Kaupunginhallitus, kokous 2.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 352 Etelä-Savon pääomasijoitusrahaston perustaminen

MliDno-2019-802

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi
Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy on teettänyt selvitystyön alueellisesta pääomarahastosta. Selvitystyö on valmis ja asiasta on pidetty tiedotustilaisuus 12.11.2018. Miksei Oy kartoittaa tarkemmin maakunnan yhteisen rahaston perustamisedellytyksiä, kartoittaen samalla potentiaalisia sijoituskohteita.

Asia on jo esitelty konserni- ja elinvoimajaostolle 9.10.2018.

Mikkelin kehitysyhtiön  toimitusjohtaja Juha Kauppinen ja kehityspäällikkö Marjo Niittuaho-Nastolin selostaa asiaa tarkemmin kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa jatkovalmisteluohjeet.

Päätös

Merkittiin.

Lisäksi merkitään, että Mikkelin kehitysyhtiön toimitusjohtaja Juha Kauppinen ja kehityspäällikkö Marjo Niittuaho-Nastolin selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savoon perustettavan uuden pääomasijoitusrahaston taustalla ovat Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan kaupungit sekä yksityiset sijoittajatahot. Rahastoon on tarkoitus hakea myös merkittävä avustus Etelä-Savon ELY –keskukselta. Valmistelutyö rahaston perustamiseksi on edennyt myönteisesti. Työ- ja elinkeinoministeriön sekä ELY –keskuksen avustuspäätösten eteenpäin viemiseksi tarvitaan perustajakaupunkien päätökset rahastoon sitoutumisesta. 

Rahaston perustamisvaiheen selvityksessä on kartoitettu pääomasijoitustoiminnan tilannetta Etelä-Savossa ja selvitetty uuden pääomasijoitusrahaston perustamisen edellytyksiä ja sen reunaehtoja. Tehty selvitys: Esiselvitys uuden rahastomallin toteutustavasta siemen- ja kasvuvaiheen yritysten rahoituksen lisäämiseksi Etelä-Savossa 24.10.2018. Selvityksen tulokset ja johtopäätökset on esitelty konserni- ja elivoimajaostolle 9.10.2018 sekä kaupunginhallitukselle 8.4.2019. Selvitystyö on tehty yhteistyössä Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kanssa.

Selvityksen perusteella voidaan todeta, että Etelä-Savossa on selkeä tarve aikaisen vaiheen sijoituksia tekevälle rahastolle. Uusi rahasto täydentää olemassa olevaa pääomasijoitusmarkkinaa. 

Rahaston tavoitteita ovat talousalueen elinvoimaisuuden kasvattaminen, uusien yritysten syntyminen, yritysten kasvun tukeminen ja myönteinen työpaikkakehitys Etelä-Savossa sekä kohdeyhtiöiden arvonnousun kautta tapahtuva tuoton saaminen sijoitetulle pääomalle. Rahaston tavoitteena on myös yksityisen pääoman aktivointi rahaston kanssa samoihin sijoituskohteisiin. Rahaston toiminnalla nopeutetaan ja vahvistetaan kohdeyhtiöiden markkinoille menoa, turvataan kohdeyhtiöiden rahoituksen satavuutta ja nopeutetaan niiden kasvua. 

Sijoitukset tehdään ensisijaisesti terveys- ja hyvinvointi-, cleantech-, ICT- ja teknologiateollisuuden kasvuyrityksiin.

Rahaston koko tulisi olemaan n. 2 milj. euroa.

Pääomasijoitusrahaston rakenne suunnitelmien mukaan olisi seuraava:

•     Mikkelin kaupunki                200 000 €
•     Pieksämäen kaupunki           67 000 €
•     Savonlinnan kaupunki        133 000 €
•     ELY-keskus (avustus)       1 000 000 €
•     Yksityiset sijoittajat              600 000 €
•     Hallinnointiyhtiö                  100 000 €

Rahaston perustamisen jälkeen rahastoon voidaan kutsua mukaan myös muita julkisia ja yksityisiä toimijoita. Rahaston toiminta-aika on arviolta kymmenen vuotta. 

Kaupunkien rahoitusosuudet jakautuvat useammalle vuodelle, aina sitä mukaa, kun rahastoa hallinnoiva hallinnointiyhtiö löytää sijoitusstrategiaan sopivia sijoituskohteita. Mikkelin kaupungin osalta on arvioitu, että vuoden 2020 osuus tulisi olemaan 50 000 euroa. Loppuosa kaupungin sitoutumisesta jakautuisi vuosien 2021 – 2023 välisenä aikana. Näiden vuosien osalta kaupungin tulee varautua rahoitusosuuksiin talousarviossaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Mikkelin kaupunki sitoutuu osallistumaan Etelä-Savon pääomasijoitusrahaston toimintaan enintään 200 000 euron osuudella 2 milj. euron rahastosta ja enintään 10 prosenttia perustettavan rahaston koosta. Kaupungin osuus v. 2020 osalta on 50 000 €, joka huomioidaan vuoden 2020 talousarviossa investoinneissa, kohdassa osakkeet ja osuudet. Vuosien 2021 – 2023 osuudet tarkentuvat vuosittain ja huomioidaan talousarviovalmisteluissa.  Mikäli ELY –keskuksen avustusosuus jää saamatta tai oleellisesti muuttuu, Mikkelin kaupunki pidättää itselleen oikeuden vetäytyä rahastosta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että Mikkelin kaupunki sitoutuu osallistumaan Etelä-​Savon pääomasijoitusrahaston toimintaan enintään 200 000 euron osuudella 2 milj. euron rahastosta ja enintään 10 prosenttia perustettavan rahaston koosta. Kaupungin osuus v. 2020 osalta on 50 000 €,​ joka huomioidaan vuoden 2020 talousarviossa investoinneissa,​ kohdassa osakkeet ja osuudet. Vuosien 2021 – 2023 osuudet tarkentuvat vuosittain ja huomioidaan talousarviovalmisteluissa.  Mikäli ELY –keskuksen avustusosuus jää saamatta tai oleellisesti muuttuu,​ Mikkelin kaupunki pidättää itselleen oikeuden vetäytyä rahastosta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kehityspäällikkö Marjo Niittuaho-Nastolin selosti asiaa kaupunginvaltuustolle.

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkeli kaupunginvaltuusto on päättänyt (20.5.2019 § 52) kaupungin osallistumisesta Etelä-Savon pääomasijoitusrahaston (South Savo Growth Fund) toimintaan enintään 200 000 euron osuudella. Osallistumispäätöksen edellytyksinä olivat valtion rahoituksen toteutuminen pääomasijoitusrahastoon ja että Mikkelin kaupunki hakee rahaston toteutukseen ELY-keskukselta miljoonan euron suuruista yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta.

Etelä-Savon ELY-keskus on myöntänyt yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta 17.6.2019 Etelä-Savon pääomasijoitusrahaston (South Savo Growth Fund) perustamista varten (ESAELY/0095/05.02.09/2019).

Myönnetyn avustuksen määrä on miljoonaa euroa ja se on myönnetty Mikkelin kaupungille edelleen sijoitettavaksi perustettavaan pääomasijoitusrahastoon. ELY:n osuuden lisäksi Mikkelin kaupungin osuus on suunniteltu olevan 200 000 euroa, Pieksämäen kaupungin osuus 67 000 euroa, Savonlinnan kaupungin osuus 133 000 euroa ja yksityisten sijoittajien osuus noin 2,1 miljoonaa euroa, jolloin rahaston kokonaissuuruus on noin 3,5 miljoonaa euroa. ELY-keskuksen avustus on haettava maksuun marraskuun loppuun mennessä, jota ennen rahaston on oltava perustettuna.

Rahasto on määrä perustaa kommandiittiyhtiömuotoisena, mikä on tavanomainen rahastojen rakenne. Rahastoa hallinnoiva hallinnointiyhtiö on kilpailutettu ja asiasta on tehty lainvoimainen hankintapäätös 18.10.2019. Kilpailutuksen pohjalta rahaston hallinnointiyhtiöksi valittiin Redstone Nordics Oy.

Rahaston tarkoituksena on täydentää rahoitusmarkkinoilta puuttuvaa pääomaa, joka suunnataan vasta aloittaneille ja nuorille yrityksille. Sijoitustoiminta keskittyy voimakasta kasvua ja kansainvälistymistä hakeviin nuoriin sekä perustamis- ja siemenvaiheen yrityksiin, jotka ovat sijoittuneet tai tulevat sijoittumaan Mikkeliin tai muualle Etelä-Savoon. Sijoitus voi myös kohdentua yritykseen, joka muulla tavoin tuottaa liikevaihtoa tai työpaikkoja Etelä-Savoon yrityksen kotipaikasta riippumatta. Rahasto mahdollistaa ja aktivoi yksityisten sijoittajien kanssasijoituksia sekä pyrkii nopeuttamaan lisäsijoitusten toteutumista kohdeyrityksiinsä. Rahaston tavoitteena on kohdeyhtiöiden arvonnousun kautta tapahtuvan tuoton saaminen. Rahaston avulla suunnitellaan rahoitettavaksi 15-25 yritystä, ja ensisijoituksen suuruus olisi 25.000 – 150.000 euroa. Yhteen kohdeyhtiöön voidaan sijoittaa enintään 10 % rahaston kokonaispääomasta. Rahastontoimikausi olisi 10 vuotta. Rahasto on tarkoitus perustaa ns. epäsymmetrisenä rahastona, jossa voitonjako poikkeaa tavanomaisesta kommandiittiyhtiön voitonjaosta. Epäsymmetrisessä voitonjaossa julkinen sijoittaja luopuu omista tuottovaatimuksistaan yksityisten sijoittajien hyväksi siinä tarkoituksessa, että julkiselle sijoittajalle (Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan kaupungit) kertyy hyötyjä lisääntyneen elinkeinotoiminnan, välillisten verojen, kasvuyritysten kehittymisen ja kasvun, yksityisten sijoittajien helpomman houkuttelun jne. muodossa. Epäsymmetrisyyden kautta rahastosta saadaan kiinnostavampi yksityisille sijoittajille, koska pääomasijoitus alkuvaiheen yrityksiin on riskipitoista ja pitkäjänteistä toimintaa.

Rahaston mahdollinen voitonjako tapahtuu niin, että ensin palautetaan sijoittajien pääomapanokset. Kaupungeille palautettava osuus olisi ELY-keskuksen avustusta vastaava määrä eli miljoonaa euroa, siinä suhteessa miten kaupungit ovat tehneet omat pääomasijoitukset. Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan yhteenlaskettu sijoitus on 400 000 euroa, josta Mikkelin kaupunki on sijoittanut 50 %, joten miljoonasta eurosta Mikkelille palautettava pääomapanos olisi 500 000 euroa ja muille kaupungeille vastaavasti panostensa suhteessa. Seuraavaksi rahaston tuloja maksettaisiin sijoittajille niin, että sijoittajat saisivat sovittua korkoa vastaavan tuoton yhtiöpanokselleen. Kaupungeille korkoa maksetaan vain kunkin suorasta pääomapanoksesta. Loppuosa rahaston tuloista jaettaisiin siten, että 80 % varoista jaettaisiin yksityisille sijoittajille heidän pääomapanostensa mukaisessa suhteessa ja 20 % maksettaisiin hallinnointiyhtiölle.

Rahaston perustaminen vaatii, että yksityisiltä toimijoilta saadaan sijoittajasitoumuksia vähintään 2.100 000 euron edestä. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy on hakenut yksityisiä sijoittajia osallistumaan rahaston toimintaan. Sopimusluonnoksia voi olla vielä tarpeen edelleen joiltain osin tarkentaa tai muuttaa, kun keskusteluja käydään vielä hallinnointiyhtiön ja sijoittajien kanssa. Tästä syystä kaupunginvaltuuston tulisi valtuuttaa kaupunginhallitus tekemään sopimuksiin mahdollisesti tarvittavat muutokset.

Vuodelle 2020 varatusta 50 000 euron määrärahasta on käytetty 30 000 euroa. Vuosien 2021 - 2023 talousarviossa tullaan huomioimaan loput varatusta määrärahasta eli 170 000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyn pääomasijoitusrahaston (South Savo Growth Fund) perustamisen ja liitteenä olevat pääomarahaston yhtiösopimuksen sekä osakkuus- ja hallinnointisopimuksen sekä valtuuttaa kaupunginhallituksen tekemään sopimuksiin tarvittavat muutokset ja päättämään menettelytavasta, jolla kaupungin pääomasiirrot kommandiittiyhtiöön tehdään.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupungin osuus 170 000 euroa huomioidaan vuoden 2021-2023 talousarvioissa investoinneissa,​ kohdassa osakkeet ja osuudet. 

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.