Kaupunginhallitus, kokous 20.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 167 Mikkelin kaupunkistrategia 2018-2021

MliDno-2017-1726

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin uuden kaupunkistrategian 2018-2021 valmistelu on käynnistynyt kevään kuntavaalien jälkeen. Uudelle kaupunginvaltuustolle järjestetään Valtuutettujen strategiatyön käynnistävä kaupunginvaltuuston seminaari järjestetään Heinävedellä Valamon luostarissa 4.-5.9.2017. Strategian valmistelua ohjaa kaupunginhallitus. Tavoitteena on, että uusi kaupunkistrategia hyväksytään joulukuussa 2018. Syksyn alustava valmisteluaikataulu on liitteenä.

Syksyn luottamushenkilökäsittelyn lisäksi valmistelussa on tällä hetkellä eri sidosryhmien sekä kaupungin työntekijöiden osallistaminen strategiaprosessiin sekä strategian arviointiin aiemmpaa paremmin soveltuvien mittareiden selvittäminen. Syksyn aikataulua sekä sisältöjä täsmennetään ensimmäisen valtuustoseminaarin tulosten pohjalta.

Strategian valmistelussa hyödynnetään Kuntaliiton hallinnoimaa USO Uuden sukupolven organisaatiot –projektia, jossa Mikkelin kaupunki on mukana vuosina 2017-2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan kaupunkistrategian valmisteluaikataulun.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Syksyn strategia-aikataulua on saatu tarkennettua ennen valtuustoseminaaria. Liitteenä tarkennettu aikataulu, joka tulee edelleen täsmentymään prosessin edetessä mm. konserni- ja elinvoimajaoston, lautakuntien, konserniyhtiöiden sekä kaupungin henkilöstön käsittelyn aikataulutuksen sekä sisältöjen osalta. Lisäksi esityksessä on mukana konserniohjauksen vuosikello yhdistettynä strategiavalmisteluun.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan esitetyn strategian käsittelyaikataulun.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy osaltaan liitteenä olevan strategian käsittelyaikataulun.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa. 

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 16.30 - 18.35.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan kaupunkistrategian valmisteluaikataulun.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selosti asiaa kaupunginvaltuustolle.

Kuvaus

Mikkelin kaupungin kaupunginvaltuusto on käynnistänyt kaupunkistrategian 2018 - 2021 valmistelun 4.-5.9.2017 Heinävedellä Valamon luostarissa pidetyssä valtuuston tutustumis- ja strategiaseminaarissa.

Tällä hetkellä strategiatyön aikataulua täsmennetään mm. kuntalaisille, kaupungin työntekijöille sekä muille sidosryhmille suunnattavan nettikyselyt toteutuksen osalta sekä eri sidosryhmille (ml. henkilöstö) järjestettävien työpajojen ja tilaisuuksien osalta. Kaupunginhallituksen strategiaa käsittelevät kokoukset on sovittu pidettäväksi 25.9., 16.10. ja 20.11.2017 sekä kaupunginvaltuuston strategiailtakoulut 9.10. ja 23.11.2017.

Pääluottamusmiesten keskuudestaan nimeämät kaksi edustajaa kutsutaan osallistumaa syksyn 2017 aikana strategiatyötä ohjaaviin kaupunginhallituksen kokouksiin, siltä osin kun ne koskettavat kaupunginstrategian valmistelua. Kaikki pääluottamusmiehet kutsutaan osallistumaan strategian käsittelyyn liittyviin kaupunginvaltuuston iltakouluihin.

Strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen esittelee YT-neuvottelukunnalle strategiavalmistelun etenemistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Heli Huopainen, henkilöstöjohtaja, heli.huopainen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi Aki Kaurasen esittely strategiavalmistelun etenemisestä.

Pyydetään tässä kokouksessa pääluottamusmiehiä nimeämään edustajansa syksyn 2017 aikana strategiatyötä ohjaaviin kaupunginhallituksen kokouksiin.

Päätös

Merkittiin.

Pääluottamusmiesten edustajiksi syksyn 2017 aikana strategiatyötä ohjaaviin kaupunginhallituksen kokouksiin valittiin Mika Pirhonen ja varalle Antero Cederström sekä Sirpa Hakkarainen ja varalle Tommi Sariola.

Valmistelija

Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuullaan Aki Kaurasen esittely strategiavalmistelun etenemisestä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Heli Huopainen, henkilöstöjohtaja, heli.huopainen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin. Esitys liitetään pöytäkirjaan.

Valmistelija

Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus käy läpi Mikkelin kaupunkistrategian 2018-2021 valmistelun tilanteen.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että stategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen ja hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Kuvaus

Hyvinvointikoordinaattori kertoo valmistelun tilanteesta ja saadaan vanhusneuvoston evästykset strategiatyöhön.

Päätös

Asiasta käytiin keskustelu ja kirjattiin vanhusneuvoston evästykset strategiatyöhön.

Valmistelija

Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki järjesti aluejohtokunnille 4.10. strategiatyöpajan, jossa pohdittiin kaupungin strategiaa hyvinvoinnin, osallisuuden ja elinvoiman näkökulmasta. Mikkelin kaupungin strategiatyön linjaukset toimivat myös aluejohtokuntien strategiatyön pohjana.

Päätösehdotus

Esittelijä

Teija Räihä, teija.raiha@esedu.fi

Aluejohtokuntien strategiapajan yhteenveto ja linjaukset omaan strategiatyöhön.

Päätös

Käytiin läpi strategiayhteenveto.

Valmistelija

Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Talouspalveluille, konserni- ja elinvoimajaostolle, kaupunginjohtajalle, strategia- ja kehityspäällikölle sekä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtajalle on eri yhteyksissä annettu seuraavia elinvoimaan liittyviä toimeksiantoja:

 • Talousarvion tasapainottamistoimenpiteet (KH 11.9.2017), jossa tehtävä selvitys elinkeinotoiminnan suorista tuloja lisäävistä toimenpiteistä ja talousvaikutuksista (KH 11.9. / talouspalvelut)
 • Mikkelin kaupungin omistajapolitiikan tehostamisen ja konsernirakenteen tiivistämisen sekä elinkeinopolitiikan selkeyttämisen valmistelu  (KH 18.9.2017 / Konserni- ja elinvoimajaosto)
 • Miksein roolin selkiyttäminen (KH 18.9.2017 / kaupunginjohtaja, Miksein tj, strategia- ja kehityspäälikkö), jossa seuraavat näkökulmat:
  • hankkeiden hallinnoinnin osalta ottamalla huomioon kaikki alueen hankehallinnoijat
  • markkinoinnin osalta varmistamalla kaupunkikonsernin markkinoinnin yhtenäisyys
  • matkailun osalta
 • elinvoimaverkoston rakenteiden ja käytänteiden selkiyttäminen (KH 18.9.2017 7 kaupunginjohtaja)

Kaupungin strategiatyön yhteydessä valtuuston 9.10. pitämän iltakoulun sekä kaupunginhallituksen 16.10. kokouksen jälkeen on jatkovalmistelun osalta tehty alustava linjaus, että strategisten päämäärien saavuttamiseksi laaditaan toimintaohjelmat. Alustavan strategisen päämäärän, ”Korkean osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli” saavuttamiseksi on yksi ohjelmista nimetty alustavasti ”elinvoimaohjelmaksi”. Lisäksi on huomioitava Kuntaliiton (FCG) syksyllä 2017 käynnistämä Elinvoiman kehittämisverkosto (2017-2018) ja sen mahdollinen hyödyntäminen kokonaisuuden jäsentämisessä.

Kaupunginhallitus käsittelee suunnittelukokouksessaan 30.10. em. kokonaisuuden jäsentämistä ja sen yhtenä osana konserni- ja elinvoimajaostolle annettua tehtävää.

Strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selostaa ajankohtaista valmistelutilannetta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi ja päättää jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Merkittiin.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto totesi, että se palaa Mikkeli kehitysyhtiö Miksei Oy:n roolin selkiyttämiseen sen jälkeen kun kaupunginhallitus on asiaa käsitellyt.

Merkitään, että strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selosti asiaa sekä strategian valmistelutilannetta konserni- ja elinvoimajaostolle

Valmistelija

 • Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus käy läpi Mikkelin kaupunkistrategian 2018-2021 valmistelun tilanteen.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen ja hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.