Kaupunginhallitus, kokous 20.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 548 Eteläisen aluekoulun aloituslupa

MliDno-2019-581

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha Härkönen, projektipäällikkö, juha.harkonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä kaupunkirakenneselvityksessä 18.6.2018 § 71 on perusopetuksen kouluverkon osalta päädytty siihen, että uusi eteläisen alueen aluekoulu rakennetaan Urpolan koulun tontille.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Eteläisen aluekoulun hankesuunnitelman 16.3.2020 § 16 päätöksellä: Kaupunginvaltuusto hyväksyy laaditun hankesuunnitelman (3.12.2019) muilta osin kuin päämateriaalin osalta. Urpolaan rakennettavasta eteläisestä aluekoulusta tulee puukoulu. Uusi aluekoulu toteutetaan hybridikonseptina, puun ja betonin parhaita ominaisuuksia hyödyntäen. Suunnittelun lähtökohtana on, että kustannustaso säilytetään alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisena 28,5 M€ irtaimistohankintoineen.

Kaupunginhallitus on 20.4.2020 § 140 päättänyt, että Eteläinen aluekoulu hankitaan kilpailullisella neuvottelumenettelyllä ja urakkamuotona on kokonaisvastuurakentaminen (KVR). KVR-urakoinnissa urakoitsija vastaa rakennushankkeen kokonaissuunnittelusta ja varsinaisesta rakentamisesta.

Kilpailullinen neuvottelumenettely on käynnistetty kaupunginhallituksen valittua (8.2.2020 § 58) alustavaan tarjouspyyntöön vastanneiden ja ko. tarjousten vertailun perusteella viisi tarjoajaa neuvottelumenettelyyn.  

Neuvottelumenettelyn jälkeen kaupunginhallitus on hyväksynyt (14.6.2021 § 246) talonrakennuspalvelujen laatiman Eteläisen aluekoulun lopullisen tarjouspyynnön.
Samalla hankeaikataulua on muutettu siten, että koulutoiminta alkaa kevätlukukauden 2024 alussa.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue on pyytänyt rajoitetulla hankintamenettelyllä kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn osallistuneilta tarjoajilta 5.7.2021 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjoukset Eteläisen aluekoulun KVR-urakasta. Hankinta ylittää EU-kynnysarvon. Hankintailmoitus julkaistiin tarjouspalvelussa 5.7.2021.

Tarjoukset:
Määräaikaan 10.9.2021 kello 12.00 mennessä Eteläisen aluekoulun KVR-urakkatarjouksen antoivat seuraavat tarjoajat:

  • Rakennusliike U. Lipsanen Oy
  • NCC Suomi Oy
  • Jalon Rakentajat Oy
  • YIT Suomi Oy
  • Rakennusliike Lapti Oy

 

Kaikki tarjoukset ovat lopullisen tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu:
Tarjousten vertailuperusteet olivat hinta 65 % ja laatu 35 %.
Tarjoajat ovat esitelleet tarjouksensa vertailun suorittaneille 13.–14.9.2021
Tarjousten laatu on vertailtu ja pisteytetty asiantuntijatyöryhmissä 14.–24.9.2021

Laatuarviointi on suoritettu tarjouspyynnössä kuvattujen kriteerien mukaisesti. Vertailun ja pisteytyksen suorittivat neuvotteluryhmä, täydennettynä kunkin arviointikriteerin asiantuntijuudella, kuten liikunta-, nuoriso-, ruoka- ja puhtauspalvelut, oppilashuolto, kansalaisopisto, rakennusvalvonta, kaavoitus/arkkitehtuuri ja talotekniikka.

Tarjousten hintaosio on avattu erikseen ja pisteytetty tarjouspyynnössä ilmoitetulla tavalla, eivätkä vertailuhinnat ole olleet vertailijoiden tiedossa vertailua tehdessä.
Vertailujen perustelujen juridinen tarkastelu on tehty Krogerus Oy:n toimesta 11.–12.10.2021.

Eteläisen aluekoulun tarjousten vertailu on päätöksen liitteenä.

Rahoitus:
Kaupunginvaltuusto on varannut Eteläiselle aluekoululle vuoden 2021 talousarviossa 5,0 M€ (7.12.2020 Liite 1 § 112)  ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelmassa vuodelle 2022 15 M€ ja vuodelle 2023 7,5 M€, yhteensä 27,5 M€. Rahoituksen jakaantuminen eri vuosille tarkennetaan kulloisenkin vuoden talousarviovalmistelun yhteydessä. Irtaimiston määräraha on tämän lisäksi 1 M€.

Hankkeen tähänastiset kustannukset ovat olleet noin 570 000 euroa. Voittaneen tarjouksen perusteella päivitetty kustannusarvio hankkeelle esitellään kokouksessa. Kustannusarvioon ei sisälly Rinnekadun kevyen liikenteen väylän ja bussipysäkin muokkaaminen tulevan koulun tarpeisiin soveltuvaksi.

Hankkeelle on haettu valtion liikuntapaikka-avustusta vuodelle 2022 (OKM:n rahoitussuunnitelma 23.11.2020, 750 000 €) liikuntasalin osalle. Lisäksi liikuntapaikka-avustusta haetaan vuodelle 2023 piha-alueen lähiliikuntapaikan osalle.

Päätöksenteon perusteet:
Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellinen edullisuus vertaillaan tarjouspyynnön määrittelyn mukaisesti tarjoushinnan ja laatutekijöiden perusteella. Vertailun perusteena ovat ainoastaan tarjouksissa annetut tiedot. Eniten vertailupisteitä saanut tarjous valitaan.

Tarjouspalkkion maksaminen tarjoajille:
Tilaaja on varannut 200 000 euroa, alv 0 %, tarjouspalkkioita varten. Tämä summa jaetaan niiden tarjoajien kesken, jotka ovat jättäneet lopullisen tarjouspyynnön mukaisen hyväksyttävän tarjouksen, mutta eivät tulleet valituksi sopimuskumppaniksi, max. 50 000 euroa per hävinnyt tarjoaja. Tarjouspalkkiota ei makseta tarjouskilpailun voittaneelle tarjoajalle. Tarjouspalkkion lisäksi muita tarjoajien kuluja ei korvata. Tarjouspalkkio maksetaan, kun hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi ja urakkasopimus on allekirjoitettu. Palkkio jaetaan tarjousten jättäneiden, mutta ei voittaneiden tarjoajien kesken tasan, eli 50 000 euroa per tarjoaja.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy Eteläisen aluekoulun kokonaistaloudellisesti edullisimman KVR-urakkatarjouksen, NCC Suomi Oy, 25 950 000,00 euroa (alv 0 %) sillä edellytyksellä, että kaupunginvaltuusto hyväksyy hankkeen uuden kustannusarvion. 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että hankesuunnitelmassa hyväksytty (kv 16.3.2020 § 16) 28,5 meur (irtaimistohankintoineen) kokonaiskustannus voidaan ylittää1 M€:lla ja uusi kustannusarvio huomioidaan talousarvion 2022 investointiohjelmassa. 

Kaupunginhallitus myöntää hankkeelle aloitusluvan ja oikeuttaa talonrakennuspalvelut valmistelemaan sekä kaupunginjohtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen edellä hyväksytyn urakoitsijan kanssa normaalein sopimusehdoin, kun ehdollisuuspykälä on täyttynyt.

Tarjouksen hyväksymisestä tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan sopimus syntyy vasta sopimusasiakirjan allekirjoituksilla.

Muille hyväksytyn KVR-urakkatarjouksen jättäneille tarjoajille maksetaan tarjouspalkkio esittelytekstin mukaisesti päätöksen lainvoimaisuuden jälkeen.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Merkitään, että tämän pykälän käsittelyn ajan kokouksessa olivat läsnä kiinteistöpäällikkö Jarkko Hyttinen, projektipäällikkö Juha Härkönen sekä seurantaryhmän jäsenet Arto Seppälä ja Kirsi Olkkonen.

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 18.10.2021 § 419 hyväksynyt Eteläisen aluekoulun KVR-urakan kilpailutuksessa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen, NCC Suomi Oy, 25 950 000,00 euroa (alv 0 %). Tarjouksen hyväksyntä on tehty ehdollisena sillä edellytyksellä, että kaupunginvaltuusto hyväksyy hankkeen uuden kustannusarvion 29,5 M€ irtaimistohankintoineen. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 8.11.2021 § 172 hyväksynyt esitetyn uuden kustannusarvion. 

Kilpailutukseen osallistunut Rakennusliike Lapti Oy on jättänyt hankintapäätöksestä valituksen markkinaoikeuteen 8.11.2021. Markkinaoikeus on tehnyt asiassa 7.12.2021 välipäätöksen, jolla se sallii sopimuksen täytäntöönpanon.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä esitti, että kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi, että hankkeen etenemiselle asetettu ehto on poistunut, eikä urakkasopimuksen allekirjoittamiselle ole muitakaan esteitä. 

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.