Kaupunginhallitus, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 275 Hallintosäännön muutos - palkkiosääntö

MliDno-2021-2602

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on kevään 2021 aikana käsitellyt useamman kerran hallintosäännön muutoksia. Näiden asioiden yhteydessä on tullut esille tarve arvioida myös hallintosäännössä olevan luottamushenkilöiden palkkiosäännön tarkistaminen kokouspalkkioiden osalta. 

Mikkelin kaupungin hallintosääntö 162 §:

"Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

1. Kaupunginvaltuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaosto, 115 €
2. Lauta- ja johtokunnat, näiden jaostot sekä toimikunnat, 95 €
3. Nuorisovaltuusto ja nuorisovaltuutetun osallistuessa muiden toimielinten kokouksiin, 68 €.
4. Oppilasjäsenet opetustoimen toimielimissä ja oppilasjäsenen osallistuessa muiden toimielinten kokouksiin 34 €
5. Muut toimielimet sekä työryhmät, 68 €

Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50 prosentilla korotettuna.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan osallistumisesta kaupunginhallituksen ja sen jaoston kokouksiin sama palkkio kuin kaupunginhallituksen jäsenelle.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja muulle jäsenelle maksetaan osallistumisesta kaupunginvaltuuston ja sen valiokunnan kokouksiin sama palkkio kuin kaupunginvaltuuston jäsenelle.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja kaupunginhallituksen määräyksestä lautakunnan tai johtokunnan kokoukseen osallistuvalle kaupunginhallituksen muulle jäsenelle maksetaan sama palkkio kuin lautakunnan tai johtokunnan jäsenelle.

Jos kokous kestää yli kolme tuntia, korotetaan tämän pykälän mukaisia puheenjohtajan ja jäsenen peruspalkkioita 50 prosentilla."

 Mikkelin kaupungin verokkikaupunkien voimassa olevat kokouspalkkiot ovat seuraavat:

Vaasan kaupunki 

1. Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus 150 €
2. Kaupunginhallituksen alaiset jaostot ja tarkastuslautakunta 125 €
3. Sosiaali- ja terveyslautakunta sekä jaostot, kasvatus- ja opetuslautakunta sekä jaostot, koulutuslautakunta sekä jaostot, kulttuuri- ja liikuntalautakunta sekä jaostot, tekninen lautakunta, teknisten liikelaitosten johtokunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunta 100  €
4. Aluelautakunta, Vaasan seudun jätelautakunta, Vaasan aluetyöterveyden johtokunta, muut lauta- ja johtokunnat, toimikunnat, neuvostot ja neuvottelukunnat 80  €
5. Nuorisovaltuusto 60  €

Seinäjoen kaupunki 

1. Kaupunginvaltuusto 160 €
2. Kaupunginhallitus ja sen jaostot 160 €
3. Lauta- ja johtokunnat ja niiden jaostot 110 €
4. Toimikunnat 90 €

Rovaniemen kaupunki

1. Kaupunginvaltuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 100 €
2. Lautakunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat 80 €

Salon kaupunki

1. Valtuusto, kaupunginhallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 80 €
2. Lautakunnat ja johtokunnat sekä näiden jaostot 60 €
3. Vanhusneuvosto, vammaisneuvosto, nuorisovaltuusto sekä muut neuvostot ja toimielinten asettamat työryhmät ja toimikunnat, kaupunginhallituksen määräämä palkkio, ei kuitenkaan enempää kuin kohdassa 1 mainittu palkkio

Porvoon kaupunki

1. Valtuusto ja kaupunginhallitus 120 €
2. Tarkastuslautakunta 100 € 
3. Lautakunnat, niiden jaostot, toimikunnat ja muut toimielimet 90 €

Kokkolan kaupunki

1. kaupunginvaltuusto ja sen valiokunnat, kaupunginhallitus sekä tarkastuslautakunta 120 €
2. lauta- ja johtokunnat, näiden osastot ja jaostot, kaupunginhallituksen jaostot sekä toimikunnat 80 €
3. edellä mainittujen toimielinten järjestämät informaatiotilaisuudet, seminaarit ja iltakoulut 50 €

Mikkelin kaupungin valtuuston ja hallituksen palkkiot ovat olennaisesti matalammat kuin isompien kaupunkien (Vaasa, Seinäjoki) palkkiot. Muiden verrokkikaupunkien kanssa palkkioiden määrät voidaan arvioida olevan linjassaan. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, ettei tässä vaiheessa ole perustetta esittää kaupunginvaltuustolle palkkiosäännön muutoksia kokouspalkkioihin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.