Kaupunginhallitus, kokous 20.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 273 Kuntarahoitus Oyj:n rahoitusleasingin puitesopimus Etelä-Savon pelastuslaitoksen irtaimen käyttöomaisuuden hankinnoille

MliDno-2022-3191

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, vt. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on kaupunginhallituksen päätöksellä 20.4.2020 § 134 liittynyt Hansel Oy:n kilpailuttamaan irtaimen käyttöomaisuuden leasingrahoituksen ja siihen liittyvien palveluiden puitesopimukseen. Sopimuskausi on v. 2020–2022 sisältäen myös option vuoteen 2024. Hanselin kilpailuttama sopimuskumppani on 3 Step IT Oy. Sopimuksen käyttötarkoitus on kaupunginhallituksen päätöksessä rajattu koskemaan ainoastaan Etelä-Savon pelastuslaitoksen irtaimen käyttöomaisuuden leasinghankintoja. Pelastuslaitoksen irtain omaisuus ja siihen liittyvät leasing-sopimukset vastuineen siirtyvät sote-uudistuksessa kaupungilta hyvinvointialueelle 1.1.2023 lukien.

Etelä-Savon pelastuslaitos on suunnitelman mukaisesti toteuttanut merkittävät irtaimistohankintansa leasingrahoituksella. Vuoden 2022 osalta Etelä-Savon pelastuslaitoksen leasing-rahoituksella tehtävien suunnitelma on hyväksytty Etelä-Savon pelastuslautakunnan päätöksellä  14.12.2021 § 15 käyttötaloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Ne on myös huomioitu Pelastuslaitoksen talousarvion tiedoissa, jotka sisältyvät valtuuston 13.12.2021 § 187 hyväksymään koko kaupungin talousarvioon.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen leasing-rahoitteisten irtaimistohankintojen suunnitelmaan sisältyy C-luokan öljyntorjunta- ja pelastusaluksen hankinta. Nykyinen leasing-rahoituksen puitesopimuskumppani 3 Step IT Oy on ilmoittanut, ettei sen tarjoamaa irtaimistorahoitusta ole enää mahdollista käyttää veneiden hankkimiseen. Tämän vuoksi Pelastuslaitoksen alushankintaa varten on hankittava toinen leasingrahoittaja. Kuntarahoitus Oyj:ltä on pyydetty indikatiivinen tarjous rahoitusleasingin puitesopimuksesta Etelä-Savon pelastuslaitoksen irtaimistohankintoja varten. Puitesopimuksen mukainen limiitti, jonka puitteissa irtaimistohankintoja on mahdollista tehdä, on 1,0 miljoonaa euroa (alv 0 %). Tarjousasiakirja on liitteenä. Saatu tarjous mahdollistaa puitesopimuksen mukaisen leasingrahoituksen käytön ajoneuvokaluston, lääketieteen laitteiden ja muiden irtaimeen omaisuuteen kuuluvien laitteiden hankintaan. Tarjoukseen sisällytetyissä mahdollisissa vuokrakohteissa on huomioitu Etelä-Savon pelastuslaitoksen suunnitellut vuoden 2022 irtaimistohankinnat.

Kyseessä on rahoituspalveluiden hankinta, joka jää julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) soveltamisalan ulkopuolelle lain 9 § 1 momentin 9 kohdan perusteella. Tämän sopimuksen mukaisella leasinginrahoituksella rahoitettavat irtaimistohankinnat kilpailutetaan hankintalain ja Mikkelin kaupungin hankintaohjeistusten mukaisesti. Kyseessä on puitesopimus, joka mahdollistaa siinä tarkoitetun leasingrahoituksen hyödyntämisen, mutta ei kuitenkaan sido tai velvoita sen käyttämiseen.

Puitesopimuksen käyttö rajataan vain Etelä-Savon pelastuslaitoksen käyttöön siten, että sopimuksen tarkoittamaa rahoitusta käytetään ainoastaan sellaisen Pelastuslaitoksen irtaimiston hankintaan. Kyseinen irtaimisto leasingvastuineen siirtyy sote-uudistuksen myötä hyvinvointialueelle vuoden 2023 alussa.

Mikkelin kaupunki / Etelä-Savon Pelastuslaitos täydentää Mikkelin kaupunginvaltuuston 14.2.2022 § 12 Etelä-Savon hyvinvointialueelle antamaa selvitystä ja ilmoittaa uuden leasing-puitesopimuksen hyvinvointialueelle viimeistään 30.6.2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy Mikkelin kaupungin liittymisen Kuntarahoitus Oyj:n rahoitusleasingin puitesopimukseen. Sopimuksen käyttö rajataan koskemaan Etelä-Savon pelastuslaitoksen irtaimistohankintoja.

Kaupunginhallitus valtuuttaa vt. talousjohtajan allekirjoittamaan puitesopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon pelastuslaitos/Seppo Lokka, talouspalvelut, hankintapalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.