Kaupunginhallitus, kokous 20.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 277 Kaupunginjohtaja Timo Halosen selvitystehtävästä laadittava sopimus

MliDno-2022-1367

Aikaisempi käsittely

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaupunginjohtaja Timo Halosen irtisanoutumisen kaupunginjohtajan virasta.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen ilmoitti olevansa esteellinen (oma asia) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 55 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on kaupunginvaltuusto, viran tai virkasuhteen julistaa kuitenkin haettavaksi kaupunginhallitus.

Hallintosäännön 145 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Koska kyse on kaupunginjohtaja viran aukijulistamisesta, asia tulisi käsitellä kaupunginhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Pirjo Siiskonen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, siiskonen.pirjo@gmail.com

Kaupunginhallitus päättää julistaa viran auki 12.5.2022. Lisäksi kaupunginhallitus nimeää kaupunginjohtajan hakua varten valmisteluryhmän, jonka se oikeuttaa laatimaan viranhakuilmoituksen sekä valmistelmaan haastattelut. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus nimesi kaupunginjohtajan hakua varten valmisteluryhmään Pirjo Siiskosen, Satu Taavitsaisen, Raimo Heinäsen, Pirkko Valtola ja Heli Kauppisen sekä hallintojohtaja Ari Liikanen.

Merkitään,​ että kaupunginjohtaja Timo Halonen ilmoitti olevansa esteellinen (oma asia) ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että Petri Pekonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja ovat valmistelleet sopimusta yliopistojen ja korkeakulujen sekä Mikkelissä toimivien tutkimusyksiköiden elinvoimayhteistyöhön ja kaupungin mainekuvaan liittyvää sopimusta. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Hallintosäännön 145 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Ottaen huomioon käsiteltävänä olevan asian luonne, asia tulisi käsitellä kaupunginhallituksen puheenjohtajan esittelystä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Siiskonen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, siiskonen.pirjo@gmail.com

Kaupunginhallitus merkitsee selostuksen tiedoksi, antaa jatkovalmisteluohjeet ja valtuuttaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.