Kaupunginhallitus, kokous 21.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 416 Elinkeino- ja työllisyysohjelman jatkovalmistelut

MliDno-2016-790

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Airas, kehityspäällikkö, merja.airas@mikkeli.fi

Kuvaus

Väliraportti työllisyysohjelman valmistelusta

Kaupunginhallituksen kokouksessa 9.11.2015 esitetty ponsi on seuraava:

”Hyväksyessään v. 2016 talousarvioesityksen kaupunginvaltuustolle Mikkelin kaupunginhallitus edellyttää, että 29.2.2016 mennessä Mikkelin kaupungille on laadittava kattava, eri ryhmät huomioonottava työllisyysohjelma, jossa otetaan kantaa työllistämistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun, palkkatukityöllistämiseen, työllistämisperusteiseen oppisopimuskoulutukseen, työllistämishankkeisiin, työllisyyden kehittämiskumppanuuteen, työpajatoimintaan, kesätyöllistämiseen sekä kaupungin  työllistämisperusteisiin investointeihin. Ohjelman tarkoituksena on tehostaa kaupungin työllistämistoimenpiteitä ja hakea uusia ratkaisuja työllisyyden hoitamiseksi. Ohjelmassa on otettava kantaa myös työllisyystoimenpiteiden rahoitukseen ja ajoitukseen.”

Työllisyysjaoksen tehtävänä on seurata kaupungin työllisyyden hoidon tavoitteita kokonaisuutena.  Täydennetyn työllisyysjaoksen tehtävänä  on valmistella kaupungille työllisyysohjelma.”

Ponnen perusteella täydennettiin v. 2016-2017 nimettyä työllisyysjaosta valtuustoryhmien edustajilla kaupungin työllisyysohjelman valmistelemiseksi:

Täydennetyn työllisyysjaoksen kokoonpano on seuraava:
Pekka Patama                          palvelupäällikkö, puheenjohtaja, kaupunki
Markku Turkia                          kaupunginhallituksen edustaja, kaupunki
Armi Salo-Oksa                        kaupunginhallituksen edustaja
Harri Lankinen                         toiminnanjohtaja, Mikkelin Toimintakeskus ry.
Kari Paukkari                            toimitusjohtaja, Miksei Oy
Heli Hänninen                          asiakaspalvelupäällikkö, kaupunki
Johanna Will-Orava                 perhepalvelujen johtaja, kaupunki
Sirkka Rytkönen                       te-toimisto, johtaja
Merja Airas                               kehityspäällikkö, sihteeri, kaupunki                       

Valtuustyöryhmien edustajat:
Keskusta                                    Päivi Ylönen
SD                                               Heikki Pyrhönen
Perussuomalaiset                    Vesa Himanen
Kristilliset                                   Pertti Ruotsalainen
Vihreät                                       Mikko Siitonen
Kokoomus                                 Armi Salo-Oksa                          

Työllisyysjaos päätti kokouksessaan 19.1.2016 antaa toimeksiannon perusvalmistelun kahdelle työryhmälle. Toisen työryhmän vetäjäksi valittiin Markku Turkia ja toisen Pekka Patama.

Markku Turkian työryhmä on keskittynyt yritystoiminnan edellytysten kehittämiseen, osaamisen tukemiseen ja siihen tarvittaviin toimenpiteisiin. Pekka Pataman työryhmä keskittyi työttömyyden hoitoon liittyvien asioiden kehittämiseen, osaamisen tukemiseen  ja siihen tarvittaviin toimenpiteisiin. Molempien työryhmien kontekstina oli kaupungin elinvoimaan ja kilpailukykyyn vaikuttaminen kaupungin nykyisen strategian näkökulmasta nojaten palvelurakenteeseen ja talousarvioon.                            

Työryhmien avainsanaksi otettiin konkreettisuus.                            

Yhteenveto
Työryhmät ovat osittain saaneet työnsä päätökseen. Tehtävänä on vielä laatia esityksistä kaupungin työllisyysohjelman 1. vaihe. Tämä tehdään maalis-huhtikuun aikana.

Työllisyysohjelma on kokonaisuudessaan erittäin laaja ja monipolvinen. Tämä tuli erityisesti esille Markku Turkian työryhmässä, jossa edustajia oli myös alueen oppilaitoksista ja yrittäjistä sekä Miksei Oy:stä.  Joten aikataulu 29.2.2016 ei ole realistinen.

Työllisyysjaoksen sihteeri ja puheenjohtaja esittää, että kaupunginhallitus merkitsee edellä olevan tiedoksi.  Työllisyysohjelma käsitellään kaupunginhallituksessa toukokuun 2016 aikana.

Työllisyysjaoksen ja työryhmien työskentelystä laaditut muistiot ovat nähtävillä kokouksessa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi edellä olevan ja päättää, että työllisyysohjelman 1. vaihe käsitellään kaupunginhallituksessa toukokuun 2016 loppuun mennessä. Työllisyysohjelman toimintakausi ja vastuutahot päätetään samassa yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Merja Airas, kehityspäällikkö, merja.airas@mikkeli.fi

Kuvaus

Täydennetty työllisyysjaos on valmistellut  kaupungin elinkeino- ja työvoimapoliittisen ohjelmaluonnoksen.  Ohjelmaluonnos on liitteenä.

Vuodelle 2017 ns. kärkihankkeita ovat mm. elinkeinopoliittiset yrityshankevalmistelut, joista osa on auki kirjoitettu työllisyysohjelmaan. Työllisyyspoliittisia kärkihankkeita on kehittämiskumppanuussopimus ja sen vaikuttaminen elinvoimaan,  valmistuvien opiskelijoiden rekrytoinnin tukeminen alle 30-vuotiaiden palkkatuen lisäksi kaupungin yrityksiin sekä hankinnat ja työllisyydenhoidon investoinnit.

Ohjelmaluonnoksen ensimmäinen liite koostuu meneillään olevista projekteista ja hankkeista. Tässä liitteessä on lueteltu kehitysyhtiö Miksei Oy:n hallinnoimat, kaupungin työllisyyspalvelujen hallinnoimat sekä kumppanuussopimuksen hallinnoimat elinvoimaan, elinkeinoihin sekä työllisyyden hoitoon liittyvät hankkeet ja projektit.

Toinen liite koostuu tavoitteista ja kustannuksista vuoden 2017 talousarvioon.

Ohjelman hyväksyy kaupunginvaltuusto valtuustokaudeksi. Ohjelmaa päivitetään vuosittain vähintään talousarvion käsittelyn yhteydessä.  

Yhteenveto
Työllisyysjaos esittää, että kaupunginhallitus hyväksyisi liitteenä olevan ohjelmaluonnoksen käsiteltäväksi kaupunginhallituksen - ja valtuuston talousarviokokouksessa syksyllä 2016 ja toteaisi täydennetyn työllisyysjaoksen tehtävän päättyvä ja valmistelua jatketaan työllisyysjaoksessa.

Työllisyysjaoksen ja työryhmien työskentelystä laaditut muistiot ovat nähtävillä kokouksessa.

Työllisyysjaoksen puheenjohtaja Pekka Patama ja sihteeri Merja Airas esittelevät asiaa kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Mikkelin kaupungin elinkeino- ja työvoimapoliittisen ohjelmaluonnoksen ja toteaa, että asia tuodaan vielä erikseen päätettäväksi kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon vuoden 2017 talousarvion yhteydessä. Samalla kaupunginhallitus päättää, että täydennetyn työllisyysjaoston työ on nyt päättynyt ja valmistelutyötä jatketaan työllisyysjaoksessa.

Päätös

Merkittiin.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että täydennetyn työllisyysjaoston työ on päättynyt  ja valmistelutyötä jatkaa työllisyysjaos.

Merkitään, että kehityspäällikkö Merja Airas ja palvelupäällikkö Pekka Patama selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Kuvaus

Elinkeino- ja työllisyysohjelman jatkovalmistelut

Ohjelman valmistelua, käsittelyä ja siihen liittyviä kannanottoja hallintorakenneuudistukseen on viimeksi käsitelty työllisyysjaoksessa 8.11.2016. Työllisyysjaos kävi yleiskeskustelun asiasta. Muistioon merkittiin, että työllisyysjaos esittää elinvoima- ja työllisyysohjelman liitettäväksi osaksi elinkeinojen hyvinvointiohjelmaa. Tämän seurauksena työllisyysjaos myös esittää, että ohjelmaan liittyvä seuranta ja asioiden käsittely asemoidaan samaan toimielimeen kuin elinkeinojen hyvinvointiohjelma.

Työllisyysjaos perustelee esitystä sillä, että kyseisten ohjelmien sisällöt liittyvät tavoitteiltaan vahvasti toisiinsa, joten ne kannattaa käsitellä samassa toimielimessä.

Nykyisen työllisyysjaoksen nimi tullaan esittämään muutettavaksi työllisyystoimikunnaksi. Tästä tehdään erillinen esitys hallintorakenneuudistuksen hyväksymisen jälkeen.

Tämän jälkeen on noussut esille elinkeinojen hyvinvointiohjelman ja elinkeino- ja työllisyysohjelman suhde toisiinsa ja kaupungin strategiaan. Tässä vaiheessa on tarkoituksenmukaista, että elinkeino- ja työllisyysohjelman työllisyydenhoidon osalta käytetään työnimenä työllisyysohjelma. Elinkeino- ja työllisyysohjelman valmistelussa esiin tulleet elinkeinoihin liittyvät toiminta- ja kehittämisehdotukset huomioidaan elinkeinojen hyvinvointiohjelman valmistelussa.

Ohjelmaa valmisteluprosessia on esitelty kaupungin johtoryhmässä 14.11.2016 ja kaupungin yt-neuvottelukunnassa 15.11.2016 ja saatettu tiedoksi työllisyysjaokselle 16.11.2016.

Työllisyysohjelman toimintakaudesta
Ohjelman toimintakausi on sama kun muiden strategisten ohjelmien toimikausi. Ohjelmaa tarkistetaan tavoitteiden, seurannan ja kustannusten osalta vuosittain kaupungin talousarviokäsittelyissä, jossa  asetetaan kärkitavoitteita työllisyydenhoitoon kullekin talousarviovuodelle kustannuksineen.

Työllisyysohjelman vuoden 2017 kärkitavoitteista
Työllisyyden myönteinen kehitys on jatkossakin kaupungille tärkeä asia. Mikkelin elinvoiman ja tulopohjan vahvistaminen edellyttää tehokkaita toimenpiteitä elinkeino-, koulutus- ja työvoimapolitiikassa ja erityisesti työttömyyden ehkäisyssä.

Työllisyysohjelmassa ja talousarvioesityksessä on esitetty kärkitavoitteiksi kehittämisen ja elinvoiman lisäämiseksi työllisyyden hoidossa kehittämiskumppanuussopimus Mikkelin kaupungin ja Mikkelin Toimintakeskus ry:n välillä, palkkatukityöllistämisen kehittäminen työvoimatarjonnan turvaamiseksi.

Työttömien työkyvyn arviointiin on varattu erikseen määräraha ja sitä toteutetaan TYP-Reitin ja työllisyyspalvelujen toimesta yhteistyössä ESSOTEn kanssa.

Elinkeinotoiminnan kehittämisessä huomioidaan erityisesti kaavoitus- ja liikennejärjestelyt, yritys- ja toimitilat ja niiden vuokrataso sekä julkiset hankinnat. aikuissosiaalityön kanssa.

Työllisyysohjelman kärkitavoitteisiin on esitetty määrärahat kaupungin talousarvion raamissa.

Seuranta ja tilastot
Ohjelmaan kuuluvat seuranta ja tilastot.

Kaupungissa seurataan verotulojen kehitystä, väestö- ja työllisyystilastoja, työmarkkinatuen kuntaosuusmaksujen vertailuja sekä tarvittaessa muita alueen elinvoimaan liittyviä tilastoja.

Hallintopalvelut esittää kaupunginhallitukselle, että se esittää kaupunginvaltuustolle kaupungin elinkeino- ja työllisyysohjelman sekä erillisen työllisyysohjelman kärkitavoitteet kustannuksineen hyväksyttäväksi.

Lisäksi esitetään, että kaupunginhallitus päättää, että että valmistelussa esiin tulleet elinkeinojen toiminnan kehittämistä koskevat esitykset huomioidaan elinkeinojen hyvinvointiohjelmassa.

Asiaan liittyviin kysymyksiin vastataan tarkemmin kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy elinkeino- ja työllisyysohjelman ja siinä esitetyt työllisyysohjelman kärkitavoitteet kustannuksineen vuodelle 2017.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyy, että valmistelussa esiin tulleet elinkeinojen toiminnan kehittämistä koskevat esitykset huomioidaan elinkeinojen hyvinvointiohjelmassa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että palvelupäällikkö Pekka Patama selosti asiaa kaupunginhallitukselle.