Kaupunginhallitus, kokous 20.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 275 Talousjohtajan virka

MliDno-2021-3605

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Maria Närhinen, vs. valvontaeläinlääkäri, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Talousjohtaja Heikki Siira on irtisanoutunut Mikkelin kaupungin talousjohtajan virasta 20.9.2021 saapuneella sähköpostilla.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön mukaan eron talousjohtajan virasta myöntää kaupunginhallitus.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää Heikki Siiralle eron talousjohtajan virasta siten, että hänen virkasuhteensa Mikkelin kaupunkiin päättyy 30.9.2021.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää antaa avointa virkaa hoitavalle talousjohtaja Tiia Tamlanderille virkamääräyksen hoitaa avointa virkaa 1.10.2021 lähtien ja tarvittaessa siihen asti kun hänelle on aiemmin annettu virkamääräys toimia talousjohtajan sijaisena eli 31.7.2022 asti. Edelleen kaupunginhallitus päättää, että viran täyttöprosessin käynnistäminen tuodaan erikseen hallituksen käsiteltäväksi alkuvuodesta 2022. 

Päätös

Merkitään, että vs. talousjohtaja Tiia Tamlander ilmoitti olevansa esteelinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että tästä eteenpäin pöytäkirjantarkastajana toimii Jarno Strengell.

Valmistelija

  • Petri Mattila, henkilöstöjohtaja, petri.mattila@mikkeli.fi

Kuvaus

Talousjohtajan virka on ollut avoimena 1.10.2021 lukien kaupunginhallituksen myöntäessään eron talousjohtaja Heikki Siiralle kokouksessaan 27.9.2021 § 393. Samassa pykälässä kaupunginhallitus teki päätöksen avoimeen virkaan ottamisesta. Avointa virkaa määrättiin hoitamaan taloussuunnittelupäällikkö Tiia Tamlander 31.7.2022 saakka.

Kaupungin organisaatiossa on tapahtunut ja tapahtumassa merkittäviä henkilöstömuutoksia, jonka johdosta on tässä kohden syytä jatkaa talousjohtajan viran hoitamista avoimena ja päättää myöhemmin syksyllä erikseen talousjohtajan viran täyttöprosessista.

Tarkoituksenmukaista on jatkaa Tiia Tamlanderin virkamääräystä talousjohtajan avoimen viranhoidosta 31.12.2022 saakka kuitenkin enintään siihen saakka, kunnes talousjohtajan virka täytetään vakinaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa avointa virkaa hoitavalle talousjohtaja Tiia Tamlanderille virkamääräyksen hoitaa talousjohtajan avointa virkaa 1.8.2022 lukien 31.12.2022 kutenkin enintään siihen saakka, kunnes vakituinen virka on täytetty.  Edelleen kaupunginhallitus päättää, että viran täyttöprosessin käynnistäminen tuodaan erikseen hallituksen päätettäväksi syksystä 2022.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että vt. talousjohtaja Tiia Tamlander ilmoitti olevansa esteellinen (oma asia) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä ja sivistysjohtaja Virpi Siekkinen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Konserni- ja elinvoimapalvelualue/hallintojohtaja Ari Liikanen, talouspalvelut/Tiia Tamlander, henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.