Kaupunginhallitus, kokous 20.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 541 Henkilöstöjohtajan virkavaali

MliDno-2021-4395

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus päätti 6.9.2021 § 366 päätti myöntää Maria Närhiselle eron henkilöstöjohtajan virasta siten, että hänen virkasuhteensa Mikkelin kaupunkkin päättyy 28.2.2022.

Samalla kaupunginhallitus päätti julistaa henkilöstöjohtajan viran auki haettavaksi 13.9.2021 lukien siten, että hakuaika päättyi 8.10.2021.

Lisäksi kaupunginhallitus nimesi henkilöstöjohtajan haastatteluryhmän kaupunginhallituksen puheenjohtajisto ja Pirkko Valtola sekä hallintojohtaja Ari Liikanen ja kaupunginjohtaja Timo Halonen. 

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulu tutkinto ja perehtyneisyys henkilöstöhallintoon. Viranhakuilmoituksessa on todettu, että

 • henkilöstöjohtaja vastaa henkilöstön kehittämisestä, henkilöstösuunnittelusta ja -raportoinnista sekä henkilöstöstrategian toteuttamisesta, kaupungin henkilöstöpolitiikan ja työnantajaimagon kehittämisestä ja työnantajapalvelujen, työsuojelutoiminnan ja yhteistoiminnan järjestämisestä,
 • henkilöstöjohtaja toimii henkilöstöyksikön esimiehenä ja on kaupungin johtoryhmän jäsen,
 • henkilöstöjohtajan tehtäviin kuuluu myös kaupunkikonsernin henkilöstöpolitiikan kehittäminen sekä 
 • valinnassa arvostetaan hyvää johtajuutta, perehtyneisyyttä kunta-alan henkilöstöjohtamiseen ja kunnalliseen työmarkkinapolitiikkaan sekä sosiaalisia taitoja ja oma-aloitteisuutta.


Haastatteluryhmä kutsui haastateltaviksi viisi hakijaa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Esitys annetaan kokouksessa.

Vaali on ehdollinen ja valittavan henkilön tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään 12.1.2022 mennessä. Lisäksi noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Palkasta päätetään vaalin vahvistamisen yhteydessä.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä esitti, että kaupunginhallitus päättää valita hakijoiden koulutuksen, työkokemusvertailun, tehtyjen haastattelujen ja soveltuvuusarviontien sekä kokonaisvertailun perusteella henkilöstöjohtajan virkaan Petri Mattilan. Perusteena valinnalle on Mattilan työkokemus henkilöstöhallinnosta, esimiestyökokemus sekä haastattelussa saatu vahvistus hänen soveltuvuudestaan ko. virkaan. Lisäksi varalle valitaan Jenni Rytkönen.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Lisäksi puheenjohtaja totesi, että muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.