Kaupunginhallitus, kokous 2.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Etelä-Savon Koulutus Oy:n tytäryhtiön perustaminen

MliDno-2017-1986

Valmistelija

  • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon Koulutus Oy:n saaman tiedon mukaan käynnissä olevaan kasvupalvelulain valmistelutyöhön liittyen jatkossa ei ole mahdollista tehdä tutkintoon johtamattoman koulutuksen osalta tarjouksia, mikäli sama entiteetti saa valtionosuuksia.

Etelä-Savon Koulutus Oy:n kyseisen toiminnan volyymi on noin 2,5 – 3 miljoonaa euroa vuosittain. Yhtiö katsoo, että edellä mainittuihin liiketoimintoihin, kuten esimerkiksi maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksiin, sitoutuu tällä hetkellä noin 15 – 20 henkilötyövuotta. Nykyisen toimintavolyymin turvaamiseksi muuttuvassa tilanteessa Etelä-Savon Koulutus Oy on päättänyt perustaa 100 %:sesti omistamansa tytäryhtiön, johon siirretään vastikkeetta edellä mainittu kilpailuneutraliteetin vaativa toiminta.

Etelä-Savon Koulutus Oy:n tytäryhtiön toimialana on järjestää koulutuspalveluita ja muita osaamisen ja yritystoiminnan kehittämisen palveluita. Yhtiö voi lisäksi harjoittaa toimintaansa tukevaa palvelu-, majoitus-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa, sekä muuta laillista toimintaa. Yhtiö voi omistaa osakkeita ja osuuksia.

Etelä-Savon Koulutus Oy:n tytäryhtiöön sijoitetaan vain sellaiset toiminnot, joihin ei myönnetä valtionosuuksia, kuten kilpailutilanteessa markkinoilla harjoitettava toiminta ja emoyhtiön harkinnan mukaan sellaisen elinkeinoveron alainen toiminta, jolla ei ole tiivistä yhteyttä tutkintotavoitteisen koulutuksen tai emoyhtiön muiden toimintojen kanssa. Lisäksi tytäryhtiön tulee ostaa tarvitsemansa palvelut emoyhtiöltä todellisiin kuluihin perustuvin hinnoin.

Asiaa on käsitelty Etelä-Savon Koulutus Oy:n omistajien kokouksessa 20.6.2017, yhteistoimintaneuvottelukunnassa 12.9.2017 ja yhtiön hallituksessa 15.9.2017, jotta vuotta 2018 koskevat tarjoukset voidaan toimittaa jo perustettavan yhtiön lukuun.  Etelä-Savon Koulutus Oy:n hallitus päätti kokouksessaan 15.9.2017 hyväksyä Etelä-Savon Koulutus Oy:n tytäryhtiön perustamissopimuksen siten, että yhtiön nimeksi tulee KasvuEsedu Oy.

Mikkelin kaupungin konserniohjeen mukaan valtuusto määrittelee omistajapoliittisen vuosisuunnitelman mukaisesti konsernin rakenteen päättämällä konsernien osien perustamisesta, lakkauttamisesta ja muusta muuttamisesta kuten:

  • kaupungin tytäryhtiöiden omistusta koskevista merkittävistä osakassopimusmuutoksista
  • olennaisista osakkeiden realisoinneista
  • yhtiöjärjestysmuutoksista

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy konsernirakenteen muutoksen, joka koskee Etelä-Savon Koulutus Oy:n tytäryhtiön KasvuEsedu Oy:n perustamista.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Jarno Strengell ja Pekka Pöyry ilmoittivat olevansa esteellisiä (Etelä-Savon Koulutus Oy:n työntekijöitä) ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Merkitään, että Etelä-Savon Koulutus Oy:n toimitusjohtaja Arja Seppänen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

 

Esteellisyys

  • Jarno Strengell, Pekka Pöyry

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.