Kaupunginhallitus, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 168 Uusi TS sopimuksen mukainen palkkausjärjestelmä 1.4.2021 lukien

MliDno-2018-853

Valmistelija

  • Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi
  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.6.2018 § 243 hyväksynyt TS kehittämistyöryhmän ensimmäisen vaiheen uudesta palkkausjärjestelmästä. Palkkausjärjestelmää on nyt hyväksyttyjen periaatteiden mukaan jatkotyöstetty ja TS kehittämisryhmä on valmistellut niiden pohjata uuden TS sopimuksen mukaisen palkkausjärjestelmän. Palkkausjärjestelmän kuvaus on oheismateriaalina.

TS:n soveltamisalalla on oltava TS-kehittämistyöryhmä. TS-kehittämistyöryhmä käsittelee TS:n mukaista tehtäväkohtaista palkkaa ja henkilökohtaista lisää koskevat paikalliset arviointijärjestelmät ennen niiden vahvistamista kunnan tai kuntayhtymän päätöksentekoelimissä. TS-kehittämistyöryhmä seuraa tehtäväkohtaisen palkan ja henkilökohtaisen lisän paikallisten arviointijärjestelmien toimivuutta ja tekee tarvittaessa niihin liittyviä kehittämis- ja muutosehdotuksia. Mikkelin kaupungin TS- kehittämistyöryhmään kuuluvat työnantajan edustajien lisäksi TS sopimusalaa edustavat pääsopijajärjestöjen edustajat.

Tehtävän vaativuuden arviointi mittaa puhtaasti eri töiden vaativuutta täysin irrallaan ja riippumatta tehtävää hoitavasta henkilöstä. Tehtävien vaativuuden arviointityön tavoitteena on, että tehtäväkohtaiset palkat ovat vaativuuden edellyttämässä suhteessa toisiinsa TS-sopimusalalla koko kaupungissa.

Uusi palkkausjärjestelmä yhtenäistää ja selkeyttää palkan määritys- ja korotusperusteet. Tehtävien vaativuudet on tarkasteltu ja määritelty uudistetulla arviointikriteeristöllä ja -menetelmällä läpi TS sopimusalan. Vaativuudeltaan samoista tai samanarvoisista tehtävistä maksetaan sama tehtäväkohtainen palkka. Arvioinnin lopputuloksena tehtävistä muodostetaan vaativuusjärjestys luokkien (A-C) mukaisesti. Luokat jakautuvat palkkatasoihin, jotka määrittävät eurotason.

Tehtäväkohtaisen palkan perusteena on aina tehtävän vaativuuden arviointi. Ensimmäisessä vaiheessa TS –kehittämistyöryhmä on uudistanut tehtäväkuvauslomakkeen sekä vaativuuden määrittelyyn tehtävän pisteytyslomakkeen. Pisteytyslomaketta on palkkausjärjestelmän uudistuksen myötä tarkennettu. Palkanmäärittelyssä otetaan huomioon vaativuusluokan sisäisen järjestyksen lisäksi ammattiryhmän palkkataso koko kaupungilla ja toimialalla. Uudessa TS palkkajärjestelmässä tehtävien vaativuus arvioidaan oman palkkaryhmän sisällä.

Palkkaryhmät ovat:

Palkkaryhmä I: Ammattimies, joka toimii tavallisissa, vaativissa ja erittäin vaativissa ammattimiestehtävissä. Ammattitehtävät ovat TS sopimuksen soveltamisalalle sijoittuvia tehtäviä, joissa tuotetaan koulutukseen ja kokemukseen perustuvaa ammattitaitoa edellyttäviä suorituksia, toteutuksia ja ratkaisuja. Ne ovat luonteeltaan ohjeistettuja, konkreettisia ja käytännönläheisiä tehtäviä, mutta edellyttävät tietojen, taitojen ja kykyjen itsenäistä hyödyntämistä tilanteisiin soveltuvalla tavalla.

Palkkaryhmä II:  Välitön ja välillinen esimies tai suunnittelu-, tarkastus- tai valvontatehtävissä toimiva. Asiantuntijatehtävissä tuotetaan ratkaisuja, jotka edellyttävät erityisalueen teoreettista ja kokemukseen perustuvaa hallintaa. Asiantuntijatyö on yleensä vähemmän ohjattua osaamisen soveltamista, tai ratkaisujen tuottaminen ohjeiden puitteissa vaatii itseohjautuvaa tiedon hankintaa, yhdistelyä ja analysointia.

Palkkaryhmä III: Johtaja, vastuualueen esimies tai erityisosaamista edellyttävissä vaativissa asiantuntijatehtävissä toimiva.  Johtamistehtäviin liittyy selkeästi määritelty vastuu omaa toimintaa laajemman kokonaisuuden tavoitteiden saavuttamisesta. Johtamiseen sisältyy yleensä esimiestyötä, mutta esimiestyön merkitys johtamistehtävän kokonaisuudessa vaihtelee. Johtamistehtävät edellyttävät johtamis- ja esimiesvalmiuksien lisäksi myös vastuualueeseen liittyvää ammatillista tai asiantuntijaosaamista, osaamisen syvyys / laaja-alaisuus tältä osin vaihtelee johtamistehtävän luonteesta riippuen.

Arviointityössä käytetään kahdeksaa vaativuustekijää. Vaativuustekijät ovat: tehtäviin kuuluva päätösvalta, ratkaisujen merkittävyys ja vaikutukset, harkintavallan laajuus ja itsenäisyys töiden ja toimintojen järjestämistä koskevan vastuun laajuus, asema organisaatiossa, tehtävien vaatimat tekniset tiedot, taidot ja osaaminen, työnantajan edellyttämä koulutus, työnantajan edellyttämä kokemus, tehtävien edellyttämät vuorovaikutustaidot ja työolosuhteet. Jokaisella kolmella palkkaryhmällä on oma painotettu pisteytys vaativuustekijöiden mukaan.

Uuden palkkajärjestelmän kuvauksen mukaisesti tehtävät sijoitetaan kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti kolmeen palkkaryhmään. Palkkaryhmästä päättää työnantaja. Tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuuden mukaisesti TS:n palkkataulukosta. Palkkataulukko määrittää kullakin vaativuustasolla maksettavan tehtäväkohtaisen palkan. Palkkaryhmittäin I-III on määritelty vaativuusluokat A-C ja näiden luokkien sisällä tasoja 1-3, joista taso 1 on alin taso. Jokaiselle tasolle on määritetty tehtäväkohtainen palkka.

Järjestelmän käyttöönotto

TS sopimusalan tehtävien vaativuuden  pisteytykset on tehty ensivaiheessa esimiesten toimesta, jonka jälkeen  työnantajan edustajat ovat yhteensovittanut/yhteismitallistanut toimialan sisäistä arviointia. Arvioinnin perusteella syntyneistä tehtäväkohtaisista palkoista on myös keskusteltu TS-arviointiryhmässä.

Tehtäväkohtaisten palkkojen yhtenäistäminen on tarkoittanut, että osalla henkilöstöä maksussa olevan palkan rakenne on muuttunut. Kenenkään palkka ei kuitenkaan laske uuden palkkausjärjestelmän käyttöönoton seurauksena.

Ensimmäisessä vaiheessa käyttöönottoa on järjestelyerä 2021 neuvotteluissa sovittu, että TS sopimusalalla käytettävä euromäärä kohdennetaan uuden palkkajärjestelmän käyttöönottoon lukuunottamatta palkkaryhmä III C 3 luokkaa. TS palkkajärjestelmä otetaan käyttöön 1.4.2021 lukien. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää ottaa käyttöön uuden TS palkkausjärjestelmän. Uuden palkkausjärjestelmän kustannukset katetaan 1.4.2021 järjestelyerästä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.