Kaupunginhallitus, kokous 2.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Tilastointi 2017

MliDno-2017-1594

Valmistelija

  • Merja Airas, kehityspäällikkö, merja.airas@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin väestön, työllisyyden ja työmarkkinatuen kuntaosuuden tilastoinnit

Hallintopalveluissa tehdään kaupungin väestö- ja työllisyystilastoinnit kuukausittain. Lisäksi seuraamme kuukausittain  työmarkkinatuen kuntaosuutta 11 kaupunkiin ja vuositasolla keskeisiä, isoja  kaupunkeja. Typ-kuntia tilastoidaan noin neljännesvuosittain. Väestön ikärakenne kaupunginosittain, taajamittain ja kylittäin tehdään kerran vuodessa.

Asukasluku
Kaupungin asukasluku oli vuoden 2017 alussa 54 524 asukasta. Vuoden 2016 alusta muutos oli -144 asukasta.  Heinäkuun  2017 asukasluku oli 54318.

Aktiivisella yrityspolitiikalla on mahdollisuus vaikuttaa kaupungin asukaslukuun. Kaupungilla on toimivat strategiaan liittyvät ohjelmat. Toimintaa tukevat myös kaupungin kumppanit konsernissa.

Tilastointi ilmenee liitteestä. Väestö ja työttömyys heinäkuu 2017
Lähde: Tilastokeskus, Etelä-Savon Maakuntaliitto

Ikärakenne
Kuntien osa-alueet ovat ajankohdan 1.1.2017 mukaiset. Ikä tarkoittaa kokonaisvuosia tilanteessa 31.12.2016 niiden henkilöiden osalta, joiden kotipaikka on Suomessa.

Liite: Ikärakenne
Lähde: Tilastokeskus, väestörakenne.

Työllisyydenhoito
Kaupungin työllisyydenhoidossa painopisteenä on ollut ja on edelleen nuoret ja pitkäaikaistyöttömät. Molempien ryhmien osalta toteutetaan kaupungin omaa työllistämistä, yritys- ja järjestötyöllistämistä ja muita toimenpiteitä. Kuntouttavaa työtoimintaa on lisätty merkittävästi.

Työllisyydenhoidossa panostetaan tulevaisuudessa myös entistä enemmän ennaltaehkäisyyn. Ennaltaehkäisy vaikuttaa mm. työmarkkinatuen kuntaosuuteen, mutta myös kuntalaisten hyvinvointiin strategian mukaisesti.
Merkittävää yhteistyötä vaikeimmin työllistettävien osalta tehdään, kaupungin ja Mikkelin Toimintakeskus ry:n sekä ESSOTEn aikuissosiaalipalvelujen. Kaupungin ja Mikkelin Toimintakeskus ry:n välistä kehittämiskumppanuussopimusta käsitellään kaupunginhallituksen talousarviokokouksissa syksyllä 2017 erikseen.

Työllisyyskehitys Mikkelissä on ollut hidasta. Vuonna 2017 tilanne on parantunut melko hyvin. Vuoden 2016 työttömyysprosentin keskiarvo oli 13,7 %. Työttömyysprosentti oli vuoden 2017 alussa 13,4 % ja heinäkuussa 12,2 %.

Kaupungin työttömyysprosentit myötäilevät valtakunnallista työttömyysprosenttia ja ovat olleet useimmiten n. 0,4 %-yksikköä suuremmat kun koko maassa, mutta saman verran pienemmät kun koko Etelä-Savossa. Tosin muutaman kerran prosentti on ollut pienempi, kun koko maassa.

Työttömyysprosentin soveltamisohje
Työttömyysprosenttia kuvataan Tilastokeskuksesta ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (TEM) tilastoista. Tilastokeskuksen työttömyysprosentti perustuu n. 20 000 kyselyotokseen. TEM:in työttömyysprosentti perustuu työnhakijoihin, jotka ovat ilmoittuneet te-toimistoihin työnhakijoiksi. Kaupunki käyttää tilastoinnissa TEM:n tilastoja.

Tilastointi ilmenee liitteestä. Väestö ja työttömyys heinäkuu 2017
Lähde: Ely-keskus

Työmarkkinatuen kuntaosuus
Kunnan osarahoittamaa tukea maksetaan 1.1.2015 lukien seuraavilla periaatteilla:

  • työttömyyden hoitoon yhteisvastuullisesti valtion eli Kelan kanssa

  • kunnat maksavatprosenttiosuuksia siitä työmarkkinatuesta, jota myönnetään niille työttömille jotka ovat saaneet 300-499 , 500-999 tai yli 1000 päivää työmarkkinatukea

Kunnan ja valtion maksuvelvollisuus lakkaa kun työtön on TE-viranomaisten päätöksellä tapahtuvassa työllistymistä edistävässä toimenpiteessä työllistymisen ajan tai työssäoloehdon täyttyessä tai asiakkaan menetettyä oikeutensa työmarkkinatukeen (huom. tällöin maksettavasta perustoimeen tulotuesta valtio korvaa puolet).

Yleinen taloustilanne vaikuttaa työttömyysprosentteihin ja tätä kautta myös maksettavaan kuntien työmarkkinatuen kuntaosuuteen. Mikkelin kaupungin tilanne on hyvä vertailussa. Tämä kertoo oikean suuntaisista toimenpiteistä.

Tilastointi ilmenee liitteestä. Väestö ja työttömyys heinäkuu 2017
Lähde: Tilastokeskus, Kelasto (Kela)

Elinkeinojen hyvinvointiohjelmaan kuuluva työllisyysohjelma
Käsitellään omana pykälänään.

Tiedottaminen
Väestö-, työllisyys- ja työmarkkinatuen kuntaosuus tilastoinnit ovat nähtävillä kuukausittain: W-alue, julkaisut, tilastot. Kaupungin www-sivut, Mikkelin kaupunki, perustiedot.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevan tiedoksi ja esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee asian tiedoksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.