Kaupunginhallitus, kokous 20.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 169 Mikkelin kaupunginhallituksen lausunto Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen voimassaoloajan pidentämisestä

MliDno-2017-2136

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon pelastuslautakunta pyytää kirjeellään 18.10.2017 kunnilta lausuntoa Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen voimassaoloajan jatkamisesta vuosille 2018-2019. Lausunnot pyydetään toimittamaan 24.11.2017 mennessä.

Pelastuslain 29 §:n mukaan alueen pelastustoimen tulee tehdä palvelutasopäätös kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen (2014-2017) voimassa olo päättyy vuoden 2017 loppuun.

Suomessa on meneillään laaja maakuntauudistus ja pelastustoimi on siirtymässä maakuntien vastuulle. Pelastustoimen uudistus muuttaa nykyistä pelastustoimen järjestelmää ja lainsäädännössä otetaan huomioon siirtymäsäännöksillä se, että nykyiset palvelutasopäätökset ovat voimassa siihen saakka, kunnes maakunnat tekevät uudet palvelutasopäätökset. Pelastustoimen uudistus sitoo myös paljon voimavaroja valmisteluun kaikissa maakunnissa.

Sisäministeriö suosittelee, että jos pelastustoimen alueen riskeissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia ja jos viimeisin palvelutasopäätös ei ole selkeästi puutteellinen, voidaan viimeisimmän palvelutasopäätöksen voimassaoloaikaa jatkaa. Käytännössä tämä edellyttää kuntien kuulemista.

Nykyinen palvelutasopäätös (2014-2017) on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen voimassaoloajan jatkamisesta vuosille 2018-2019.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon pelastuslaitos/Seppo Lokka

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.