Kaupunginhallitus, kokous 21.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 439 Pertunmaan kunnan ilmoitus ja myyntitarjous Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeista

MliDno-2022-1176

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Pertunmaan kunta on lähestynyt kaikkia Suur-Savon Sähkön omistajakuntia, Suur-Savon Energiasäätiötä ja Suur-Savon Sähkö Oy:tä avoimella Suur-Savon Sähkön osakkaiden myyntitarjouksella.

Pertunmaan kunta tarjoaa myyntiin 700 kappaletta kunnan omistamia Suur-Savon Sähkön osaketta. Vähimmäishinta, jolla myynti voi tapahtua on 7 000 €/osake. Hinta perustuu merkittävien toimijoiden arvioon markkinoilla määritellystä hinnasta. Pertunmaan kunta myy osakkeet eniten tarjoavalle kunnalle tai muulle jakelussa mainitulle. Jos useampi taho tarjoaa samansuuruisen hinnan, Pertunmaan kunta pidättää oikeuden tehdä kaupan haluamansa osapuolen kanssa.

Suur-Savon Sähkön omistajilla on lunastusoikeus yhtiön osakekauppojen yhteydessä ja tätä oikeutta ovat kunnat joidenkin kauppojen yhteydessä käyttäneet.

Mikäli yksikään jakelussa mainituista ei ilmoita halukkuudestaan ostaa 29.4.2022 klo 16 mennessä käydä Pertunmaan kunnan kanssa kauppaa 700 Suur-Savon Sähkön osakkeesta vähintään edellä mainitulla hinnalla, käynnistää Pertunmaan kunta osakkeiden avoimen myynnin kaikille sähköyhtiöomaisuudesta kiinnostuneille tahoille.

Kaupungin hallintosäännön 28 §:n mukaan konserni- ja elinvoimajaosto laatii esitykset yhtiöiden ja muiden yhteisöjen perustamista, lakkauttamisesta, osakkeiden ja osuuksien ostamista ja myymistä sekä säätiöiden perustamista koskevista asioista. Kaupunginhallituksen ja jaoston kokousaikataulun sekä pyynnössä olevan määräajan vuoksi asia käsitellään suoraan kaupunginhallituksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, ettei kaupunki ole kiinnostunut ostamaan osakkeita tarjotulla hinnalla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Minna Pöntinen ja Armi Salo-Oksa ilmoittivat olevansa esteellisiä (hallintoneuvoston jäsen) ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Pertunmaan kunta toimitti Suur-Savon sähkö Oy:n omistajille 11.10.2022 päivätyn ilmoituksen/tarjouksen:

"Pertunmaan kunnalla on kunnanvaltuuston päätökset 27.8.2020 § 27 ja 13.12.2020 § 103 myydä Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeita. Pertunmaan kunnan Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeista on tarkoitus myydä neljälle yksityishenkilölle kahdeksan (8) osaketta hintaan 7 000 €/osake. Lisäksi Pertunmaan kunta tarjoaa edelleen omistajatahoille 592 osaketta myyntiin.

Suur-Savon Sähkön omistajilla on lunastusoikeus yhtiön osakekauppojen yhteydessä. Osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa uusille osakkeenomistajille tarkoitetut kahdeksan (8) osaketta.

Vähimmäishinta, jolla myynti voi tapahtua on 7 000 €/osake. Hinta perustuu merkittävien toimijoiden arvioon markkinoilla määritellystä hinnasta. Mikäli osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeutta kahdeksaan (8) neljälle yksityishenkilölle myytävistä osakkeista ja/tai ostaa edelleen myynnissä olevia 592 osakkeita pyytää kunta ilmoitusta asiasta 22.11.2022 klo 16 mennessä."

Aiemmin keväällä 18.3.2022 Pertunmaan kunta tarjosi omistamiaan Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeita muille osakkeenomistajille. Mikkelin kaupunginhallitus päätti 11.4.2022 § 182, että Mikkelin kaupunki ei ole halukas ostamaan osakkeita Pertunmaan kunnalta hintaan 7000 euroa/osake.

11.10.2022 päivätyssä kirjeessä Pertunmaan kunta ilmoittaa osakkeiden (8 kappaletta) myymisestä neljälle nykyisten omistajatahojen ulkopuolisille osakkaille, sekä tiedustelee osakkeenomistajien halukkuutta lunastusoikeuden käyttämiseen.

Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkaina olevilla kunnilla on ensisijainen oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtynyt osake. Mikäli mikään kunnista ei käytä lunastusoikeuttaan, lunastusoikeus on toissijaisesti Suur-Savon Sähkö Oy:llä. Mikkelin kaupunki käsittelee lunastusoikeuden käyttämisen mahdollisuutta vasta sitten, kun Suur-Savon Sähkö Oy:n hallitus toimittaa yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla osakkaille tiedot mahdollisesti tapahtuneista osakekaupoista.

Kaupungin hallintosäännön 28 §:n mukaan konserni- ja elinvoimajaosto laatii esitykset yhtiöiden ja muiden yhteisöjen perustamista, lakkauttamisesta, osakkeiden ja osuuksien ostamista ja myymistä sekä säätiöiden perustamista koskevista asioista. Pertunmaan kunnan esittämässä pyynnössä olevan määräajan 22.11.2022 vuoksi asia käsitellään suoraan kaupunginhallituksessa ja pöytäkirja pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee Pertunmaan kunnan toimittaman kirjeen tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupunki käsittelee lunastusoikeuden mahdollista käyttämistä vasta siinä vaiheessa, kun Pertunmaan kunnan ja ulkopuolisten ostajatahojen välisistä osakekaupoista tulee yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksen toimesta tieto osakkaille.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Merkitään, että Armi Salo-Oksa, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Minna Pöntinen ja hallintojohtaja Ari Liikanen ilmoittivat olevansa esteelisiä (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäsenet ja Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksen jäsen) ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Merkitään, että sihteerinä tämän pykälän käsittelyn ajan toimi vs. taloussuunnittelupäällikkö Janne Skott.

Tiedoksi

Suur-Savon Sähkö Oy, Pertunmaan kunta

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.