Kaupunginhallitus, kokous 20.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 269 Kaupunginhallituksen lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi sekä sosiaalisista yrityksistä annetun

MliDno-2022-1401

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi
  • Pekka Patama, palvelupäällikkö, Pekka.Patama@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungilta on pyydetty lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi. Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/558/2022

Lausuntopyyntö löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: https:// https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=c26ced2c-970d-4326-a03b-6bfb87a4e1f8

Mikkelin kaupungin lausuntoluonnos on liitteenä. Oheismateriaalina on esitysluonnos  julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi, TE-palvelut 2024 uudistuksen keskeiset ehdotukset ja Kuntaliiton näkökulmia kunnille TE-2024 lausunnon valmisteluun.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Työ- ja Elinkeinomisteriölle liitteen mukaisen lausunnon.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lausuntopalvelu.fi, Niina Koponen, Pekka Patama

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.