Kaupunginhallitus, kokous 20.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 551 Sairilan rantaosayleiskaavan muutos, Tertin kartano ja Ylimmäisen järven alueet

MliDno-2021-2930

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun 26. päivänä lokakuuta 2021 päivätyn rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen kaupunkikehityslautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavamuutoksen on laatinut Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy maaomistajan aloitteesta.

Sairilan rantaosayleiskaava on hyväksytty 5.5.2003. Suunnittelualueet sijaitsevat Tertin kartanon alueella noin kuusi kilometriä ja Ylimmäinen järven ranta-alueella noin kahdeksan kilometriä Mikkelin keskustasta itään. Rantaosayleiskaavan muutos koskee kiinteistöjä Tertti 491-416-1-188, Pajapelto 491-416-1-62, Vuohiniemi 491-416-1-43 ja osa tilasta Sirppilahti 491-416-1-255.

Kaavamuutos on tullut vireille 27.7.2021 päivätyllä kirjeellä, jonka liitteenä on ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 27.7.2021 – 31.8.2021.

Määräaikaan mennessä OAS:sta ja kaavaluonnoksesta saatiin 4 lausuntoa.

Etelä-Savon maakuntaliitto lausunnossaan 31.8.2021 pitää kaavamuutosta Tertin kehittämisen kannalta hyvänä ja muutos on linjassa kantakaupungin osayleiskaavan (OYK 2040) ”matkailun kärkialue” – merkinnän suhteen. Maakuntaliitto kiinnittää seuraaviin asioihin huomiota: Korpijärveen rajoittuva alue on OYK:ssa 2040 osoitettu kyläalueeksi, alueella on tärkeä luo-alue, alueen rakentaminen ja muokkaaminen tulee tapahtua luonnonarvoja heikentämättä; alueella on voimassa Sairilan rantaosayleiskaava. Kaavaselostukseen ja OAS:an tulee täydentää OYK:n 2040 puuttuvat merkinnät ja määräykset sekä vaikutusten arviointia. Tertin kartanon maakuntakaavassa oleva kaavamerkintä (ma 8.611 Tertti) ja suunnittelumääräys tulee lisätä kaavaselostukseen. Savonlinnan maakuntamuseo tulee lisätä osallisiin. RM-am -alueen kaavamääräyksiin tulisi tuoda esille se, edellyttääkö alueen täydennysrakentaminen tarkempaa suunnitelmaa. Korpijärven ranta-alueella olevan saunan (sa) muuttaminen AO-alueeksi tulee perustella. Muinaismuistoalue ei näy kaavakartalla.

Vastine: Kaavaselostusta ja OAS:a täydennetään kantakaupungin OYK 2040 ja maakuntakaavassa olevilla merkinnöillä ja määräyksillä. Savonlinnan maakuntamuseolta on pyydetty ja saatu lausunto. RM-am -alueen kaavamääräyksiin lisätään se, että alueen täydennysrakentaminen on suunniteltava yksityiskohtaisella kaavalla. Kaavan vaikutusten arviointia täydennetään mm. kulttuuristen sekä luontoon ja luonnonympäristöön kohdistuvien vaikutusten osalta. Korpijärven rannalla on voimassa olevassa OYK:ssa saunan rakennusala, joka on tarkoitus muuttaa omakotitalon rakennuspaikaksi. Korpijärven rannalla on voimassa olevassa OYK:ssa saunan rakennusala, joka on tarkoitus muuttaa omakotitalon rakennuspaikaksi. Alue on tarkoitettu rakentamiseen voimassa olevassa yleiskaavassa. Alueella on pääasiassa omakotiasutusta. Kantakaupungin OYK:ssa 2040 alue on kyläaluetta. Muinaismuistoalue on merkitty karttaan; merkintää vahvistetaan niin, että se näkyy selkeämmin kartalla.

Savonlinnan museon lausunnossa 17.9.2021 on esitetty, että Tertti on maakuntakaavassa maakunnallisesti merkittävä kohde. Tertti on kantakaupungin OYK:ssa 2040 huomioitu sr-kohteena; arvokas rakennuskanta ja lähiympäristö tulee säilyttää, uusien rakennuspaikkojen muodostaminen vaatii pohjakseen asemakaavan. Tertti on inventoitu Etelä-Savon kulttuuriperintötietokantaan; maakunnallisesti arvokas kohde, johon liittyy maisemallisia ja rakennushistoriallisia arvoja. Kaavan sr-määräykseen tulee lisätä, että kohteita koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista tulee pyytää museoviranomaisen lausunto. RM-am -alueen kaavamääräyksistä tulisi käydä ilmi, että Tertin alueelle tapahtuva rakentaminen tulee sopeutua maisemallisiin, kulttuurihistoriallisiin ja rakennustaiteellisiin arvoihin. Savonlinna museo on lisättävä osallisiin. Muinaismuiston kaavamerkintää tulee täydentää.

Vastine: Riihisaari-Savonlinnan museo lisätään OAS:n osallisiin. Selostukseen lisätään kuvaukset Tertin kartanon kulttuurihistoriaista ja rakennustaiteellisista arvoista. Tehdään kaavakarttaan ja kaavamääräyksiin korjaukset: RM-am -merkintään lisätään, että alueen täydennysrakentaminen on suunniteltava yksityiskohtaisella kaavalla. Sr-merkintää täydennetään; museoviranomisilta pyydetään lausunto aluetta koskevista suunnitelmista ja toimenpiteistä. Muinaismuistolailla suojellun alueen merkintää täydennetään.

Etelä-Savon ELY-keskus on lausunnossaan 24.9.2021 todennut muun muassa, että kantakaupungin OYK:n 2040 teemakartat otettava huomioon; viherrakenne-, kulttuuriympäristö- ja maisemateemakartat, merkinnät esitettävä lähtöaineistossa. Etelä-Savon kulttuuriperintötietokannan perustiedot kulttuurihistoriallisesta arvokkaasta rakennuskannasta tulisi lisätä selostukseen. Kartanon alueen kulttuurihistoriallisten vaikutusten arviointia parannettava ja selvennettävä. Rakentaminen ja ympäristönhoito tulee sopeutua maisemallisiin, kulttuurihistoriallisiin ja rakennustaiteellisiin arvoihin. Tarkemman suunnittelun yhteydessä on kartanon alueelta laadittava maisemaselvitys ja luontoselvitys myöskin OYK 2040 luo-merkinnän alueelta. RM-am -alueen toteuttamiseen tarvitaan detaljikaava eli joko asemakaava tai ranta-asemakaava. Kaavamerkintöihin ja -määräyksiin lisättäväksi: sr-merkintä kattamaan koko pihapiiri, myös raunionavetta, sr-kaavamääräyksissä tai selostuksessa on käytävä ilmi mihin suojelumääräys perustuu; pihapiirin historialliset rakennukset, sm-6 -merkintä museon lausunnon mukaiseksi.

Vastine: OYK 2040 olevat, Tertin aluetta koskevat kaavamerkinnät ja -määräykset ja Etelä-Savon kulttuuriperintötietokannan perustiedot kulttuurihistoriallisesta arvokkaasta rakennuskannasta lisätään selostukseen. Vaikutusten arviointia täydennetään niin kulttuurihistoriallisten kuin myös luonnon ja luonnonympäristön osalta. Voimassa olevan OYK:n luontoselvitys on kattava; kaavaselostusta täydennetään alueiden tarkemmalla kuvauksella ja valokuvilla. Maisemaselvitys ja yksityiskohtainen luontoselvitys Tertin alueesta laaditaan yksityiskohtaisen kaavan yhteydessä. Kaavamerkintöihin ja määräyksiin tehdään seuraavat muutokset: sr-aluetta laajennetaan ja kaavamääräyksiä täydennetään, muinaismuistokohteen kaavamääräystä täydennetään muinaismuistolain säädöksellä ja RM-am -alueen kaavamääräykseen lisätään, että täydennysrakentaminen on suunniteltava yksityiskohtaisella kaavalla.

Pelastuslaitoksella ei ollut huomautettavaa.

Kaavaluonnosta on muutettu saatujen lausuntojen perusteella siten, että lausunnonantajien esittämät muutokset kaavakartalle ja kaavamääräyksiin on lisätty ja kaavaselostusta ja OAS:aa on täydennetty.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Sairilan rantaosayleiskaavan muutoksen Tertin kartanon ja Ylimmäisen järven alueella, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon maakuntaliitolta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Riihisaari-Savonlinnan museolta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Kerttu Hakala ehdotti asian palauttamista valmisteltavaksi, jotta kaavaehdotuksen perustelut tarkennetaan ja täydennetään siten, että uusrakentamisen vaikutusarvioinnit ja kohdentaminen tulevat selkeämmin esille. Samalla vastineissa tarkemmin perustellaan saaduissa lausunnoissa annetut huomiot. Marita Hokkanen kannatti Kerttu Hakalan tekemää ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu ehdotus asian palauttamisesta valmisteltavaksi ja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että asiaa ei voida päättää yksimielisesti ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Kerttu Hakalan esitystä äänestävät ei.

Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa ääntä (Jaakko Väänänen, Pertti Karhunen, Anni Panula-Ontto-Suuronen, Katariina Asikainen) ja 9 ei ääntä (Mali Soininen, Jouko Kervinen, Katriina Noponen, Perttu Noponen, Jukka Härkönen, Kerttu Hakala, Jaana Vartiainen, Marita Hokkanen, Hannu Tullinen).

Puheenjohtaja totesi, että Kerttu Hakalan ehdotus asian palauttamisesta valmisteltavaksi on tullut kaupunkikehityslautakunnan päätökseksi.

Valmistelija

Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun 26. päivänä lokakuuta 2021 päivätyn rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen kaupunkikehityslautakunnan uudelleenkäsiteltäväksi. Muutosehdotusta käsiteltiin kaupunkikehityslautakunnassa 2.11.2021, mutta se palautettiin valmisteltavaksi.

Kaavamuutoksen on laatinut Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy maaomistajan aloitteesta.

Sairilan rantaosayleiskaava on hyväksytty 5.5.2003. Suunnittelualueet sijaitsevat Tertin kartanon alueella noin kuusi kilometriä ja Ylimmäinen järven ranta-alueella noin kahdeksan kilometriä Mikkelin keskustasta itään. Rantaosayleiskaavan muutos koskee kiinteistöjä Tertti 491-416-1-188, Pajapelto 491-416-1-62, Vuohiniemi 491-416-1-43 ja osa tilasta Sirppilahti 491-416-1-255.

Kaavamuutos on tullut vireille 27.7.2021 päivätyllä kirjeellä, jonka liitteenä on ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 27.7.2021 – 31.8.2021.

Määräaikaan mennessä OAS:sta ja kaavaluonnoksesta saatiin 4 lausuntoa. Naapurimaanomistia (41 tilan omistajaa) Tertin kartanon lähialueella ja Ylimmäinen järven alueella on kuultu. Maanomistajista kukaan ei ole jättänyt mielipidettään OAS:sta tai kaavaluonnoksesta.

Etelä-Savon pelastuslaitoksella ei ole lausunnossaan 8.8.2021 huomautettavaa rantaosayleiskaavan muuttamisesta.

Etelä-Savon maakuntaliitto lausunnossaan 31.8.2021 pitää kaavamuutosta Tertin kehittämisen kannalta hyvänä ja muutos on linjassa kantakaupungin osayleiskaavan (OYK 2040) ”matkailun kärkialue” – merkinnän suhteen. Maakuntaliitto kiinnittää seuraaviin asioihin huomiota:

  • Korpijärveen rajoittuva alue on OYK:ssa 2040 osoitettu kyläalueeksi, alueella on tärkeä luo alue, alueen rakentaminen ja muokkaaminen tulee tapahtua luonnonarvoja heikentämättä; alueella on voimassa Sairilan rantaosayleiskaava.  
  • kaavaselostukseen ja OAS:aan tulee täydentää OYK:n 2040 puuttuvat merkinnät ja määräykset sekä vaikutusten arviointia.
  • Tertin kartanon maakuntakaavassa oleva kaavamerkintä (ma 8.611 Tertti) ja suunnittelumääräys tulee lisätä kaavaselostukseen
  • Savonlinnan maakuntamuseo tulee lisätä osallisiin
  • RAam -alueen kaavamääräyksiin tulisi tuoda esille se, edellyttääkö alueen täydennysrakentaminen tarkempaa suunnitelmaa
  • Korpijärven rantaalueella olevan saunan (sa) muuttaminen AO- alueeksi tulee perustella
  • muinaismuistoalue ei näy kaavakartalla
    

Vastine: Kaavaselostusta ja OAS:an täydennetään kantakaupungin OYK 2040 ja maakuntakaavassa olevilla merkinnöillä ja määräyksillä. Savonlinnan maakuntamuseo - Riihisaari on pyydetty ja saatu lausunto. RM-am -alueen kaavamääräyksiin lisätään se, että alueen täydennysrakentaminen on suunniteltava yksityiskohtaisella kaavalla. Kaavan vaikutusten arviointia täydennetään mm. kulttuuristen sekä luontoon ja luonnonympäristöön kohdistuvien vaikutusten osalta. Korpijärven rannalla on voimassa olevassa OYK:ssa saunan rakennusala, joka on tarkoitus muuttaa omakotitalon rakennuspaikaksi. Alueella on pääasiassa omakotiasutusta. Kyseinen ranta-alue on tarkoitettu rakentamiseen niin voimassa olevassa yleiskaavassa, kuin myös Kantakaupungin osayleiskaavassa 2040; OYK:ssa alue on merkitty kyläalueeksi. Voimassa olevan kaavan mukaan alueelle saa joka tapauksessa rakentaa rakennusjärjestyksen mukaan 35 k-m2:n suuruisen saunan. Ranta-alueella oleva puusto säilytetään nykyisellään. Valokuva alueesta on lisätty kaavaselostukseen. Muinaismuistoalue on merkitty karttaa; merkintää vahvistetaan niin, että se näkyy selkeämmin kartalla.

Riihisaari - Savonlinnan museon lausunnossa 17.9.2021 on esitetty mm., että

  • Tertti on maakuntakaavassa maakunnallisesti merkittävä kohde.
  • Tertti on kantakaupungin OYK:ssa 2040 huomioitu sr kohteena; arvokas rakennuskanta ja lähiympäristö tulee säilyttää, uusien rakennuspaikkojen muodostaminen vaatii pohjakseen asemakaavan.
  • Tertti on inventoitu EteläSavon kulttuuriperintötietokantaan; maakunnallisesti arvokas kohde, johon liittyy maisemallisia ja rakennushistoriallisia arvoja.
  • sr määräykseen tulee lisätä, että kohteita koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista tulee pyytää museoviranomaisen lausunto
  • RMam -alueen kaavamääräyksistä tulisi käydä ilmi, että Tertin alueelle tapahtuva rakentaminen tulee sopeutua maisemallisiin, kulttuurihistoriallisiin ja rakennustaiteellisiin arvoihin.
  • Savonlinna museo on lisättävä osallisiin
  • muinaismuiston kaavamerkintää tulee täydentää
    

Vastine: RM-am -merkintään lisätään, että alueen täydennysrakentaminen on suunniteltava yksityiskohtaisella kaavalla. Savonlinna museo -Riihisaari lisätään OAS:n osallisiin. Sr-merkintää täydennetään; museoviranomisilta pyydetään lausunto aluetta koskevista suunnitelmista ja toimenpiteistä. Muinaismuistolailla suojellun alueen merkintää täydennetään. Selostukseen lisätään kuvaukset Tertin kartanon kulttuurihistoriaista ja rakennustaiteellisista arvoista.

Etelä-Savon ELY-keskus on lausunnossaan 24.9.2021 todennut muun muassa, että

  • OYK:n 2040 teemakartat otettava huomioon; viherrakenne, kulttuuriympäristö- ja maisemateema- kartat, merkinnät esitettävä lähtöaineistossa
  • EteläSavon kulttuuriperintötietokannan perustiedot kulttuurihistoriallisesta arvokkaasta rakennuskannasta selostukseen
  • sr merkintä kattamaan koko pihapiiri, myös raunionavetan
  • sr kaavamääräyksissä tai selostuksessa on käytävä ilmi mihin suojelumääräys perustuu; pihapiirin historialliset rakennukset
  • sm6 merkintä museon lausunnon mukaiseksi
  • kartanon alueen kulttuurihistoriallisten vaikutusten arviointia parannettava ja selvennettävä
  • luontoselvitys! > OYK 2040 luo- merkintä
  • maisemaselvitys
  • rakentaminen ja ympäristönhoito tulee sopeutua maisemallisiin, kulttuurihistoriallisiin ja rakennustaiteellisiin arvoihin
  • RMam -alueen toteuttamiseen detaljikaava; asemakaava tai ranta-asemakaava.
    

Vastine: OYK 2040 olevat, Tertin aluetta koskevat  kaavamerkinnät ja -määräykset lisätään kaavaselostukseen. Etelä-Savon kulttuuriperintötietokannan perustiedot kulttuurihistoriallisesta arvokkaasta rakennuskannasta lisätään selostukseen. Sr-aluetta laajennetaan käsittämään puutarhana olevan raunionavetan alue ja kaavamääräyksiä täydennetään. Vaikutusten arviointia täydennetään niin kulttuurihistoriallisten kuin myös luonnon ja luonnonympäristön osalta. Muinaismuistokohteen kaavamääräystä täydennetään muinaismuistolain säädöksellä. Voimassa olevan OYK:n luontoselvitys on kattava, eikä siinä ole esitetty määräyksiä taikka suojeltavia kohteina; kaavaselostusta täydennetään alueiden tarkemmalla kuvauksella ja valokuvilla Ylimmäisen järven ranta-alueen Satimaniemen osalta. Maisemaselvitys ja yksityiskohtainen luontoselvitys Tertin alueesta laaditaan yksityiskohtaisen kaavan yhteydessä. RM-am -alueen kaavamääräykseen lisätään niin, että täydennysrakentaminen on suunniteltava yksityiskohtaisella kaavalla. Kaavamääräyksiin lisätään; Alueen toteuttaminen edellyttää tarkempaa suunnittelua asemakaavalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Sairilan rantaosayleiskaavan muutoksen Tertin kartanon ja Ylimmäisen järven alueella, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon maakuntaliitolta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Riihisaari - Savonlinnan museolta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Sairilan rantaosayleiskaavan muutoksen Tertin kartanon ja Ylimmäisen järven alueella, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon maakuntaliitolta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Riihisaari - Savonlinnan museolta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle. 

Valmistelija

 • Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Sairilan rantaosayleiskaavan muutoksen Tertin kartanon ja Ylimmäisen järven alueella,​ asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta,​ Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta,​ Etelä-​Savon maakuntaliitolta,​ Etelä-​Savon elinkeino-​,​ liikenne-​ ja ympäristökeskukselta,​ Riihisaari -​ Savonlinnan museolta ja Etelä-​Savon pelastuslaitokselta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Maankäyttö ja kaupunkirakenne/Minna Frosti, Kirsi Avelin

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.