Kaupunginhallitus, kokous 2.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 349 Veroprosentit vuodelle 2021

MliDno-2018-2305

Valmistelija

 • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi
 • Tiia Tamlander, vs. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston tulee päättää varainhoitovuoden tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit sekä muiden verojen perusteista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Kuntien on verotusmenettelystä annetun lain ja kiinteistöverolain mukaan ilmoitettava seuraavan tilivuoden veroprosentit Verohallinnolle viimeistään edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.

Veroprosenttipäätösesityksen perustana on kaupunginjohtajan esitys vuoden 2021 talousarvioksi. Päätöksessä on huomioitu Mikkelin kaupungin verotulokertymää koskevat taloudelliset ennusteet.

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä ei esitetä muutoksia tulovero- tai kiinteistöveroprosentteihin vuodelle 2021. Kaupunginvaltuusto hyväksyy veroprosentit kokouksessaan 9.11.2020.

Tuloveroprosentti

Painotettu kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2020 on 19,97 %, jossa on 0,09 prosenttiyksikön nousu vuoteen 2019 verrattuna. Etelä-Savon kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2020 on 21,92 %. Nousua vuoteen 2019 on 0,76 prosenttiyksikköä.

Mikkelin tuloveroprosentti vuonna 2020 on 22,00 %.

Vuodelle 2021 Mikkelin tuloveroprosentiksi esitetään 22,00 %.

Kiinteistöveroprosentti

Kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden kiinteistöverolaissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Poiketen siitä, mitä kiinteistöverolaissa muutoin säädetään kiinteistöveroprosentin alarajasta, voi kunnanvaltuusto määrätä tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tällaisen kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0 %.

Kiinteistöveroprosentti

Vaihteluväli

Mikkeli 2020

Mikkeli 2021

yleinen

0,93-2,00

1,37 %

1,37 %

vakituinen asuinrakennus

0,41-1,00

0,62 %

0,62 %

muu asuinrakennus

0,93-2,00

1,50 %

1,50 %

voimalaitos

0,00-3,10

3,10 %

3,10 %

rakentamaton rakennuspaikka

2,00-6,00

4,00 %

4,00 %

yleishyödyllinen yhteisö

0,00-2,00

0,00 %

0,00 %

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2021 tuloveroprosentiksi 22,00 %.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto vahvistaa seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodelle 2021:

 • Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,37 %
 • Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,62 %
 • Muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,50 %
 • Voimalaitosrakennusten kiinteistöveroprosentti 3,10 %
 • Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
 • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,00 %


Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jukka Pöyry esitti, että kaupungin veroprosentti vuodelle 2021 nostetaan 22,75 prosenttiin. Koska kukaan ei kannattut esitystä, se raukesi.

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Merkitään, että Jukka Pöyry jätti asiasta eriävän mielipiteen. 

Merkitään, että kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Oskari Valtola saapui takaisin kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Eriävä mielipide

 • Jukka Pöyryn eriävä mielipide:

  Mikkelin kaupunki ja kaupunkikonserni ovat velkaantuneet lähes yhtäjaksoisesti ainakin parin vuosikymmenen ajan. Useimmiten syynä ovat alijäämäiset tai kustannusten suhteen liian toiveikkaat talousarviot. Myös monet investointien kustannusarviot ovat ylittyneet kohtuuttoman paljon. Nyt kaupungin talous on ajautumassa kestämättömään tilaan.

  Vuoden 2021 talousarvio on arvioitu olevan noin 5 miljoonaa euroa alijäämäinen.

  Minun mielestäni tässä tilanteessa ei voida enää tehdä alijäämäistä talousarviota. Kun säästöjä ei näytä löytyvän riittävästi niin esitän, että kaupungin veroprosentti vuodelle 2021nostetaan 22,75 prosenttiin. Tällä veroprosentilla on mahdollisuus päästä 0-tulokseen.

  Tästä voidaan lähteä rakentamaan kaupungin taloutta kestävään kuntoon.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.