Kaupunginhallitus, kokous 2.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Yhteistyösopimus Mikkelin Kampparit ry:n kanssa kausille 2017-2018 ja 2018-2019

MliDno-2017-1873

Valmistelija

  • Antti Mattila, liikunta- ja nuorisojohtaja, antti.mattila@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungilla on ollut pääyhteistyösopimus kaupunginhallituksen määrittämien kolmen urheiluseuran, Mikkelin Jukureiden, Mikkelin Palloilijoiden sekä Mikkelin Kamppareiden kanssa vuosista 2009 ja 2010 lähtien. Yhteistyöseurat valikoituivat hallituksen päätöksen mukaisesti ko. seurojen ja lajien valtakunnallisen näkyvyyden ja laajan vaikuttavuuden vuoksi.

Kaupunki on uudistanut kumppanussopimusten laadintaperusteita, ja lähtökohtana ovat kaupungin strategian mukaiset valtuuston asettamat hyvinvointitavoitteet, joiden saavuttamista yhdistyksen toiminnan tulee edesauttaa. Liikunnalla ja urheilulla vaikutetaan henkiseen ja fyysiseen terveyteen kohentavasti ja vähintäänkin terveyttä ylläpitävästi. Urheilun näkyvyys ja seuraaminen motivoi kaupunkilaisiakin liikkumaan. Seurojen laaja juniorityö kasvattaa lapsia ja nuoria liikkumaan. Lisäksi urheilutapahtumat vahvistavat Mikkelin vetovoimaa ja niillä on vaikutusta aluetaloudelle.

Mikkelin Kampparit ry on esittänyt kaupungille yhteistyösopimusta kausille 2017-2018 sekä 2018-2019, kahden kauden mittaisena sopimuksena. Kamppareiden laatima sopimusaihio on samanlainen kuin aiemmatkin kaupungin ja Kamppareiden väliset kumppanuussopimukset. Kamppareiden aloitteesta aiemmat sopimukset ovat olleet kahden kauden mittaisia. Kampparit esittää sopimuksen arvoksi samaa summaa kuin edellisellä sopimuskaudella, 10 000 euroa vuodessa. Yhteistyösopimusesitys on liitteenä.

Liikuntapalvelut esittää Kamppareiden esityksen ja aiempien sopimusten mukaisesti, että sopimus solmitaan kaksivuotisena kausille 2017-2018 ja 2018-2019 ja että sopimuksen arvo olisi 10 000 euroa kaudessa, jolloin kaksikautisen sopimuksen arvo on yhteensä 20 000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy Mikkelin kaupungin ja Kampparit ry:n välisen yhteistyösopimuksen kaksivuotisena kausille 2017-2019 ja että sopimuksen arvo on 10 000 euroa vuodessa sekä oikeuttaa liikunta- ja nuorisojohtaja Antti Mattilan tekemään yhteistyösopimuksen.

Sopimussumma maksetaan kaupunginhallituksen käyttövarausmäärärahasta.

Päätös

Hyväksyttiin.

 

Tiedoksi

Antti Mattila, Emmi Eronen, Mikkelin Kampparit ry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa..

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi