Kaupunginhallitus, kokous 21.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 442 Kaupunginjohtajan virkavaalin vahvistaminen

MliDno-2022-2120

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 26.9.2022 § 116 valinnut kaupunginjohtajan virkaan oikeustieteiden maisteri Janne Kinnusen. Kaupunginvaltuusto päätti, että virkavaali on ehdollinen kunnes valittu esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja rikosrekisteriotteen.

Kuopion hallinto-oikeudesta 11.11.2022 saadun tiedon mukaan kaupunginjohtajan virkavaalista ei ole jätetty valituksia.

Janne Kinnunen on ilmoittanut 11.11.2022 ottavansa viran vastaan 1.1.2023 lukien ja esittänyt hyväksytyn lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Oikeusrekisterikeskuksesta on ilmoitettu, että ainoastaan sellaista työtehtävää varten, johon pysyväisluontoisesti ja olennaisesti kuuluu esimerkiksi työskentelyä lasten kanssa, voidaan antaa rikosrekisteriote.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja Janne Kinnunen ova neuvotelleet kaupunginjohtajan palkkauksesta ja muista palvelussuhteeseen liittyvistä ehdoista. Näiden neuvottelujen tuloksena on valmisteltu esityslistan liitteen mukainen johtajasopimusluonnos.

Kuntalain 42 §:n pykälän 1 momentin mukaan johtajasopimuksen hyväksyy kunnanhallitus, jonka vuoksi sopimusta ei viedä valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää vahvistaa kaupunginvaltuuston 26.9.2022 suorittaman kaupunginjohtajan virkavaalin ja hyväksyy liitteenä olevan johtajasopimuksen.

Kaupunginhallitus toteaa, että oikeustieteiden maisteri Janne Kinnunen ottaa vastaan Mikkelin kaupunginjohtajan viran 1.1.2023 alkaen. 
 

Päätös

Keskustelun aikana esittelijä muutti päätösedotustaan siten, että kohtaan ”Työn aloitushetkellä kaupunginjohtajan toivotaan työskentelevän erityisesti seuraavien asioiden parissa:  lisätään ”aktiivinen edunvalvonta” sekä viimeinen kohta ”elinkeinotoimen organisointi” muutetaan muotoon ”elinvoimatoiminnan organisointi”.

Hyväksyttiin yksimielisesti. 

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.