Kaupunginhallitus, kokous 20.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 544 Väliaikaisten varajäsenien nimeäminen keskusvaalilautakuntaan aluevaalien 2022 ajaksi

MliDno-2021-2452

Valmistelija

  • Tarja Poikolainen, kaupunginlakimies, tarja.poikolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan 16.8.2021 yksimielisellä päätöksellä §101 keskusvaalilautakuntaan yksimielisesti

Varsinaiset jäsenet:

Nalle Velling, lippukuntakoordinaattori, PJ
Tarmo Pajunen, tietoliikenneteknikko, eläkkeellä
Hannu Ylönen, eläkeläinen
Vesa Himanen, herastuomari
Helena Kauppinen, opettaja, eläkeläinen, VPJ

Varajäsenet siinä järjestyksessä kuin heidät kutsutaan kokoukseen:

Raijakaarina Hämäläinen, työnohjaaja, eläkeläinen
Mika Marttinen, yrittäjä
(Atte Kilpinen, koneenkäyttäjä, pääluottamusmies*) Aatu Kilpinen, opiskelija
(*kirjoitusvirheen korjaaminen 25.8.2021 hallintolaki 51 §)
Päivi Härkönen, pesulavastaava
Outi Kauria, varatuomari, mökkiyrittäjä

Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsi puheenjohtajaksi Nalle Vellingin ja varapuheenjohtajaksi Helena Kauppisen.

Vaalilain 14.1 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Vuoden 2021 aikana keskusvaalilautakunnan päätösvaltaiseksi saamisessa on ilmennyt haasteita. Vaalilain 14.1 § mahdollistaa kunnanhallituksen tarvittaessa määräämään keskusvaalilautakuntaan väliaikaisia varajäseniä. Oikeusministeriön vaalijohtaja on suositellut kunnille, että kunnanhallitukset nimeäisivät keskusvaalilautakuntiin aluevaalien 2022 ajaksi riittävän määrän väliaikaisia varajäseniä.

Jotta keskusvaalilautakunnan päätösvaltaisuus voidaan aluevaalien aikana varmistaa, kaupunginhallitus määrää keskusvaalilautakuntaan 10 väliaikaista varajäsentä. Heidän nimeämisessänsä on otettava huomioon tasa-arvolain 4 a §:n vaatimus, jonka mukaan julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpanossa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosentti.

Väliaikaisten varajäsenien toimikausi päättyy keskusvaalilautakunnan kokoukseen 26.1.2022, jolloin keskusvaalilautakunta vahvistaa aluevaalien äänimäärät ja ilmoittaa ne aluevaalilautakunnalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Esitys annetaan kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi keskusvaalilautakuntaan väliaikaisiksi varajäseniksi Eero Ahon, Kirsi Kultasen, Kari Mannisen, Raija Suomisen ja Liisa Murtosen.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.