Kaupunginhallitus, kokous 2.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 344 Mikkelin ja Savitaipaleen lomituksen paikallisyksiköiden yhdistyminen v. 2021

MliDno-2019-1414

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kari Mikkonen, maaseutujohtaja, Kari.Mikkonen@mikkeli.fi
Arto Pulkkinen, maaseutuasiamies, arto.pulkkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Maatalousyrittäjien eläkelaitos on 28.6.2019 päivätyllä kirjeellä tiedustellut kuntien kiinnostuksesta lomituspalvelujen toimeksiantosopimuksen alueen laajentamiseen. Tekninen johtaja Jouni Riihelä on 21.8.2019 lähetetyllä kirjeellä antanut seuraavan vastauksen: 

"Maatalousyrittäjäin Eläkelaitos (MELA) tiedustelee nykyisiltä lomituspaikallisyk­siköiltä näkemyksiä ja halukkuutta toimia tulevaisuudessa uutena paikallisyksik­könä, johon on yhdistetty mahdollisesti muita vastaavia yksiköitä. 

Mikkelin kaupunki hoitaa tällä hetkellä maatalouslomitusta Mikkelin ja Pieksä­mäen kaupunkien, Puumalan, Mäntyharjun, Kangasniemen ja Hirvensalmen kuntien alueella. 

Mikkelin kaupunki on tulevaisuudessa valmis hallinnoimaan aluetta, johon kuu­luisi nykyisen toimialueen lisäksi Rantasalmen lomituksen paikallisyksikkö, ny­kyisellään Rantasalmi, Juva, Joroinen, Sulkava sekä Savonlinnan kaupungin län­tinen puoli. 

Perustelua tähän: 

 • lomitettavat tilat vähenevät, jolloin isomman alueen hoitaminen antaa re­surssit riittävälle hallintohenkilökunnalle: kokoaikainen lomituspalvelupääl­likkö, lomituspalveluohjaajat ja lomittajat. Vaadittavat sijaisuudet voidaan myös hoitaa. 
 • riittävän suuri lomituspalveluyksikkö on houkutteleva työnantaja lomitta­jille 
 • toiminta mahdollistaa kysyntää vastaavat ja tasapuoliset lomituspalvelut maatilayrittäjille 
 • maantieteellisesti laajalla toimialueella voi olla perustelua järjestää useam­pia toimipisteitä. 


Henkilöstö voidaan mitoittaa kustannustehokkaasti, iso yksikkö kykenee huo­lehtimaan lomitushenkilöstön ammattipätevyyden ylläpidosta ja koulutuksesta."

16.12.20019 Maatalousyrittäjien eläkelaitos on lähestynyt kuntia uudelleen kirjeellä Lomituksen paikallisyksikkörakenteen kehittäminen (liite), johon Mela pyytää ehdotuksia 7.2.2020 mennessä.

Mikkelin kaupungin kannanotto 16.12. saapuneeseen kirjeeseen:

"Maatalousyrittäjien Eläkelaitos (MELA) on tiedustellut nykyisten lomituksen paikallisyksiköiden halukkuutta jatkossa hoitaa laajempia lomituskokonaisuuksia. Nykyisin Suomessa on 41 lomituksen paikallisyksikköä, tavoitteena on, että paikallisyksiköiden määrä olisi lähivuosina 6 -10 kpl. Tavoite olisi, että yksikössä tuotettaisiin vuodessa 40 000 lomituspäivää.

Etelä-Savossa lomituspalveluita tuottavat nykyisin Mikkelin ja Rantasalmen paikallisyksiköt. Savonlinnan itäpuolta hoitaa Parikkalan paikallisyksikkö. Pertunmaa kuuluu nykyisin Sysmän paikallisyksikköön. Lisäksi on vielä Savitaipaleen paikallisyksikkö. Mikkelin kaupunki on aiemmin jo ilmoittanut Mela:lle voivansa toimia isomman lomitusyksikön hallinnoijana. Alustavasti Rantasalmen yksikkö on ollut halukas yhteistyöhön Mikkelin kanssa.

Maatilojen ja lomitusasiakkaiden väheneminen aiheuttaa painetta siirtyä suurempiin kokonaisuuksiin lomitushallinnossa. Melan asettaman tavoitteen saavuttamiseksi olisi muodostettava Kaakkois-Suomen lomituksen paikallisyksikkö: Mikkeli, Rantasalmi, Savitaipale ja Parikkala. Mikkelin kaupungilla on parhaat valmiudet hoitaa ison alueen hallinto, joka edellyttää täysiaikaista päällikköä, hänelle sijaista sekä asiakaspalvelukonseptin uudelleen muotoilua. Uuden alueen muodostaminen aiheuttaa henkilöstölisäystä.

Tavoitteena uudessa paikallisyksikössä tulee olla kustannustehokkuus, toimintaan tulevan hallintorahan tulee kattaa kustannukset. Lomituskulut korvaa kokonaisuudessaan Mela valtion varoilla."

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus antaa yllä olevan lausunnon Melan lausuntopyyntöön. Samalla kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin on käynnistettävä keskustelut Rantasalmen, Savitaipaleen ja Parikkalan paikallisyksiköiden kanssa uuden yksikön muodostamisesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Kari Mikkonen, maaseutujohtaja, Kari.Mikkonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela) tiedusteli kesällä 2019 Mikkelin kaupungilta kiinnostusta lomituspalvelujen toimeksiantosopimuksen alueen laajentamiseen. Kyselyn taustalla oli lomituspalveluihin oikeutettujen maatalousyrittäjien määrän väheneminen kotieläintuotannon voimakkaan rakennekehityksen seurauksena ja sitä kautta tarve yhdistää nykyisiä lomituksen paikallisyksiköitä suuremmiksi kokonaisuuksiksi lomituspalvelujen toiminnan turvaamiseksi ja laadukkaiden palveluiden varmistamiseksi.

Mikkelin kaupunginhallitus käsitteli asiaa 26.8.2019 § 192 ja ilmoitti Melalle, että Mikkelin kaupunki suhtautuu myönteisesti neuvotteluihin koskien Melan ja kaupungin välisen toimeksiantosopimuksen alueen mahdollista laajentamista. Tarkoituksenmukaisena pidettiin, että Kakkois-Suomen lähes kaikki kunnat kuuluisivat samaan paikallisyksikköön, jolla olisi riittävät resurssit tehokkaille ja joustaville lomituspalveluille.

Mikkeli ja Savitaipale ovat tehneet yhteistyötä Kaakkois-Suomen lomituspalveluiden tulevaisuuden suunnittelussa. Selvityksen tässä vaiheessa mukana olevat Rantasalmen ja Parikkalan paikallisyksiköt eivät ole ottaneet kantaa laajentumiseen. Kaakkois-Suomen lomituspalveluiden laajentumisen edellytyksenä on, että Savitaipaleen ja Mikkelin lomituksen paikallisyksikököt yhdistetään. Mikkelin ja Savitaipalen hallinnoimien yksikköjen yhdistyminen turvaisi jatkossa lomituspalvelujen tuottamisen koko alueella.

Mikkelin kaupunki ja Savitaipalen kunta ovat valmistelleet lomituksen toiminta-alueiden yhdistymistä ja laatineet liitteenä olevat sopimusluonnokset. Savitaipaleen kunnan lomituksen paikallisyksikkö yhdistettäisiin Mikkelin kaupungin hallinnoimaan paikallisyksikköön.

Mikkelin kaupungista tulisi lomitusta hallinnoiva kunta 1.1.2021alkaen. Savitaipaleen kunnan palveluksessa oleva maatalouslomitushenkilöstö, 36 maatalouslomittajaa ja kaksi lomituspalveluohjaajaa siirtyvät Mikkelin kaupungin palvelukseen liikkeenluovutuksen yhteydessä ns. vanhoina työntekijöinä 1.1.2021.
Mela on lähettänyt Mikkelin kaupungille alustavan lomituksen toimeksiantosopimuksen (maatalousyrittäjien lomituspalvelulaissa ja turkistuottajien lomituspalveluista annetussa laissa tarkoitettu toimeksiantosopimus). Uuden toimeksiantosopimuksen mukaisesti Mikkelin kaupunki toimeksisaajana sitoutuisi jatkossa hoitamaan lomituspalvelulain mukaiset tehtävät Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Pieksämäen, Mäntyharjun, Puumalan, Savitaipaleen, Taipalsaaren, Lappeenrannan, Lemin ja Luumäen alueella.1.1.2021 alkaen.


Uudessa lomituspalveluyksikössä olisi 561 maatalouslomitukseen oikeutettua kotieläinyrittäjää, yksikkö tuottaisi noin 23 223 lomituspäivää. Maatalouslomittajina tulevassa yksikössä työskentelisi noin 80 kuukausipalkkaista maatalouslomittajaa, ja näiden lisäksi erimittaisissa palvelussuhteissa tuntipalkkaisia maatalouslomittajia noin 250 henkilöä, jotka tekevät noin 30 htv. Hallintohenkilöstöä uudessa yksikössä on seitsemän. Lisäksi yksikössä on ostopalveluna lomituksia tekeviä yrittäjiä noin 20.

Uuden toimeksiantosopimuksen myötä irtisanotaan Melan ja Mikkelin kaupungin välillä aiemmin solmittu maatalousyrittäjien lomituspalvelulaissa tarkoitettu nykyinen toimeksiantosopimus päättymään vuoden 2020 loppuun.

Toimeksiantosopimuksen mukaan Mikkelin kaupunki on vastuussa toimintansa lainmukaisuudesta ja siitä, että maatalousyrittäjien lomituspalvelut ja niihin liittyvät hallinto tehtävät on järjestetty asianmukaisesti, ammattitaitoisesti, palveluhenkisesti ja tasapuolisesti koko paikallisyksikön alueella. Kustannusten korvausmenettely on hallinto- ja lomituskustannusten osalta erilainen. Hallinnollisista toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset korvataan laskennallisesti riippuen lomituspäivien määrästä, kun taas varsinaisten lomitus kustannusten korvaamisen perusteena ovat ne todelliset ja laissa yksiköidyt kustannukset, jotka lomitustoiminnasta ovat paikallisyksikölle aiheutuneet. Hallintokulujen korvauksen suuruus määräytyy edellistä varainhoitovuotta edeltäneen vuoden aikana lomitettujen päivien perusteella. Valtioneuvosto vahvistaa vuosittain hallintokustannusten kokonaismäärän seuraavaa kalenterivuotta varten syyskuun loppuun mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy, että Savitaipaleen maatalouslomituksen paikallisyksikkö yhdistyy Mikkelin kaupungin maatalouslomituksen paikallisyksikköön sekä hyväksyy liitteenä olevat sopimukset. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lomituspalvelut / Kari Mikkonen, henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.