Kaupunginhallitus, kokous 21.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 443 Etelä-Savon pelastuslaitoksen henkilöstön ja hyvinvointialueelle siirtyvän tukipalveluhenkilöstön liikkeen luovutus Etelä-Savon hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen

MliDno-2022-732

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi
Petri Mattila, henkilöstöjohtaja, petri.mattila@mikkeli.fi

Kuvaus

Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021) tuli voimaan 1.7.2021.

Voimaanpanolain 18 §:ssä todetaan mm. seuraavaa:

"Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle ja hyvinvointiyhtymään. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, jos tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien tukitehtäviä."

Mikkelin kaupungilta on siirtymässä hyvinvointialueelle tämän hetkisen tilanteen mukaan n. 703 työntekijää ja viranhaltijaa. Siirtymässä on Etelä-Savon pelastuslaitoksen henkilöstöä kokonaisuudessaan 691 (sopimuspalokuntalaisia 513 ja vakinaista ja määräaikaista pelastushenkilöstöä 178), nuorten työpajan henkilöstöä 8 ja ruoka-ja puhtauden henkilöstöä 4.

Henkilöstö siirtyy kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle liikkeen luovutuksen periaatteella ns. vanhoina työntekijöinä. Liikkeenluovutus ei yleensä edellytä erillisenhenkilöstön siirtosopimuksen tekemistä. Hyvinvointialuetta koskevassa lainsäädännössä siirtosopimus on kuitenkin säädetty laadittavaksi. Henkilöstön siirtosopimus ja siirtosuunnitelma ovat sisällöltään vapaamuotoisia.

Henkilöstön siirtosopimus tehdään toimintoja ja henkilöstöä luovuttavien työnantajien ja henkilöstöä vastaanottavan hyvinvointialueen kesken.Voimaanpanolain (616/2021) 10 §:n mukaan väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävänä oli yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle, selvittää siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosopimukseksi ja -suunnitelmaksi. Henkilöstön siirtämisen perusperiaatteet tulevat hyvinvointialuetta koskevasta lainsäädännöstä. Väliaikainen valmistelutoimielin sekä hyvinvointialueen hallinto ovat valmistelleet sopimusta. Henkilöstön siirtosopimusta on käsitelty hyvinvointialueen yhteistoimintaelimessä.

Aluehallitus on 14.9.2022 päätöksellään lähettänyt hyvinvointialueen henkilöstön siirtosopimuksen luovutettavien organisaatioiden käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi 1.12.2022 mennessä. Lisäksi on pyydetty yhteistoimintalain mukaisestä käsittelystä toimittamaan tieto hyvinvointialueelle 30.9.2022 mennessä. Mikkelin kaupungin YT-neuvottelukunnan käsitteli 13.4.2022 yhteistoiminnallisesti henkilöstön siirtosopimuksen ja siirtosuunnitelman

Henkilöstön siirtosopimusta käsitellään 9.11.2022 luovuttavien organisaatioiden ja hyvinvointialueen yhteisessä yhteistoimintaneuvottelussa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Petri Mattila, henkilöstöjohtaja, petri.mattila@mikkeli.fi

YT-neuvottelukunta käsitteli henkilöstön siirtosopimuksen ja siirtyvän henkilöstön päivämäärällä 9.11.2022. YT-neuvottelukunta esittää kaupunginhallitukselle, että Mikkelin kaupunki hyväksyy Mikkelin kaupungin ja Etelä-Savon hyvinvointialueen välisen henkilöstösiirtosopimuksen ja henkilöstön siirtymisen liikkeen luovutuksella Etelä-Savon hyvinvointialueelle. YT-neuvottelukunta esittää kaupunginhallitukselle, että se katsoo YT-neuvottelut päättyneeksi 9.11.2022.

Päätös

YT-neuvottelukunta hyväksyy hyvinvointialueen ja Mikkelin kaupungin välisen henkilöstönsiirtopimuksen ja esittää kaupunginhallitukselle sen hyväksymistä.

YT-neuvottelukunta toteaa, että työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa ja hyvinvointialueella annetun lain mukainen yhteistoimintavelvoite on tällä käsittelyllä toteutettu ja katsoo yhteistoimintamenettelyn päättyneeksi.

Valmistelija

  • Petri Mattila, henkilöstöjohtaja, petri.mattila@mikkeli.fi
  • Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksessa hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä alueellaan ja on järjestämisvastuussa asukkaidensa sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pelastustoimen järjestämisestä (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021 ja Laki pelastustoimen järjestämisestä 613/2021). Uudistuksen toimeenpanosta säädetään erillisessä toimeenpanolaissa (Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 616/2021).

Em. lain 18 §:n 1 momentin mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan liikkeenluovutukseksi. Lain 2 momentin mukaan liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle ja hyvinvointiyhtymään. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, jos tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on siirtohetkellä 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien tukitehtäviä.

Liikkeen luovutusta koskevat normit ovat liikkeenluovutusdirektiivi (2001/23/EY), työsopimuslaki (55/2001), laki kunnallisesta ja hyvinvointialueen viranhaltijasta (304/2003) sekä laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella (449/2007). Henkilöstön siirtymisestä liikkeen luovutuksella hyvinvointialueiden palvelukseen on säädetty sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021, voimaanpanolaki) annetussa laissa.

Työsopimuslain 1 luvun 10 §:n 1 momentin mukaan työnantajan liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava, pää- tai sivutoimisena harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. Saman pykälän 2 momentin mukaan liikkeen luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle tai haltijalle. 

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijalain 25 §:ssä todetaan, että työnantajan liikkeen luovutuksella tarkoitetaan kunnan, kuntayhtymän, hyvinvointialueen tai hyvinvointiyhtymän toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. Saman pykälän 1 momentissa tarkoitetussa luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista virkasuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät uudelle omistajalle tai haltijalle. Ennen luovutusta erääntyneestä palkka- tai muusta virkasuhteesta johtuvasta saatavasta vastaavat luovuttaja ja luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti. Luovuttaja on kuitenkin luovutuksensaajalle vastuussa ennen luovutusta erääntyneestä saatavasta, jollei muuta ole sovittu. Luovutuksensaaja on velvollinen noudattamaan luovutushetkellä voimassa olleen virkaehtosopimuksen määräyksiä kuten työehtosopimuslain (436/1946) 5 §:ssä säädetään.

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain mukaisesti liikkeen luovuttajan ja luovutuksensaajan on selvitettävä niille henkilöstön edustajille, joiden edustamia työntekijöitä luovutus koskee: 

1) luovutuksen ajankohta tai suunniteltu ajankohta; 

2) luovutuksen syyt; 

3) luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset; sekä 

4) suunnitellut, työntekijöitä koskevat toimenpiteet. 

Luovuttajan on annettava hallussaan olevat edellä tarkoitetut tiedot henkilöstön edustajille hyvissä ajoin ennen luovutuksen toteuttamista. Luovutuksensaajan on annettava 1 momentissa mainitut tiedot henkilöstön edustajille viimeistään viikon kuluttua luovutuksen toteutumisesta.

Lähtökohtaisesti liikkeen luovutuksessa luovuttaja vastaa siirtyvien henkilöiden palkka- ja muista työsuhteeseen liittyvistä saatavista, lomakorvauksista, lomapalkasta, lomarahasta, ylityö- ja muista mahdollisista työaikakorvauksista, eläke- ja sosiaaliturva- yms. maksuista, siltä osin kuin ne kohdistuvat ja perustuvat aikaan ennen luovutushetkeä, ellei toisin sovita. Tätä periaatetta noudatetaan tässäkin liikkeen luovutuksessa. 

Liikkeen luovutukseen liittyvää omaisuuden, sopimusten ja henkilöstön vastaanottoa ja siihen liittyviä asiakirjoja on valmisteltu yhteistyössä hyvinvointialueen valmisteluorganisaation ja kaupungin kanssa.

Liikkeen luovutuksen yhteydessä hyväksytään henkilöstön siirtosopimus (liite 1). Liikkeen luovutusta, sen ajankohtaa, perusteita ja henkilöstövaikutuksia on käsitelty kaupungin YT-neuvottelukunnan kokouksissa kevään 2022 aikana. Liikkeen luovutuksen piiriin kuuluvat lain määrittelemä henkilöstö, yhteensä 703 henkilöä (liite 2 /tilanne 9.11.2022 salassa pidettävä, JulkL 6 § 1. mom 8. kohta). Liite 2 päivitetään vastaamaan siirtyvän henkilöstön tilannetta lähempänä liikkeen luovutuksen ajankohtaa. Liitteen 2 mukaan siirtyvää henkilöstöä on Etelä-​Savon pelastuslaitokselta kokonaisuudessaan 691 (sopimuspalokuntalaisia 513 ja vakinaista ja määräaikaista pelastushenkilöstöä 178),​ nuorten työpajoista henkilöstöä 8 ja ruoka-​ja puhtauden henkilöstöä 4.

YT-neuvottelukunta totesi kokouksessaan 9.11.2022 yhteistoimintamenettelyn liikkeenluovutuksen osalta päättyneeksi.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 51 § mukaan kaupunginhallituksella on yleistoimivalta henkilöstöasioissa, mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä toimivalta on kaupunginhallituksella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää

  • hyväksyä liitteen 1 mukaisen henkilöstön siirtosopimuksen sekä oikeuttaa kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan allekirjoittamaan henkilöstön siirtosopimuksen,
  • hyväksyä liitteen 2 (salassa pidettävä, JulkL 6 § 1. mom 8. kohta) mukaisen siirtyvän henkilöstön, joka päivitetään vastaamaan liikkeen luovutuksen ajankohtaa 1.1.2023, liikkeen luovutuksen Etelä-Savon hyvinvointialueen palvelukseen 1.1.2023 alkaen ja
  • toteaa, että yhteistoimintamenettely on liikkeenluotuksen osalta käyty lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Eero Aho ilmoitti olevansa esteellinen (oma asia) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon hyvinointialue (kirjaamo@esavo.fi)

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.