työn käynnistäminen
 • elinvoimaohjelman päivitys osana strategiaprosessia


Kaupungin korkeakoulupoliittisten linjausten selkiyttäminen ja toteuttaminen

 • Xamkin kehittämisohjelma ja yliopistokeskusselvitys, selvitysten valmistuttua hallituksen iltakoulu kesäkuussa
 • korkeakoulutoimintojen kehittäminen EteläSavossa/ aktiivinen osallistuminen foorumin työskentelyyn
 • yliopistokeskuksen johtoryhmän pj, Xamkin hallituksen kokouksiin osallistuminen
 • osaamisen hyödyntäminen kaupunkistrategian toteutuksessa (erityisesti strategiset kehittämisalustat)


Kaupungin viestintä, markkinointi ja mainekuva

 • kaupunkimarkkinoinnin tehostaminen viestintä/markkinointiohjelman perusteella
 • positiivisten mielikuvien vahvistaminen
 • mediayhteistyön tehostaminen
 • kaupunginjohtajan julkiset puheenvuorot ja näkyvyys


Johtajasopimuksen mukaan kaupunginjohtajan palkkaa tarkastellaan kolmen vuoden välein. Palkkaa on tarkastettu viimeksi vuonna 2018.

Hallintosäännön 145 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Koska kyse on kaupunginjohtaja Timo Halosen omasta asiasta, asia tulisi käsitellä kaupunginhallituksen puheenjohtajan esittelystä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Arto Seppälä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, arto.seppala@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan selostuksen käydystä kehityskeskustelusta. Lisäksi kaupunginhallitus asettaa vuoden 2021 edellä mainitut erityispainopisteet liittyen voimassa olevaan kaupunginjohtajasopimukseen. Edelleen kaupunginhallitus päättää johtajaospimuksen mukaisesti kaupunginjohtajan palkantarkistuksesta. 

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan selostuksen käydystä kehityskeskustelusta. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti asettaa vuoden 2021 kuvaustekstin mukaiset erityispainopisteet liittyen voimassa olevaan kaupunginjohtajasopimukseen.

Erityispainopistealueita täydennetään vielä seuraavassa kaupunginhallituksen kokouksessa.

Kaupunginjohtajan palkkausasiaan kaupunginhallitus palaa myöhemmin kevään aikana.

Merkitään, että kaupunginallituksen puheenjohta Arto Seppälä toimi tämän pykälän ajan myös esittelijänä ja sihteerinä.

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä ja kaupunginjohtaja Timo Halonen ovat käyneet jatkokeskusteluja johtajasopimukseen liittyvistä erityispainopistealueista, jotka ovat liitteenä. 

Kaupunginjohtajan palkkaa on johtajasopimuksen mukaisesti tarkistettu edellisen kerran 27.8.2018 § 309, minkä päätöksen mukaisesti johtajasopimuksen 7 kohdassa todetaan:

"Kokonaispalkka on 10.800 euroa kuukaudessa 1.9.2018 alkaen.

Palkka maksetaan kunkin kuukauden 15. päivä. Palkka tarkistetaan KVTES:n mukaisesti. Lisäksi vuosittain kaupunginjohtajan työn arviointimenettelyn yhteydessä arvioidaan palkan taso ja neuvottelut palkan tarkistuksista käydään joka 3. vuosi. Luontoisetuna kaupunginjohtajalla on matkapuhelin ja tietokoneyhteys kotiin.

Lisäksi kaupunginjohtajalla on oikeus vapaaseen autoetuun verotusarvoltaan enintään 1100 €/kk, minkä arvo lisätään kokonaispalkkaan. Siinä tapauksessa, että kaupunginjohtaja haluaa luopua vapaasta autoedusta, lisätään luopumishetkellä noudatettava autoedun verotusarvo rahapalkkaan.

Kokouspalkkiot suoritetaan kaupungissa kulloinkin voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Mikkelin kaupunki ottaa kaupunginjohtajalle Vakuutusyhtiö Pohjolasta yksilöllisen eläkevakuutuksen, joka on suuruudeltaan 200 euroa kuukaudessa. Yksilöllistä eläkevakuutusta maksetaan kaupunginjohtajalle niin kauan, kun kaupunginjohtaja on Mikkelin kaupungin palveluksessa."

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja on käynyt kaupunginjohtajan kanssa neuvottelun palkan tarkistuksesta.

Hallintosäännön 145 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Koska kyse on kaupunginjohtaja Timo Halosen omasta asiasta, asia tulisi käsitellä kaupunginhallituksen puheenjohtajan esittelystä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Arto Seppälä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, arto.seppala@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus täydentää kaupunginjohtajan Timo Halosen vuoden 2021 erityispainopisteitä liitteen mukaisesti. 

Palkan tarkistuksen osalta esitys annetaan kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan Timo Halosen vuoden 2021 erityispainopisteet liitteen mukaisesti. Kaupunginjohtajan palkantarkistuksen osalta kaupunginhallitus valtuutti kaupunginhallituksen puheenjohtajan jtakamaan keskusteluja kaupunginjohtajan kanssa.

Merkitään, että hallintojohtaja Ari Liikanen, viestintäpäällikkö Heidi Hänninen ja vs. taloujohtaja Tiia Tamlander poistuivat kokouksesta ennen tämän pykälän käsittelyä. 

Merkitään, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä toimi tämän pykälän ajan myös esittelijänä sekä sihteerinä.

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja on käynyt kaupunginjohtajan kanssa neuvottelun palkan tarkistuksesta. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. 

Hallintosäännön 145 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää,​ että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Koska kyse on kaupunginjohtaja Timo Halosen omasta asiasta,​ asia tulisi käsitellä kaupunginhallituksen puheenjohtajan esittelystä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Arto Seppälä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, arto.seppala@mikkeli.fi

Esitys annetaan kokouksessa. 

Päätös

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan (esittelijän) esitys

Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginjohtajan Timo Halosen palkkaa nostetaan 500 euroa/kk sekä Vakuutusyhtiö Pohjolan yksilöllisen eläkevakuutuksen määräää nostetaan 200 eurolla/kk. Korotuksien jälkeen kokonaispalkka on 12.787,29 euroa ja eläkevakuutuksen määrä 400 euroa/kk. Yksilöllistä eläkevakuutusta maksetaan kaupunginjohtajalle niin kauan, kun kaupunginjohtaja on Mikkelin kaupungin palveluksessa. Korotukset tulevat voimaan 1.9.2021. 

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen ilmoitti olevansa esteellinen (oma asia) ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin.  

Merkitään, että hallintojohtaja Ari LIikanen, sivitysjohtaja Virpi Siekkinen, viestintäpäällikkö Heidi Hänninen, henkilöstöjohtaja Maria Närhinen ja kaupunginlakimies Tarja Poikolainen poistuivat kokouksesta ennen tämän pykälän käsittelyä.

Merkitään, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä toimi tämän pykälän ajan myös esittelijänä sekä sihteerinä.

Merkitään, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja selosti asiaa kaupunginhallitukselle.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.