Kaupunginhallitus, kokous 20.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 171 Mikkelin kaupungin konserniohjeen päivitys

MliDno-2017-1962

Valmistelija

  • Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin konserniohje on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.5.2016 § 57. Konserniohjetta esitetään päivitettäväksi uutta organisaatiorakennetta vastaavaksi. Lisäksi päivityksessä esitetään täsmennettäväksi kaupunginhallituksen ja konserni- ja elinvoimajaoston työnjakoa sekä kaupungin ennakkokantakäsitettä ja -menettelyä. Lisäksi ohjeeseen esitetään uutena asiana keskeisten konserniyhtiöiden hallitusten palkkioperusteet. Konserni- ja elinvoimajaosto on valmistellut konserniohjeluonnosta kokouksissaan 26.9.2017 ja 31.10.2017.

Hallintosäännön 28 §:n 18. kohdan mukaan konserni- ja elinvoimajaosto vastaa konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta. Kuntalain 14 §:n 2.momentin 4. kohdan mukaan valtuusto päättää konserniohjeesta.

Päätöksen liitteenä on konserniohjeen päivitysluonnos, jossa näkyy tehdyt lisäykset sinisellä. Poistettavaksi esitettävät kohdat ovat yliviivattu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto:

  1. hyväksyy liitteen mukaisen konserniohjeen päivityksen
  2. oikeuttaa kaupunginhallituksen antamaan konserniohjetta täydentävät soveltamisohjeet.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että konsernitarkastaja Aleksi Paananen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.