Kaupunginhallitus, kokous 2.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Asemakaava ja asemakaavan muutos / Tikkala, Syväniementie 2

MliDno-2015-2279

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 17. päivänä marraskuuta 2015 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen ja asemakaavan teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavamuutos on lähtenyt vireille kaupungin aloitteesta. Tikkalan pohjoisella teollisuusalueella toimii tällä hetkellä HKScanin elintarviketehdas. Alueella on saatavilla kaukolämpöä ja aikanaan teurastamon tarpeisiin rakennettu höyryaseman kapasiteettia on mahdollista hyödyntää nykyistä tehokkaammin. Höyryä käyttävät esim. elintarvike- ja lääketeollisuus. Kaavan tavoitteena on laajentaa Tikkalan pohjoista teollisuusaluetta länteen. Kaupunki on alueen suurin maanomistaja, ESE omistaa höyryaseman tontin. Syvänniementien yksityistie kulkee osittain kaava-alueella.

Kaava on tullut vireille 7.10.2014. Vireille tulon yhteydessä toimitettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma osallisille. Viranomaisneuvottelu on järjestetty 15.10.2014. Asukastilaisuus järjestettiin 20.11.2014.

Uuden teollisuusalueen koko on noin 16 ha ja alueelle voidaan rakentaa teollisuusrakennuksia kahteen kerrokseen. Alueen kokonaisrakennusoikeus on noin 52 000 k-m2. Teollisuusalue jakautuu kahteen osaan, itäinen osa hyödyntää Syvänniementietä ja läntiselle osalle on muodostettu uusi katuyhteys; Naarangintie joka yhdistyy uudella liittymällä Otavantiehen. Alueita jakaa virkistysvyöhyke, jolta on löydetty liito-oravia. Liito-oravien yksi liikkumareitti seuraa Otavantietä, muuten ne hyödyntävät virkistysalueen yhteyttä pohjoiseen.

Tiehallinto on laatimassa uutta tiesuunnitelmaa valtatielle 5 välille Hietanen – Pitkäjärvi. Sen pohjalta nopeudet aiotaan nostaa 100 km/h. Tikkalan eritasoliittymän kohdalle tehdään parannuksia ja kevyen liikenteen järjestelyitä, joiden avulla turvallisuutta voidaan kohottaa. Toteutusaikataulusta ei ole tehty päätöksiä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto olivat nähtävillä 7.10-7.11.2014 välisen ajan. OAS:sta saatiin kaksi lausuntoa. Etelä-Savon pelastuslaitoksella ei ollut huomautettavaa. Pohjois-Savon ELY keskus kiinnitti huomiota osayleiskaavan puuttumiseen ja totesi, että kantakaupungin osayleiskaavalla asia voidaan hoitaa kuntoon. Kaupunki yrittää tahdistaa valmistumisaikataulun sen mukaisesti, mutta on tarvittaessa valmis nopeuttamaan sitä. Kaavaselostusta päivitettiin VT5 tiesuunnitelman ja paikallisteiden liittymien osalta.

Asemakaavan muutos- ja asemakaavaehdotus liitteineen on luettavissa ohessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se alustavasti hyväksyy 35. kaupunginosan (Tikkala) korttelia 2 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen ja muuta osaa koskevan asemakaavan, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä lausunnot seuraavilta tahoilta: rakennusvalvonta, Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut, pelastustoimi, yhdyskuntatekniikka- ja ympäristö -yksikkö, Mikkelin Vesiliikelaitos, Miksei Oy, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon maakuntaliitto ja Etelä-Savon Energia Oy sekä lähettää asian tiedoksi maanomistajille ja muille osallisille.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti 35. kaupunginosan (Tikkala) korttelia 2 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen ja muuta osaa koskevan asemakaavan, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä lausunnot seuraavilta tahoilta: rakennusvalvonta, Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut, pelastustoimi, yhdyskuntatekniikka- ja ympäristö -yksikkö, Mikkelin Vesiliikelaitos, Miksei Oy, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon maakuntaliitto ja Etelä-Savon Energia Oy sekä lähettää asian tiedoksi maanomistajille ja muille osallisille.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

  • Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 17.11.2015 päivätyn ja 2.10.2017 tarkistetun asemakaavan muutosehdotuksen ja asemakaavaehdotuksen / Syvänniementie 2 kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 2.12.2015 - 4.1.2016 välisen ajan, ja siitä on saatu kolme lausuntoa ja yksi muistutus.

Palautteen perusteella kaavaan on tehty seuraavia, luonteeltaan vähäisiä päivityksiä. Virkistysalueen- ja liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja koskevan alueen rajauksia on tarkistettu ja muutosten seurauksena alueiden koko kasvoi. Alueelle on merkitty hulevesien käsittelyyn tarkoitettuja alueita, ja niitä koskeva määräys on lisätty kaavamääräyksiin. Näiden muutosten lisäksi on tehty vähäisempiä tarkistuksia ja päivityksiä kaava-aineistoon.

Lausunnoista Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Etelä-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toivat esille maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaiset sisältövaatimukset ja erityisesti yleiskaavan ohjausvaikutuksen puuttumisen. Vastineessaan kaupunki tuo esille Kantakaupungin osayleiskaavan ja siihen liittyvät selvitykset sekä kaupunginhallituksen että kaupunginvaltuuston tekemät tahdonilmaukset osayleiskaavan tavoitteista ja sisällöstä, jotka ovat yhteneväisiä Syvännimentie 2 kaavan kanssa.

Yhteenveto lausunnoista ja muistutuksesta vastineineen on kaavaselostuksen liitteenä 9.

Kunnilla on kaavoitusmonopoli. Kunnat laativat yleiskaavoja, asemakaavoja ja ranta-asemakaavoja.  Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 37 § määrää, että yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. MRL 52 § todetaan, että asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Valtuuston päätösvaltaa voidaan johtosäännössä siirtää kunnanhallitukselle tai lautakunnalle.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 27 § kuuluu:

” (kaupunginhallitus) hyväksyy asemakaavat ja asemakaavamuutokset, jotka eivät ole vaikutuksiltaan merkittäviä ja joiden osalta päätösvaltaa ei ole siirretty kaupunkiympäristölautakunnalle

Kaupunkisuunnittelu on linjannut kriteereitä joiden avulla voidaan arvioida kaavan merkittävyyttä:

  1. Kaava ei ole maakunnallisesti tai valtakunnallisesti merkittävä

  2. Kaavassa on vähäinen määrä osallisia, tai on kokonaan kaupungin tai valtion maalla

  3. Kaava ei merkittävästi poikkea nykyisestä maankäytöstä tai se on ylemmän kaavatason mukainen

  4. Kaavassa ei ole merkittäviä tai kaavan tavoitteiden kanssa ristiriidassa olevia luontoarvoja

  5. Kaavassa ei ole merkittäviä rakennushistoriallisia tai maisemallisia arvoja tai muinaismuistoja

  6. Kaavasta ei ole saatu kaavan tavoitteista merkittävästi poikkeavia lausuntoja/mielipiteitä

  7. Kaavassa hyödynnetään olevia, jo hyväksyttyjä normeja ja periaatteita

Syvänniementie 2/Tikkala asemakaava noudattaa Kantakaupungin osayleiskaavaluonnoksen ohjausvaikutuksia. Kaupunki ja Etelä-Savon energia ovat maanomistajia ja naapureiden määrä on vähäinen. Kaavaprosessin aikana mm. luontoarvot ja liikenteelliset näkökohdat on otettu huomioon. Kaavan tavoitteena on täydentää olemassa olevaa toimintaa ja kehittää sitä ympäristöystävällisellä tavalla. Kaupunkisuunnittelu katsoo, että kaava on mahdollista viedä suoraan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Mikkelin kaupungin 35. kaupunginosan (Tikkala) korttelin 2 osaa koskevan asemakaavan muutoksen ja Tikkalan aluetta koskevan asemakaavan / Syvänniementie 2.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon Ely-keskus, Pohjois-Savon Ely-keskus, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, HKScan Finland Oy

Muutoksenhaku

Kunnallisvalituksen saa tehdä asianosainen (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen (KuntaL 137 §, 410/2015).

Sen lisäksi mitä kuntalaissa säädetään valitusoikeudesta, alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia. Lisäksi on rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan oikeus valittaa hyväksymispäätöksestä (MRL 191 §).

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenten ja muiden katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on yleisesti asetettu nähtäväksi (MRL 188 §).

 Valituskirjassa on ilmoitettava
 - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
 - muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai  jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.