Kaupunginhallitus, kokous 20.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 545 Kumppanuussopimus Työväen Näyttämöpäivien kannatusyhdistys ry:n kanssa

MliDno-2017-2573

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Työväen Näyttämöpäivien kannatusyhdistys ry:llä ja kaupungilla on ollut kumppanuussopimus vuosilla 2018-2019. Sopimuksen taloudellinen arvo on 50 000 euroa (alv 0 %)/vuosi. Sopimussumman vastineeksi kaupunki on saanut näkyvyyttä oman markkinointinsa parantamiseksi. Osapuolten välillä on käyty sopimuksen mukainen yhteenvetopalaveri, jossa on todettu velvoitteet tulleet täytetyksi molempien osapuolien osalta.

Yhdistyksen kanssa on neuvoteltu uutta sopimusta vuosille 2020 ja 2021, jossa sopimussumma on 45.000 euroa (alv 0 %)/vuosi. Sopimukseen ei ole tehty muita muutoksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Työväen Näyttämöpäivien kannatusyhdistys ry:n kanssa vuosille 2020-2021 ja oikeuttaa hallintojohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen ja Kirsi Olkkonen (Työväen Näyttämöpäivien kannatusyhdistys ry:n hallituksen jäseniä) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Työväen Näyttämöpäivien kannatusyhdistys ry on lähettänyt kaupungille seuraavan kirjeen:

"Mikkelin kaupunki ja Työväen Näyttämöpäivien kannatusyhdistys ry ovat tehneet vuosiksi 2020–2021 yhteistyösopimuksen. Sopimuksen taloudellinen arvo oli 45 000 €/vuosi. Vuoden 2021 Työväen Näyttämöpäivät jouduttiin koronapandemian vuoksi peruuttamaan. Työväen Näyttämöpäivien kannatusyhdistys ry:n hallitus päätti peruuttamisesta 9.11.2020.

Ennen peruuttamista Vuoden 2021 Näyttämöpäivien valmistelusta aiheutui seuraavia kuluja:

 • tuottajapalvelut (300 tuntia)                             8 000,00
 • valitsijan palkka henkilösivukuluineen             3 042,98
 • valitsijan matkakulut                                           786,04
 • toimistotilavuokra (tuottaja)                              2 040,00
 • taloushallinto ja tilintarkastus                           2 533,34
 • muut kulut                                                        1 511,52
   

Kulut yhteensä:                                                         17 913,88

Kannatusyhdistyksellä ei tapahtuman peruuntumisen vuoksi ollut lainkaan tuottoja, joten tilikausi on kulujen verran tappiollinen. Kannatusyhdistys ei ole saanut koronatukia.

Näyttämöpäivät on ostanut tuottajapalvelut Mikkelin teatterilta. Tuottaja huolehti valmistelujen ohella myös Näyttämöpäivien peruuttamisesta johtuneista toimenpiteistä.

Työväen Näyttämöpäivien kannatusyhdistys ry esittää Mikkelin kaupungille, että se korvaisi Näyttämöpäivien kannatusyhdistykselle koronapandemian vuoksi peruuntuneiden vuoden 2021 Näyttämöpäivien valmistelusta ja peruuttamisesta aiheutuneet tuottajapalvelukustannukset 8.000,00 euroa.

Pentti Mäkinen,
Työväen Näyttämöpäivien kannatusyhdistys ry
hallituksen puheenjohtaja"

Kaupunginhallitus on aikaisemmin vuonna 2020 linjannut, että kumppanuussopimukseen liittyviä sopimussummia ei leikata, jos tapahtumat järjestetään, vaikkakin sopimuksen mukaisesti pienemmässä mittakaavassa. Kun arvioidaan kaupungin (voimassa olevaan sopimukseen perustuvaa) taloudellista panostusta suhteessa ennen koronaa järjestettyjen näyttämöpäivien kustannustasoon, niin kaupungin suhteellinen osuus peruuntuneen tapahtuman tuottajapalveluiden kustannuksista olisi noin 5.000 euroa.     

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää maksaa kannatusyhdistykselle koronapandemian vuoksi peruuntuneiden vuoden 2021 Näyttämöpäivien valmistelusta ja peruuttamisesta aiheutuneista kustannuksista 5.000,00 euroa. Summa maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle. 

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää maksaa kannatusyhdistykselle koronapandemian vuoksi peruuntuneiden vuoden 2021 Näyttämöpäivien valmistelusta ja peruuttamisesta aiheutuneista kustannuksista 5.000,​00 euroa. Summa maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen ilmoitti olevansa esteellinen (yhdistyksen hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin Työväen Näyttämöpäivien kannatusyhdistys ry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.