Kaupunginhallitus, kokous 2.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Talouden seuranta 7/2017 ja määrärahamuutosesitykset

MliDno-2017-1073

Kuvaus

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan kaupungin kuluvan vuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta talousarviokirjan 2017 mukaisesti kolme kertaa vuodessa (§ 155, KV 19.12.2016).

Seurannassa 31.3. tilanteesta raportoitiin keskeisimmät strategiset toimenpiteet, kehittämisohjelmien toteutuminen, kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet, henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka olivat tiedossa. Talouden seurantaraportti tilanteesta 31.7. on lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoidaan myös kaikki toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut.

Seurantaraportti sisältäen johdon analyysin, tytäryhtiöiden toteutumaennusteet, tuloslaskelmaennusteen, investointimenojen toteutumisennusteen, rahoituslaskelmaennusteen sekä lautakuntien, taseyksikön ja liikelaitosten toteutumisennusteen on liitteenä.

Määrärahaesitykset

Kaupunginvaltuusto on 7.12.2015 § 114 hyväksynyt sopimuksen ja määrärahan koskien Esper-hankkeen rahoitusta. Mikkelin kaupungin rahoitusosuuden on arvioitu olevan 2.705.000 euroa. Pankalammen toimintojen siirtyminen Mikkelin keskussairaala-alueelle viivästyi vuodelle 2017. Sopimukseen perustuva Mikkelin kaupungin osuus Esper vaihe I:n investoinnista on 3.028.384 euroa. Investointiosan aineettomiin hyödykkeisiin esitetään lisämäärärahaa menoihin 2.878.384 euroa. Lisäksi esitetään, että vuoden 2017 talousarviossa Esper- hankkeen rahoitukseen varattu 150.000 euroa siirretään talonrakennusinvestoinneista aineettomiin hyödykkeisiin. Osallistuminen muun yhteisön pysyvien vastaavien hyödykkeiden hankintamenon rahoittamiseen kirjataan aineettomiin hyödykkeisiin kohtaan muut pitkävaikutteiset menot.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi seurantaraportin 31.7.2017 tilanteesta. Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy

  • lisämäärärahan investointiosan menoihin 2.878.384 euroa ja
  • investointimäärärahan käyttötarkoituksen muutoksen talonrakennusinvestoinneista aineettomiin hyödykkeisiin 150.000 euroa.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että talousjohtaja Heikki Siira selosti asiaa kaupunginhallitukselle.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.