Kaupunginhallitus, kokous 21.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 423 Talousarvio vuonna 2017

MliDno-2016-1476

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Yleinen taloudellinen tilanne

Tilastokeskuksen alustavien tietojen perusteella Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 % kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta eritoten investoinnit. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa kuluvana vuonna 0,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuosien 2017 ja 2018 kasvuksi ennustetaan vaimeat 1,2 %. Ennusteessa ei ole otettu huomioon mahdollisen yhteiskuntasopimuksen vaikutuksia. Huolimatta hienoisesta talouden piristymisestä Suomen taloustilanne pysyy lähivuosien ajan heikkona.

Sopeutustoimista huolimatta julkisen talouden ei ennakoida tasapainottuvan keskipitkällä aikavälillä, vaikka velan kasvu hidastuukin suhteessa BKT:hen lähivuosina. Pysyvän lisähaasteen julkisen talouden tasapainottamiselle aiheuttaa väestön ikääntyminen, mikä johtaa eläke-, terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon menojen kasvuun. Tuottavuuden kasvun hidastuminen ja työpanoksen kasvun pysähtyminen puolestaan rajoittavat talouskasvua ja sitä kautta verotulojen kasvua.

Toiminnan painopisteet

Talousjohtaja, taloussuunnittelupäällikkö, hyvinvointikoordinaattori ja osin henkilöstöjohtaja ovat käyneet touko-kesäkuussa 2016 raamineuvottelut kaikkien toimialojen sekä liikelaitosten ja taseyksiköiden kanssa. Neuvotteluissa on käyty läpi myös hyvinvointiohjelmien toteuttamista ja tavoitteiden asettamista valtuustokauden viimeiselle vuodelle 2017.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Mikkelin kaupungin strategian syyskuussa 2013. Kestävä kasvu ja talous perustuvat asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointiin, joita ohjataan toimialarajat ylittäen valtuuston 23.3.2015 (§35) päättämien hyvinvointiohjelmien avulla.

Vuonna 2017 merkittävin muutos on Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän toiminnan alkaminen. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon integraatiossa on merkittävästi tuottavuuden parantamispotentiaalia, jonka realisoinnille on nyt mahdollisuus. Toiminnan rajapintojen läpikäynti on käynnissä ja osin kesken ESSOTE -kuntayhtymän ja kaupungin välillä, mikä on osaltaan vaikeuttanut talousarvioraamin valmistelua.

Hallintorakenneuudistus ja hallintopalvelukeskuksen muodostuminen ovat myös keskeisiä muutoksia, joiden osalta toimintaa uudistetaan vuoden 2017 aikana.

Talousarvion 2017 valmistelun lähtökohdat

Kaupungin käyttötalouden reaalitilanne on ollut alijäämäinen noin 4-5 miljoonan euroa vuosina 2013 - 2015. Kaupungin tilinpäätös tulee toimialojen tekemien ennusteiden mukaan olemaan selvästi alijäämäinen myös vuonna 2016, mikäli välittömiin nopeavaikutteisiin toimenpiteisiin talouden tervehdyttämiseksi ei ryhdytä. Talousarvion ylityspaine johtuu pääosin sosiaali- ja terveystoimen ja erityisesti erikoissairaanhoidon laskutuksen ylityksestä. Alustavasti on neuvoteltu, että ESSOTE palauttaa vuonna 2016 muodostuvat ylijäämät ja alentaa palveluhinnoittelua. Pääosin erikoissairaanhoidon ylityksestä johtuu lähetteiden määrän kasvusta ja suoritteiden kirjaamisperusteiden muuttamisesta jo vuoden 2015 aikana.

Tasapainoisen kasvun ja talouden ryhmä on kokoontunut keväällä 2016 ja kaupunginhallitus on päättänyt 6.6.2016 § 221, että kaikki tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman vuonna 2016 alkavat toimenpiteet tuodaan päätöksentekoon mahdollisimman nopealla aikataululla. Nopeavaikutteisina toimenpiteinä henkilöstön ylityökiellon, rekrytointikielon ja hankintojen rajoittamisen vaikutuksia selvitetään lisätoimenpiteinä vuodelle 2016. Toimialojen, taseyksiköiden ja liikelaitosten on seurattava talouttaan erityisen tarkasti ja pyrittävä välttämään kaikkia talousarvion ylityksiä sekä haettava omasta toiminnastaan säästöjä. Talousarvioraami 2017 sisältää vuonna 2016 alkavaksi suunniteltuja tasapainoisen kasvun ja talouden sopeuttamistoimenpiteitä 1,1 milj. euroa, joiden vaikutukset jatkuvat vuodelle 2017. Lisäksi talousarvioraami sisältää talouden tasapainottamistoimenpiteitä 0,6 milj. euroa, joista sovitaan yksilöidysti talousarvion 2017 valmistelun yhteydessä syksyllä 2016.

Toimintakatteen ja tuloksen muodostuminen

Tilinpäätöksessä 2015 toimintakate oli -294,9 milj. euroa, mikä oli 12,3 milj. euroa heikompi kuin talousarvio 2015. Vuodesta 2014 toimintakate heikkeni 13,8 milj. euroa. Vuoden 2016 talousarvion valtuuston hyväksymä toimintakate on -288,3 milj. euroa, mutta sitä ei kyetä toteuttamaan. Talousarvion 2017 ja suunnitelman 2017- 2019 valmistelussa tulee huomioida taloudellinen kestävyys siten, että toimintakatteen heikkeneminen tulee saada pysähtymään ja toimintakuluja on kyettävä hillitsemään tuottavuutta lisäämällä ja palveluja kriittisesti arvioimalla.

Käytöstä poistuvien kiinteistöjen purkamiseen on osoitettu määrärahoja 0,7 milj. euroa. Muutoin toimialojen kanssa käydyissä keskusteluissa ei ole noussut esiin sellaisia muutoksia, jotka vaikuttaisivat palveluiden lisäämiseen. Sosiaali- ja terveystoimen palveluiden uudelleen järjestämisestä kohdistuu hallintopalveluille 3,9 milj. euroa työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuja ja Varhe- ja Kuel -maksuja 2,8 milj. euroa. Vastaavasti reitti siirtyy ESSOTE:n toiminnaksi, mikä vähentää hallintopalveluiden kuluja 200 000 euroa ja toimeentulotuen maksukorvauksia saadaan hallintopalveluihin 700 000 euroa. Nämä muutokset on huomioitu vastaavasti ESSOTE:n kuntalaskutuksen arvioinnissa. Hallintopalvelukeskuksen perustamisen edellyttämät ulkoisten ja sisäisten erien muutokset talousarviorakenteeseen tehdään talousarvion valmistelun yhteydessä.

Mikkelin kaupungin verotulot vuodelle 2017 ovat kaupungin oman arvion mukaan reilut 201 milj. euroa, mikä on yli 1,7 milj. euroa enemmän kuin tilinpäätöksessä 2015 ja 1 milj. euroa enemmän kuin kuluvan tilikauden 2016 toteutumaennuste. Valtionosuuksien arvioidaan kasvavan kuluvan tilikauden 2016 toteutumaennusteesta (110 milj. euroa) noin 2 milj. euroa ollen 112 milj. euroa vuonna 2017.

Talousarvioraami vuodelle 2017 on tehty ulkoisten ja sisäisten tuottojen ja kulujen pohjalta. Sisäiset erät tarkennetaan talousarvioon elokuun 2016 loppuun mennessä, mutta se ei aiheuta muutosta kaupungin toimintakatteeseen. Talousarvioraamin lähtökohtana on ollut vuoden 2015 tilinpäätös, toteutumaennuste 2016 sekä vuoden 2017 arvioidut verotulot ja valtionosuudet, jonka pohjalta on määritelty koko kaupungin kulutaso, mihin on varaa toimintakatetta huomattavasti heikentämättä.

Talousarvioraami 2017 osoittaa -296,8 milj. euron toimintakatetta, mikä on 1,9 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2015 tilinpäätös (294,9 milj. euroa). Kustannusten nousu on noin 0,6 % tilinpäätöksestä 2015.

Tilikauden 2017 tulos muodostuu raamin mukaisesti seuraavalla tavalla:

 • toimintakate                                              - 296.754.000 €
 • verot                                                         + 201.000.000 €
 • valtionosuudet                                         + 112.000.000 €
 • rahoitustulot, netto                                      + 2.030.000 €
 • vuosikate                                                    + 18.276.000 €
 • poistot                                                         - 18.500.000 €
 • tilikauden tulos                                                - 274.000 €

Talousarvioraamiin sisältyy seuraavat riskit:

 • Epävarmuutta liittyy ESSOTE:n kustannusten nousuun ja lopulliseen laskutukseen, jos sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio etenee oletettua hitaammin ja asetettu tuottavuuden nousutavoite jää toteutumatta. Lisäksi ESSOTE:n osalta on lähtökohtana ylijäämäpalautus, jos ylijäämää muodostuu tilinpäätöksessä 2017. ESSOTE:n talousarvioraamin valmistelu on vielä kesken.
 • Konsernipalveluiden muihin toimintatuottoihin sisältyy myyntivoittojen odotuksia 3 milj. euroa.
 • Jos työllistämistoimet eivät pure, voi työmarkkinatuen kuntaosuus toteutua 1-2 miljoonaa euroa arvioitua suurempana.
 • Rahoituskuluissa ei ole varauduttu kuin pieneen korkonousuun.
 • Verotulojen kertymä tarkentuu syksyllä, jonka myötä verotulojen kehitys tarkennettava ja arvioitava tulopohjan vahvistamista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvioraamin vuodelle 2017 ja oikeuttaa konsernipalvelut valmistelemaan lautakunnille talousarvion valmisteluohjeet. Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että valmistellut talouden tasapainottamistoimenpiteet toteutetaan kaupunginhallituksen kokouksessa 6.6.2016 esitetysti tai vaihtoehtoisilla säästötoimenpiteillä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että talousjohtaja Heikki Siira selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

 • Jari Laitinen, taloussuunnittelupäällikkö, jari.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain 410/2015 110§ mukaisesti "Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet."

Kaupunginhallitus vahvisti kokouksessaan 20.6.2016 §246 talousarvioraamin vuodelle 2017 ja oikeutti konsernipalvelut valmistelemaan lautakunnille talousarvion valmisteluohjeet. Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2017 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2017- 2020 on liitteenä. Henkilöstösuunnitelma tuodaan erikseen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Kaupungin hallintorakenne ja johtamisjärjestelmä uudistuu, hallintorakenneuudistuksen mukainen toiminta käynnistyy seuraavan valtuustokauden alussa kesäkuussa 2017. Vuoden 2017 talousarvio on laadittu näiltä osin vanhan rakenteen mukaisesti ja esitykset mahdollisista muutoksista talousarvioon tehdään vuonna 2017. Sosiaali- ja terveystoimen palvelujen siirtymisestä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymään 1.1.2017 ja hallintopalvelukeskuksen perustamisesta 1.6.2016 johtuen vuosi 2017 ei ole vertailukelpoinen edelliseen vuoteen toimintatuotto- ja toimintakuluerien osalta. Toimintakatteesta eteenpäin tuloslaskelman vertailua voidaan suorittaa.

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon integraatiossa on merkittävästi tuottavuuden parantamispotentiaalia, jonka realisoinnille on nyt mahdollisuus. Kaupungin palveluverkon tarkastamista jatketaan vuonna 2017, hallinnollisten tukipalveluiden toimintaa kehitetään edelleen ja toimitilojen käyttöä tehostetaan. Eläköitymisten yhteydessä tehtävät pyritään järjestelemään sisäisesti. Lautakuntien hyväksymiä taksoja tarkastetaan seuraavien hinnoitteluiden yhteydessä.

Kaupunginvaltuusto on 14.11.2016 § 134 vahvistanut veroprosentit vuodelle 2017. Kunnallisveroprosenttia korotetaan 0,50 prosenttiyksikköä 20,50 prosenttiin. Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti nostetaan 0,03 prosenttiyksikköä 0,58 prosenttiin, muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti nostetaan 0,05 prosenttiyksikköä 1,15 prosenttiin, yleinen kiinteistöveroprosentti nostetaan 0,05 prosenttiyksikköä 1,25 prosenttiin, voimalaitosrakennuksen kiinteistöveroprosentti nostetaan 0,25 prosenttiyksikköä 2,75 prosenttiin ja rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti nostetaan 0,30 prosenttiyksikköä 3,30 prosenttiin.

Kaupunginhallitus päättää antaa talousarvion yhteydessä kaupunginjohtajalle:

 • Oikeuden ottaa 35 milj. euroa pitkäaikaista talousarviolainaa vuonna 2017. Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja voivat tehdä nostettaviin lainoihin ja olemassa oleviin lainoihin viitekoronvaihtosopimuksia pääomaltaan kunkin lainamäärän suuruisesti.
 • Oikeuden suojata lainoja kiinteisiin lainoihin tai tehdä erillisiä pitkäaikaisia korkojen suojauksia sekä nykyiseen lainakantaan että tulevaan lainakantaan yhteensä 50 milj. euron määrällä vuonna 2017. Suojauksia tehdään 50 miljoonan määrään saakka vain, jos se on rahoitusmarkkinatilanteessa perusteltua. Suojauksia tehdään talousarvion rahoituslaskelmassa määriteltyjen suojaustasojen puitteissa. Kaupunginjohtajalla ja talousjohtajalla on oikeudet tehdä edellä mainitut suojaukset puhelimitse, minkä pohjalta kaupunginjohtaja tekee päätöksen.

Hallintosäännön 10 §:n mukaan lautakuntien ja kaupunginhallituksen tulee pyytää aluejohtokuntien lausunnot talousarviosta.

 • Anttolan aluejohtokunnalta on saatu lausunto sivistystoimen talousarviosta (15.11.2016 § 59) ja teknisen lautakunnan talousarviosta (15.11.2016 §60). Lisäksi Anttolan aluejohtokunta on antanut vastineen kaupungin investointiohjelmaan koskien teknisen toimen esitystä Anttolan yhtenäiskoulun sisäilmaongelman poistamiseksi (18.10.2016 §56).
 • Haukivuoren aluejohtokunnan lausunto on jaettu jäsenistölle ja käsitellään aluejohtokunnan kokouksessa 8.12.2016.
 • Ristiinan aluejohtokunta on todennut, että aluejohtokunnalla ei ole huomautettavaa teknisen lautakunnan (9.11.2016 §99) tai sivistystoimen talousarvioon (9.11.2016 § 100). Ristiinan aluejohtokunta on antanut erillisen lausunnon kaupungin vuoden 2017 investointiohjelmasta (12.10.2016 §84).
 • Suomenniemen aluejohtokunnalta on saatu lausunto teknisen lautakunnan talousarvioesityksestä (8.11.2016 §54) ja sivistystoimen talousarviosta (8.11.2016 §55).

Aluejohtokuntien lausunnot ovat kokouksessa nähtävänä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus käsittelee esityksen vuoden 2017 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2017 - 2020 erillisen käsittelyjärjestyksen mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus aloitti vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017 - 2020 käsittelyn kaupunginjohtaja Timo Halosen aloituspuheenvuorolla. Sen jälkeen puheenvuoroja pitivät tekninen johtaja Jouni Riihelä teknisen toimen, hallintojohtaja Ari Liikanen konsernipalveluiden ja sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen sivistystoimen sekä talousjohtaja Heikki Siira tuloslaskelman ja rahoituslaskelman osalta.

Asian käsittelyä jatketaan 22.11.2016 pidettävässä kokouksessa.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko klo 17.30-18.00.