Kaupunginhallitus, kokous 21.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 441 Ari Liikasen nimittäminen vt. kaupunginjohtajaksi

MliDno-2022-5552

Valmistelija

  • Petri Mattila, henkilöstöjohtaja, petri.mattila@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 18 § mukaan "Kaupunginjohtaja vastaa kaupunginhallituksen toimialan toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa kaupunginhallituksen alaisuudessa. Kaupunginjohtajan ollessa estynyt, esteellinen taikka viran ollessa avoinna, hoitaa kaupunginjohtajan tehtäviä hallintojohtaja tai myös hänen olleessa estynyt tai esteellinen kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija."

Koska kaupunginjohtajan virka on avoinna 1.12.2022 lukien (nykyisen kaupunginjohtajan viimeinen palvelussuhdepäivä on 30.11.2022) tulee hallintosäännön mukaan tehtävään nimittää hallintojohtaja Ari Liikanen.  Avoimen viran hoitamisessa hallintojohtaja Ari Liikasella on samat velvollisuudet, oikeudet ja palkkaus kuin nykyiselläkin kaupunginjohtajalla.

Kaupunginvaltuuston 12.2.2018 § 18 vahvistamassa kaupunginjohtajan johtajasopimuksessa oli palkasta sovittu seuraavaa: ” Kaupunginjohtajalla on oikeus vapaaseen autoetuun verotusarvoltaan enintään 1100 €/kk, minkä arvo sisältyy kokonaispalkkaan. Siinä tapauksessa, että kaupunginjohtaja haluaa luopua vapaasta autoedusta, lisätään luopumishetkellä noudatettava autoedun verotusarvo rahapalkkaan.”

Ari Liikanen on ilmoittanut,ettei käytä vapaata autoetua. Kokonaispalkka on täten 13 108,20 euroa kuukaudessa. Lisäksi 20,00 euron puhelinetu.

Mikkelin kaupungin Konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualueen toimintasäännön 5 § "Hallinto- ja elinvoimapalvelut Hallinto- ja elinvoimapalveluiden esimiehenä toimii hallintojohtaja. Hallintojohtajan poissa ollessa vastaava ratkaisuvalta on kaupunginlakimiehellä". Kaupunginjohtajan tehtävän ohella hallintojohtaja Ari Liikanen hoitaa nykyistä hallintojohtajan tehtävää, koska kaupungin lakimiehen virka on avoinna 4.11.2022 lukien eikä ratkaisuvaltaa voi tältä osin enää delegoida.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että hallintojohtaja Ari Liikanen nimitetään kaupunginjohtajan avoimeen virkaan 1.12.2022 lukien, siihen asti kunnes uusi kaupunginjohtaja aloittaa virassaan. Ari Liikasen kokonaispalkka tehtävän määräaikaisen hoitamisen osalta on 13 108,20 euroa kuukaudessa. Lisäksi matkapuhelinetu 20,00 euroa kuukaudessa. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että hallintojohtaja Ari Liikanen ilmoitti olevansa estynyt (oma asia) ja poistui koouksesta tämän pylälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että sihteerinä tämän pykälän käsittelyn ajan toimi vs. taloussuunnittelupäällikkö Janne Skott.

Tiedoksi

Konserni- ja elinvoimapalvelut/ Ari Liikanen, henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.