Kaupunginhallitus, kokous 21.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 440 Työterveyshuoltopalvelujen yhteiskilpailutus

MliDno-2022-4711

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Petri Mattila, henkilöstöjohtaja, petri.mattila@mikkeli.fi
Heidi Lepistö, työsuojelupäällikkö, Heidi.Lepisto@mikkeli.fi

Kuvaus

Työnantajan on järjestettävä lakisääteinen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto henkilöstölleen (Kela 1 korvattavuus, Työterveyshuoltolaki 2001/1383). Sairaanhoitopalvelujen järjestäminen henkilöstölle on työnantajalle vapaaehtoista (Kela 2 korvattavuus). Mikkelin kaupungin henkilöstön työterveyshuoltopalveluihin on kuulunut lakisääteinen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto ja työterveyspainotteinen sairaanhoito. Kaupunki on ostanut henkilöstönsä työterveyshuoltopalvelut Etelä-Savon työterveydeltä, jonka Pihlajalinna Oy osti keväällä 2022.

Työterveyshuollon toimintaa ohjaa sitä koskeva lainsäädäntö ja sen soveltamisala on sidottu työturvallisuuslakiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaupunki työnantajana noudattaessaan työturvallisuuslakia, on velvollinen järjestämään työntekijöilleen lakisääteisen työterveyspalvelun. Sairaanhoidon palveluiden sisällyttäminen työterveystoimintaan on työnantajalle vapaaehtoista. Sairaanhoidon palvelun toteuttaminen työnantajan toimesta on Suomessa tavanomaista, koska sen hyöty nähdään työkykyisyyden varmistamisessa sekä työkykyriskien hallinnassa.

Yleensä palvelun toimittajat kilpailevat hinnalla. Tällä kertaa hinta lyödään lukkoon, ja kilpailu perustuu laatuun ja mahdollisiin hintaan sisältyviin lisäpalveluihin. Suunnilleen samalla rahalla on siis tarkoitus tarjota laajemmat palvelut ja niiden saatavuus.

Työterveyshuollon laatukriteereissä otetaan kantaa muun muassa vaadittuihin työkykyä ja terveyttä edistäviin palveluihin ja käytäntöihin, työterveysyhteistyön muotoihin ja rakenteisiin palveluntuottajan ja työnantaja-asiakkaan välillä sekä raportointiin. Vapaaehtoisten sairaanhoitopalvelujen osalta korostetaan hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisia työterveyspainotteisia yleislääkäritasoisia sairaanhoitopalveluja. Laatukriteereissä otetaan myös kantaa työterveyshuollon palvelujen saavutettavuuteen, kilpailutettavan kokonaisuuden palveluverkkoon, prosessien sujuvuuteen sekä digitaalisiin työvälineisiin.

Konsernista, Mikkelin kaupungin, lisäksi tarjouspyynnössä ovat mukana Etelä-Savon koulutus Oy ja kehitysyhtiö Miksei Oy.

Vuonna 2021 Mikkelin kaupungin järjestämän työterveyshuollon piirissä oli yli 2000 työntekijää ja työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannukset olivat 1 045 626 miljoonaa euroa.

YT-neuvottelukunnalle esitellään kilpailutusprosessi ja päätöksenteon aikataulu.

Päätösehdotus

Esittelijä

Petri Mattila, henkilöstöjohtaja, petri.mattila@mikkeli.fi

YT-neuvottelukunta keskustelee asiasta ja toteaa, että asia on käsitelty yhteistoiminnassa.

Päätös

YT-neuvottelukunta käsitteli työterveyshuollon kilpailutusta ja aikataulua ja totesi, että asia on käsitelty yhteistoiminnassa.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Valmistelija

Petri Mattila, henkilöstöjohtaja, petri.mattila@mikkeli.fi

Kuvaus

Työterveyshuollon palvelut on edellisen kerran kilpailutettu laajasti vuonna 2016. Lisäksi vuonna 2020 ja 2021 on kilpailutettu lomituspalveluiden työterveyshuoltopalvelut. Toimintaympäristön muuttuessa ( mm hyvinvointialueen perustaminen) ja uusien digitaalisten palveluiden käyttöönottomahdollisuuksien myötä on tarkoituksenmukaista kilpailuttaa työterveyshuollon palvelut uudelleen.

Työterveyshuollon palveluiden tarjouspyynnön asiakirjoja ja suunnitelmia on laadittu yhteistyössä henkilöstöpalveluiden, hankintatiimin, Etelä-Savon koulutus Oy:n ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kanssa.

Tarjouspyynnön mukaan tilaaja valitsee kiinteähintaisen, laatusuhteeltaan parhaimman tarjouksen. Laatua arvioidaan prosessikuvauksilla, referenssikyselyillä, demotilaisuudella, työterveystiimin haastattelulla ja henkilöstön pätevyysvaatimuksilla. Lisäksi tarjoaja voi esittää tarjouksessaan kiinteään hintaan sisältyviä lisäpalveluita, jotka arvioidaan ja joista saa lisäpisteitä.

Palveluiden hankinnasta tehdään 36 kk:n sopimus ja sen jälkeen tilaajan optiolla toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Hankinnan hinta on koko sopimuskaudelle noin 3 000 000 miljoonaa euroa.

Aikataulu

Tarjouspyynnön valmistelu ja suunnittelu ml markkinavuoropuhelut 5-8/2022

Vastaukset tarjouspyyntöön 10/2022

Referenssikyselyt, demotilaisuus ja työterveystiimien haastattelut 10/2022

Päätöksen valmistelu ja päätös 11/2022

Haltuunottoprosessi 1-3/2023 

Valittu palveluntuottaja aloittaa 4/2023.

Asiaa kokouksessa esittelevät Mikkelin kaupungilta henkilöjohtaja Petri Mattila ja hankintapäälliikkö Sini Pennanen sekä Ilkka Liljander, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan työterveyshuollon palvelujen tarjouspyynnön.

Lisäksi henkilöstöpalvelut yhdessä hankintatiimin kanssa oikeutetaan tekemään lopullisen tarjouspyynnön asiakirjoihin tarvittaessa tarkennuksia ja muutoksia, jotka eivät oleellisesti muuta tarjouspyynnön sisältöä.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään,​ että kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Oskari Valtola (palvelussuhde Pihlajalinnaan), Pirkko Valtola (lähisukulainen palvelussuhteessa Pihlajalinnaan) ja hallintojohtaja Ari Liikanen (lähisukulainen palvelussuhteessa Pihlajalinnaan) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin. 

Merkitään, että Pirkko Valtolan tilalle kokoukseen saapui hänen varajäsenensä Mali Soininen tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Merkitään, että henkilöstöjohtaja Petri Mattila selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Merkitään, että kokouksen sihteerinä tämän pykälän ajan toimi kaupunginlakimies Tarja Poikolainen.

Merkitään, että hankintapäällikkö Sini Pennanen ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:stä hankinta-asiantuntija Ilkka Liljander olivat läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan.

Valmistelija

 • Sini Pennanen, hankintapäällikkö, sini.pennanen@mikkeli.fi
 • Petri Mattila, henkilöstöjohtaja, petri.mattila@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki, Etelä-Savon koulutus Oy ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy (jäljempänä ”Tilaaja”) pyysivät yhteishankintana tarjousta työterveyshuollon palveluista (jäljempänä ”palvelu”) HILMA -ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinta tehdään Mikkelin kaupungin ja mainittujen konserniyhtiöiden yhteishankintana. Hankintailmoituksen julkaisi Mikkelin kaupungin hankintapalvelut. Hankintapäätöksen tekee erikseen Mikkelin kaupunki ja konserniyhtiöt. Hankinnasta tehdään yksi hankintasopimus Mikkelin kaupungille ja hankinnassa mukana oleville konserniyhtiöille omat sopimukset (yksi sopimus/konserniyhtiö). Sopimukset allekirjoittavat tahojen toimivaltaiset edustajat ja valituksi tuleva palvelun toimittaja. Palveluiden hankinnasta tehdään 36 kk:n sopimus ja sen jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana Tilaajan kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla ja Toimittajan 12 kuukauden irtisanomisajalla.

Hankintamenettelynä on hankintalain 32 §:n mukainen avoin menettely. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Hankinnasta lähetettiin hankintailmoitus julkaistavaksi HILMA-palvelussa 21.09.2022 ja tarjouspyyntö oli saatavilla sähköisesti Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa. 

Hankintaa ei ollut jaettu osiin, koska kyseessä oli kokonaisuus, jonka jakaminen osiin huomattavasti hankaloittaisi palvelun hallintaa sekä Tilaajan ja Toimittajan välisen yhteistyön huomioiden, palvelun olennaisia toiminnallisuuksia. 

Tarjouksen jätti määräaikaan 25.10.2022 klo 13.00 mennessä yksi yritys: Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy (0107418-3).

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen 

Hankintalain 74 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta. Tarjouspyyntöön osallistunut tarjous täytti tarjouspyynnön vaatimukset. 

Tarjousten vertailu 

Valintaperusteena oli laadullinen arviointi. Vertailua ei suoritettu, koska hinnallisesti tarjouspyynnössä määriteltiin kattohinta ja hankintayksikön ei tule suorittaa erillistä vertailua, kun tarjouksia saatiin vain yksi ja tarjous todettiin olevan hyväksyttävissä.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Hankintalain 79 §:n mukaan hankintayksikkö voi avoimessa menettelyssä tarkistaa tarjousten vaatimustenmukaisuuden ja vertailla tarjoukset ennen poissulkemisperusteisiin (hankintalain 80 § ja 81 §) tai soveltuvuusvaatimuksiin kohdistuvaa tarkistamista. Hankintalain 79 §:n 2 mom. mukaan sopimusta ei voi tehdä sellaisen tarjoajan kanssa, joka olisi tullut sulkea menettelystä 80 §:n nojalla tai joka ei täytä soveltuvuusvaatimuksia.   

Hankintayksikkö on tarkastanut valittavaksi esitetyn yrityksen soveltuvuuden ennen hankintapäätöstä. Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy täyttää tarjouspyynnössä tarjoajien soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Hankintayksikkö on tarkastanut ennen hankintapäätöstä tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset. Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy:n on ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta toimitettava rikosrekisteriote lain mukaan vastuuhenkilöiden osalta sekä yhteisösakko-ote yrityksen osalta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Pihlajalinna Oy (y-tunnus 0107418-3) valitaan sopimuskumppaniksi yhteishankinnassa työterveyshuoltoon.  

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Mikkelin kaupungin sähköisessä arkistossa. 

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista, sillä edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Sopimuksen arvioitu arvo neljälle (4) vuodelle on noin 4 000 000 euroa (alv 0 %).

Päätös

Hyväksyttin.

Merkitään, että hankintapäällikkö Sini Pennanen ja henkilöstöjohtaja Petri Mattila selostivat asiaa kaupunginhallitukselle. Sini Pennanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Merkitään, että Pirkko Valtola (lähisukulainen palvelussuhteessa Pihlajalinnaan), kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Oskari Valtola (palvelussuhde Pihlajalinnaan) ja hallintojohtaja Ari Liikanen (lähisukulainen palvelussuhteessa Pihlajalinnaan) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Merkitään, että kokouksen sihteerinä tämän pykälän käsittelyn ajan toimi vs. taloussuunnittelupäällikkö Janne Skott.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusoikeus
Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika
Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua. Hankintaoikaisuvaatimuksen vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla:

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu,
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi,
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.


Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksen tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian käsittelemiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

2 VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusoikeus

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että asianosainen on saanut hankintapäätöksen tiedoksi ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.

Hankintaoikaisun vireille tulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Osoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Puhelinnumero: 029 56 43300
Markkinaoikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00­­–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinatuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle
Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on toimitettava osoitteeseen:

Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.