Kaupunginhallitus, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 269 Etelä-Savon pelastuslaitoksen henkilöstösihteerin viran nimikkeen muutos talous- ja henkilöstökoordinaattoriksi

MliDno-2021-2587

Valmistelija

  • Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi
  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Kuvaus

Etelä-Savon pelastuslaitos on esittänyt, että henkilöstösihteerin viran (vak. nro 5763) nimike muutetaan talous- ja henkilöstökoordinaattoriksi 1.7.2021 lukien. Viran kelpoisuus vaatimuksiin ei muutoksella ole vaikutusta (KH 21.12.2009 § 561).  Etelä-Savon pelastuslaitos esityksen mukaan henkilöstösihteerin nykyinen virkanimike ei kuvaa virkatehtävää virassa tapahtuneiden virkatehtävien muutosten osalta. Muutoksen jälkeen nimike kuvaisi paremmin tehtävien laatua yksikön talous- ja henkilöstöasioiden koordinaattorina. Henkilöstösihteeri Päivi Närheä on kuultu virkanimikkeen muutoksen johdosta.

Tehtävänimikkeiden osalta ei ole yksiselitteistä määritelmää, miten niitä tulisi käyttää tai millaisia nimikkeitä tietyissä tehtävissä tulisi käyttää. Nimikkeiden tarkoituksena on kuvata tehtävän vastuualuetta, toimivaltaa sekä asemaa organisaatiossa. Viran tehtävänimikkeen muutosta voidaan pitää perusteltuna ja yhdenmukaisena kaupungin muiden henkilöstö- ja taloustehtäväien osalta.  Henkilöstöpalveluilla ei ole huomautettavaa tehtyyn esitykseen. Etelä-Savon pelastuslaitos esityksen mukaan viran tehtävänimikkeen muutoksella ei ole vaikutusta tehtäväkohtaiseen palkkaan. Vaikutukset palkkaukseen on huomioitu jo aiemmin, kun tehtävä on olennaisesti vaativoitunut eläköitymisten ja tehtäväjärjestelyiden osalta jo aiemmin.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön luvun 6 henkilöstöasiat 52 §:n mukaan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta päättää kaupunginhallitus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Etelä-Savon pelastuslaitoksen henkilöstösihteerin viran (vak. nro 607102) nimike muutetaan talous-ja henkilöstökoordinaattoriksi 1.7.2021 lukien. Viran kelpoisuusvaatimusta ei muuteta ( kh 21.12.2009 § 561) ja nimikkeen muutoksella ei ole vaikutusta tehtäväkohtaiseen palkkaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon pelastuslaitos/ Seppo Lokka, Päivi Närhi, henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.