Kaupunginhallitus, kokous 20.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 173 Vastaus kuolinpesän omistamien Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden myyntitarjoukseen

MliDno-2017-1814

Kuvaus

Kaupungille saapuneen kirjeen mukaan eräältä vainajalta on ilmennyt jääneen perintönä Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeet, yhteensä viisitoista (15) osaketta. Täydennysperunkirjan 1.7.2017 mukaan pesässä on 16 osakasta, ja kunkin osakkeen käypä arvo on kolmetuhattakahdeksansataa (3 800,00) €.

Osakkaista yksi haluaa perintönsä osakkeina ja käyttää perinnönjaossa pesän ulkopuolisia varoja sekä 15 haluaa perintönsä vain rahana ja hyväksyy perunkirjoitusarvon osakkeen kauppahinnaksi. Edellä olevan osakkeiden lunastuslausekkeen ym. vuoksi Mikkelin kaupunginhallitukselta pyydetään 30.11.2017 mennessä ostotarjous perintöön kuuluvista kahdestatoista (12) osakkeesta. Tarjouksessa pyydetään ilmoittamaan osakkeiden kauppahinta ja mahdolliset muut kaupan ehdot. Lisäksi pyydetään, että ostotarjous on voimassa holhouslain 34 §:n edellyttämien lupien ja valtakirjojen hankkimisessa tarvittavan ajan vuoksi voimassa 31.12.2018 saakka. Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää ostotarjouksena, että se tarjoaa kahdestatoista (12) Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeesta kolmetuhattasata (3 100,00) euroa osakkeelta, yhteishintaan kolmekymmentäseitsemäntuhattakaksisataa
(37 200,00) euroa, sillä edellytyksellä, että kaupunginvaltuusto myöntää edellä mainitun lisämäärärahan investointiosan kohtaan Osakkeet ja osuudet. Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että tarjous on voimassa 31.12.2018 asti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Armi Salo-Oksa ja Minna Pöntinen ilmoittavat olevansa esteellisiä (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäseniä) ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Merkitään, että talousjohtaja Heikki Siira selosti asiaa kaupunginhallitukselle.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi