Kaupunginhallitus, kokous 21.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 444 Vaalijalan kuntayhtymän ylijäämän palauttaminen

MliDno-2022-463

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on osakkaana (12,37 %) Vaalijalan kuntayhtymässä, jonka toiminta on pääosin siirtymässä kahdelle hyvinvointialueelle. Kuntayhtymän taseessa on kumulatiivista ylijäämää yhteensä 21,5 Me ja vuoden 2021 tulos oli 7,6 Me ylijäämäinen. Kuntayhtymän ennuste vuodelle 2022 on 1,9 M€ ylijäämäinen.

Kertyneiden ylijäämien palauttamisesta päättäminen liittyy kuntayhtymän toimintaan kuntien järjestämisvastuun aikana, ja sen voidaan katsoa kuuluvan kun-tayhtymälle.

Mikäli hyvinvointialueelle siirtyvän kuntayhtymän taseeseen on kertynyt ylijäämiä, jäsenkunnilla on mahdollisuus päättää ylijäämän käsittelystä kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti ennen kuntayhtymän siirtämistä hyvinvointialueelle (laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 33 § ja sitä kos-keva hallituksen esitys 241/2020).

Kuntayhtymän taseessa oleva ylijäämä kuuluu siten yksiselitteisesti kuntayhtymän osakkaina oleville kunnille ja laki mahdollistaa sen palauttamisen kunnille ennen kuntayhtymän sulautumista hyvinvointialueeseen.

Palauttamista koskeva päätös tulee tehdä kuntayhtymän yhtymäkokouksessa, joka pidetään 14.12.2022. Vaalijalan kuntayhtymän hallintosäännön mukaan hallitus vastaa yhtymäkokouksen päätösten valmistelusta.

Mikkelin kaupunki edellyttää, että kuntayhtymän hallitus ottaa huomioon kuntayhtymän osakkaina olevien kuntien oikeuden kuntayhtymän varallisuuteen ja huolehtii kuntien eduista valmistelemalla vähintään puolen kumulatiivisen ylijäämän palauttamista koskevan ehdotuksen yhtymäkokoukselle. Tämä vastaa myös Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallituksen linjausta ylijäämän käsittelystä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupunki ilmoittaa edellä mainitun Vaalijalan kuntayhtymän hallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vaalijalan kuntayhtymä, Kuopion kaupunki, talouspalvelut/Tiia Tamlander

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.