Kaupunginhallitus, kokous 2.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Työllisyysohjelman seuranta

MliDno-2016-790

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Elinkeino- ja työllisyysohjelman jatkovalmistelut

Ohjelman valmistelua, käsittelyä ja siihen liittyviä kannanottoja hallintorakenneuudistukseen on viimeksi käsitelty työllisyysjaoksessa 8.11.2016. Työllisyysjaos kävi yleiskeskustelun asiasta. Muistioon merkittiin, että työllisyysjaos esittää elinvoima- ja työllisyysohjelman liitettäväksi osaksi elinkeinojen hyvinvointiohjelmaa. Tämän seurauksena työllisyysjaos myös esittää, että ohjelmaan liittyvä seuranta ja asioiden käsittely asemoidaan samaan toimielimeen kuin elinkeinojen hyvinvointiohjelma.

Työllisyysjaos perustelee esitystä sillä, että kyseisten ohjelmien sisällöt liittyvät tavoitteiltaan vahvasti toisiinsa, joten ne kannattaa käsitellä samassa toimielimessä.

Nykyisen työllisyysjaoksen nimi tullaan esittämään muutettavaksi työllisyystoimikunnaksi. Tästä tehdään erillinen esitys hallintorakenneuudistuksen hyväksymisen jälkeen.

Tämän jälkeen on noussut esille elinkeinojen hyvinvointiohjelman ja elinkeino- ja työllisyysohjelman suhde toisiinsa ja kaupungin strategiaan. Tässä vaiheessa on tarkoituksenmukaista, että elinkeino- ja työllisyysohjelman työllisyydenhoidon osalta käytetään työnimenä työllisyysohjelma. Elinkeino- ja työllisyysohjelman valmistelussa esiin tulleet elinkeinoihin liittyvät toiminta- ja kehittämisehdotukset huomioidaan elinkeinojen hyvinvointiohjelman valmistelussa.

Ohjelmaa valmisteluprosessia on esitelty kaupungin johtoryhmässä 14.11.2016 ja kaupungin yt-neuvottelukunnassa 15.11.2016 ja saatettu tiedoksi työllisyysjaokselle 16.11.2016.

Työllisyysohjelman toimintakaudesta
Ohjelman toimintakausi on sama kun muiden strategisten ohjelmien toimikausi. Ohjelmaa tarkistetaan tavoitteiden, seurannan ja kustannusten osalta vuosittain kaupungin talousarviokäsittelyissä, jossa  asetetaan kärkitavoitteita työllisyydenhoitoon kullekin talousarviovuodelle kustannuksineen.

Työllisyysohjelman vuoden 2017 kärkitavoitteista
Työllisyyden myönteinen kehitys on jatkossakin kaupungille tärkeä asia. Mikkelin elinvoiman ja tulopohjan vahvistaminen edellyttää tehokkaita toimenpiteitä elinkeino-, koulutus- ja työvoimapolitiikassa ja erityisesti työttömyyden ehkäisyssä.

Työllisyysohjelmassa ja talousarvioesityksessä on esitetty kärkitavoitteiksi kehittämisen ja elinvoiman lisäämiseksi työllisyyden hoidossa kehittämiskumppanuussopimus Mikkelin kaupungin ja Mikkelin Toimintakeskus ry:n välillä, palkkatukityöllistämisen kehittäminen työvoimatarjonnan turvaamiseksi.

Työttömien työkyvyn arviointiin on varattu erikseen määräraha ja sitä toteutetaan TYP-Reitin ja työllisyyspalvelujen toimesta yhteistyössä ESSOTEn kanssa.

Elinkeinotoiminnan kehittämisessä huomioidaan erityisesti kaavoitus- ja liikennejärjestelyt, yritys- ja toimitilat ja niiden vuokrataso sekä julkiset hankinnat. aikuissosiaalityön kanssa.

Työllisyysohjelman kärkitavoitteisiin on esitetty määrärahat kaupungin talousarvion raamissa.

Seuranta ja tilastot
Ohjelmaan kuuluvat seuranta ja tilastot.

Kaupungissa seurataan verotulojen kehitystä, väestö- ja työllisyystilastoja, työmarkkinatuen kuntaosuusmaksujen vertailuja sekä tarvittaessa muita alueen elinvoimaan liittyviä tilastoja.

Hallintopalvelut esittää kaupunginhallitukselle, että se esittää kaupunginvaltuustolle kaupungin elinkeino- ja työllisyysohjelman sekä erillisen työllisyysohjelman kärkitavoitteet kustannuksineen hyväksyttäväksi.

Lisäksi esitetään, että kaupunginhallitus päättää, että että valmistelussa esiin tulleet elinkeinojen toiminnan kehittämistä koskevat esitykset huomioidaan elinkeinojen hyvinvointiohjelmassa.

Asiaan liittyviin kysymyksiin vastataan tarkemmin kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy elinkeino- ja työllisyysohjelman ja siinä esitetyt työllisyysohjelman kärkitavoitteet kustannuksineen vuodelle 2017.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyy, että valmistelussa esiin tulleet elinkeinojen toiminnan kehittämistä koskevat esitykset huomioidaan elinkeinojen hyvinvointiohjelmassa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että palvelupäällikkö Pekka Patama selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy elinkeino- ja työllisyysohjelman ja siinä esitetyt työllisyysohjelman kärkitavoitteet kustannuksineen vuodelle 2017.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kuvaus

Ohjelma on jaettu kahteen osaan. Mikkelin kaupungin työllisyysohjelma on itsenäinen osio, vaikka kytkeytyykin vahvasti erilliseen elinkeinojen hyvinvointiohjelmaan. Ohjelmaan kuuluu päivittyvä toiminnan seuraaminen. Euromääräiset kustannukset ilmenevät talousarvioseurannasta. Työllisyysohjelman toimintakausi on valtuustokausi. Ohjelmaa tarkistetaan vuosittain kaupungin talousarviokäsittelyssä.

Asiaa on käsitelty kaupungin monialaisessa työllisyystoimikunnassa 25.9.2017. Käsittelyn pohjalta seurantaa on täsmennetty.

Tässä pykälässä käsitellään vain työllisyysohjelman kärkitavoitteita vuodelle 2017 ja niiden seurantaa tilanteessa tammikuusta heinä-elokuuhun. Seuranta on liitteenä.

Liitteessä mainitut toiminta-alueet liittyvät kaupungin strategiaan työttömyyttä ehkäisevinä ja alueen elinvoimaisuutta tukevina toimenpiteinä. Esim. osaavan työvoiman varmistaminen ja koulutusyhteistyö sekä työttömyyden negatiivisten seurausten ehkäisyyn liittyvät toimenpiteet

Työllisyysohjelmaan oli pyydetty tilastoinnit 12.9.2017 mennessä.

Yhteenvetoa
Työllisyysohjelman tavoitteet ovat pääosin onnistuneet kuitenkin niin, että työmarkkinatuen kuntaosuus ei ole pienentynyt tavoitteen mukaisesti. Liitteestä ilmenee, että toimenpiteet ovat olleet oikeansuuntaisia. Toimintaa jatketaan vuonna 2018 lisäämällä mm. yrityskäynteihin resurssia.

Ohjelman sisältöä on myös tarkoituksenmukaista priorisoida niillä alueilla, jotka oikeasti kuvaavat niitä toimintalohkoja, jotka työllisyydenhoitoon kuuluvat ja joihin on mahdollisuus saada kuvausta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että kehityspäällikkö Merja Airas ja vs. palvelupäällikkö Helena Skopa selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.