Kaupunginhallitus, kokous 20.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 546 Henkilöstöaterioiden hinnat 1.1.2022 lukien

MliDno-2021-4409

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mia Hassinen, palvelujohtaja, Mia.Hassinen@mikkeli.fi
Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kunnallisen yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen VI luvun 4 §:n 1 mom. todetaan: ”Työnantajan työpaikkaruokaloissa peritään pääateriasta (lounas, päivällinen, kouluaterian luonteinen ateria) toimivaltaisen viranomaisen päätöksen mukaan vähintään ravintoedun verotusarvon ja enintään omakustannushinnan mukainen korvaus.”

Verohallitus vahvistaa vuosittain ennakonpidätyksessä noudatettavat luontoisetujen raha-arvot.

Vuodelle 2022 verohallitus on vahvistanut ravintoedun arvoksi 7,15 euroa ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten määrä on vähintään 7,15 euroa ja enintään 11,30 euroa. Jos välittömien kustannusten määrä alittaa 7,15 euroa tai ylittää 11,30 euroa, edun arvona pidetään välittömien kustannusten määrää.

Sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvona pidetään 5,36 euroa ateriaa kohden.

Koulun, päiväkodin tai vastaavan laitoksen henkilökunnan oppilaiden tai hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 4,29 euroa ateriaa kohden.

Henkilökunnan ateriahintoja on viimeksi tarkistettu 12.1.2021 alkaen.

Henkilöstöpalveluiden sekä ruoka- ja puhtauspalveluiden esitys vuoden 2022 Mikkelin kaupungin henkilöstön ateriahinnoiksi:

Varsinainen ateria 7,15 euroa (nykyisin 6,90 €); hinta sisältää alv:n

 • yksikössä ruokaileva kaupungin henkilökunnan jäsen, joka ei ole oikeutettu laitosateriaan
 • valmistaa/toimittaa Otavia, Anttolan keskuskeittiö ja Haukivuoren palvelukeskus Kotikartano
 • Ruokailupaikkoina ovat mm.: Otavia, Anttolan palvelukeskus ja Haukivuoren palvelukeskus Kotikartano.
   

Laitosateria, kouluateria tai siihen rinnastettava lasten ateria 5,40 euroa (nykyisin 5,20 €); hinta sisältää alv:n

 • valmistaa/toimittaa keskuskeittiö Isopata, Otavia, Anttolan keskuskeittiö, Haukivuoren palvelukeskus Kotikartano sekä päiväkodit ja koulut
   

Vierasateria 9,00 euroa (nykyisin 9,00 €); hinta sisältää alv:n.

 • Koskee kaikissa Mikkelin kaupungin ruokapalvelun toimipisteissä vierailevia, ei kaupungin henkilökuntaan kuuluvia henkilöitä.
   

Tilaustarjoilujen hinnoittelu kouluilla ja päiväkodeissa toteutetaan valikoimahinnoitteluna aiheuttamisperiaatteen mukaiseksi. Tällöin hinnoittelussa voidaan huomioida paremmin vuoden aikana tapahtuvat raaka-aineiden hintamuutokset sekä tilaisuuden aiheuttamat todelliset palkkakustannukset.

Henkilöstöravintola Lounashuoneen ateriahinnat vahvistetaan myöhemmin, jos palveluiden tuottajana jatkaa ruoka- ja puhtauspalvelut.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstöaterioiden hinnat vuodelle 2022 edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle. 

Valmistelija

 • Mia Hassinen, palvelujohtaja, Mia.Hassinen@mikkeli.fi
 • Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstöaterioiden hinnat vuodelle 2022 edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ruoka- ja puhtauspalvelut, henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.