Kaupunginhallitus, kokous 20.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 542 Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit 2021

MliDno-2021-2256

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Poikolainen, kaupunginlakimies, tarja.poikolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntaliiton ylimpään toimielimeen, valtuuskuntaan, valitaan 66 jäsentä ja 66 varajäsentä jäsenäänestyksellä eli 15.11. - 31.12.2021 vaalipiireittäin toimitettavalla vaalilla. Vaalipiirit määräytyvät samoin kuin eduskuntavaaleissa. Kustakin vaalipiiristä vallitaan jäseniä vaalipiirin asukasluvun suhteessa.

Kaakkois-Suomen vaalipiiristä valitaan 5 jäsentä ja 5 varajäsentä suoraan vaalituloksen perusteella. Kunnalla on vaalissa kunnan asukaslukua (30.11.2020) vastaava äänimäärä. MIkkelin kaupungin äänimäärä on 52 755.

Valtuuskuntaan valitaan lisäksi 9 jäsentä ja 9 varajäsentä tasauspaikoilta. Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta laskee ja jakaa tasauspaikat puolueiden kesken puolueiden ehdokaslistojen saamien valtakunnallisten äänimäärien peruteella. Tämän jälkeen määritellään mihin vaalipiirin puolueen saama tasauspaikka menee. Lisäksi Ahvenanmaan maakunnasta valitaan yksi jäsen ja varajäsen.

Vaalipiirin kuntapäiväkokous on nimennyt ehdokaslistat. Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta on vahvistanut ehdokaslistat ja laatinut vaalipiireittäin ehdokaslistojen yhdistelmän. Kaakkois-Suomen vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä lähetetään esityslistan oheismateriaalina.

Kuntaliiton säännöissä tai valtuuskunnan vaalijärjestyksessä ei ole määräyksiä siitä, millä tavoin vaalit kunnassa suoritetaan. Kuntalain 39 §:n nojalla kunnanhallitus edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa, jollei hallintosäännössä toisin määrätä. Kunnahallituksen päätös kunnan äänimäärän jakamisesta ehdokaslistoille voi olla yksimielinen noudattaen esimerkiksi valtuuston poliittisia voimasuhteita. Jos yksimielisyyttä ei ole, asiasta päätetään kunnanhallituksessa äänestämällä siitä, miten kunnan äänimäärä käytetään vaalissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää Suomen Kuntaliiton vaalissa kunnan äänimäärän jakamisesta Kaakkois-Suomen vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle.

Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginlakimies Tarja Poikolaisen tallentamaan äänestystuloksen Kuntaliiton äänestysjärjestelmään.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle. 

Valmistelija

Tarja Poikolainen, kaupunginlakimies, tarja.poikolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntaliiton säännöissä tai valtuuskunnan vaalijärjestyksessä ei ole määräystä siitä, millä tavalla vaalit kunnassa suoritetaan. Kuntaliiton ohjeistuksen mukaan kunnanhallitus edustaa kuntaa kuntalain 39 §:n perusteella ja käyttää kunnan puhevaltaa, jollei hallintosäännössä toisin määrätä. Mikkelin kaupungin hallintosäännössä ole asiasta erillisiä määräyksiä.

Vaali suoritetaan suljettuna suhteellisena listavaalina. Kullakin äänestykseen osallistuvalla henkilöllä on käytettävissään asukasmäärän mukainen kunnan kokonaisäänimäärä jaettuna äänioikeutettujen lukumäärällä. 52 755 / 11 jäsentä  =  4.795,91 ääntä / jäsen. Äänestyslippuun merkitään sen ehdokaslistan numero, jolle ääni annetaan. Saadut ehdokaslistojen äänimäärät pyöristetään kokonaislukuun.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus toimittaa suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa kukin hallituksen jäsen antaa äänen Kaakkois-Suomen vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle.

Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginlakimies Tarja Poikolaisen tallentamaan äänestystuloksen Kuntaliiton äänestysjärjestelmään.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle. 

Valmistelija

  • Tarja Poikolainen, kaupunginlakimies, tarja.poikolainen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus toimittaa suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin,​ jossa kukin hallituksen jäsen antaa äänen Kaakkois-​Suomen vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle.

Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginlakimies Tarja Poikolaisen tallentamaan äänestystuloksen Kuntaliiton äänestysjärjestelmään.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana aikana Raimo Heinänen esitti Eero Ahon kannattamana, että kaupunginhallitus päättää yksimielisellä päätöksellä hyväksyä Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan valintaan liittyvät valtuuston kokoonpanoa vastaavat ehdokaslistojen äänimäärät ja ehdokaslistojen vertausluvut seuraavasti:

Ehdokaslistan
numero

Ehdokaslistan
äänimäärä
Ehdokaslistan
vertausluku
2 12 12.408
3 0 0
4 9 9.306
5 11 11.374
6 5 5.170
7 0 0
8 2 2.068
9 11 11.374

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että Liike Nytillä ei ole ehdokaslistaa.

Tämän lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginlakimies Tarja Poikolaisen tallentamaan äänestystuloksen Kuntaliiton äänestysjärjestelmään.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi,​ että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja tiedusteli, voidaanko muutosesitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.