Kaupunginhallitus, kokous 21.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 445 Muutos vesiliikelaitoksen johtajan haastatteluryhmään

MliDno-2022-5090

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vesiliikelaitoksen johtajan virka on ollut avoimena 1.7.2022 lukien silloisen viranhaltijan siirtyessä toisiin tehtäviin kaupungin sisällä. Kaupunginhallitus on 30.5.2022 § 237 määrännyt kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelän toimimaan oman viran ohella ko. johtajan virassa ajalla 1.7.-31.12.2022.

Määräaikaisuuden perusteena on ollut Vesiliikelaitoksen organisointi ja johtamisen selvittäminen liittyen kaupungin energiaselvitykseen. Koska energiaselvityksessä ei esitetä muutoksia Vesiliikelaitoksen rakenteeseen, on määräaikaisuuden peruste poistunut, joten johtajan virka tulee julistaa haettavaksi. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää julistaa Vesiliikelaitoksen johtajan viran auki haettavaksi 7.10.2022 lukien siten, että hakuaika päättyy 4.11.2022 klo 15.00 ja oikeuttaa hallintopalvelut ja henkilöstöpalvelut päättämään yksityiskohtaisesta hakuilmoituksesta ja ilmoituksen julkaisemisesta.

Lisäksi kaupunginhallitus nimeää haastatteluryhmän valmistelemaan vaalin suorittamista sekä oikeuttaa ryhmän nimeämään haastatteluun kutsuttavat henkilöt, suorittamaan haastattelut ja arvioimaan henkilöarvioinnin tarpeellisuutta.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi päätösehdotustaan siten, että koska kyseessä on Mikkelin kaupungin liikelaitos, niin samassa yhteydessä muutetaan vesilaitoksen johtajan virkanimike vesiliikelaitoksen johtajan virkanimikkeeksi, joka kuvaa asemaa paremmin organisaatiossa.

Esittelijän täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus nimesi haastatteluryhmään johtokunnan puheenjohtaja Perttu Noposen, Pirkko Valtolan, Heli Kauppisen, Jarno Strengelin, Raimo Heinäsen, Pirjo Siiskosen sekä kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelän. 

Valmistelija

  • Petri Mattila, henkilöstöjohtaja, petri.mattila@mikkeli.fi

Kuvaus

Vesiliikelaitoksen johtajan hakuaika päättyi 8.11.2022 klo 15.00. Haastatteluryhmä kokoontui samana päivänä klo 15.00 tarkastelemaan hakijoita. Hakijoiden nimiluetteloa läpikäytäessä Perttu Noponen totesi olevansa estelliinen. 

Haastatteluryhmä totesi, että Perttu Noposen tilalle tulisi saada uusi henkilö Vesiliikelaitoksen johtokunnasta haastatteluryhmään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Vesiliikelaitoksen johtajan haastatteluryhmään nimetään Perttu Noposen tilalle Vesiliikelaitoksen johtokunnan varapuheenjohtaja Nina Jussi-Pekka.  

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi asiasta käydyn keskustelun aikana Tanja Hartonen esitti, että Raimo Heinäsen tilalle haastatteluryhmään valitaan Jani Sensio. Hyväksyttiin yksimielisesti. 

Tiedoksi

Haastatteluryhmään nimetyt

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.