Kaupunginhallitus, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 159 Tilapäisen valiokunnan asettaminen

MliDno-2017-1224

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunnan jäseniltä ja varajäseniltä on tullut 29.1.2021 seuraava kirjelmä:

Tällä ilmoituksella tuomme Mikkelin kaupunginvaltuustolle tiedon halustamme erota Anttolan aluejohtokunnasta. Syynä tähän on luottamuspula puheenjohtajaamme Teresa Gestraniusta kohtaan.

Aluejohtokunnan jäseninä olemme myös saaneet kuulla puheenjohtajalta, että emme ole osallistuneet aluejohtokunnan toimintaan hänen odottamallaan tavalla, joten koemme, että luottamuspula on molemminpuolinen ja täten aluejohtokunta ei nykyisellä kokoonpanolla ole toimintakykyinen.

Anttolan aluejohtokunnassa ei nykyisellään pääse toteutumaan aluejohtokuntien päätehtävä, eli toimiminen alueellisen demokratian, paikallisen vaikuttamisen ja päätöksenteon matalan kynnyksen kanavana tasapuolisesti kaikille Anttolan asukkaille. 

Allekirjoitukset:
Matti Kiljunen, varapuheenjohtaja
Suvi Salonranta, jäsen
Lotta Leinonen, jäsen
Jaakko Korhonen, jäsen
Timo Parkkinen, jäsen
Tapani Korhonen, varajäsen
Aija Himanen, varajäsen
Katriina Noponen, varajäsen
Eeva Romo, varajäsen
Petri Noponen, varajäsen"

Kuntalain 69 §:n mukaan luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla.

Kuntalain 70 § 3 momentti mahdollistaa luottamustoimesta eroamisen pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Oikeuskäytännössä on suhtauduttu pidättäytyvästi asian käsittelytapoihin liittyvän mielipide-eron hyväksymiseen päteväksi syyksi (KHO 28.12.1988 T 5239). Tästä syystä asiassa tulisi ennen jäsenten eroanomuksen käsittelyä selvittää, ovatko johtokunnan puheenjohtajan toimet olleet sellaisia, että niistä on aiheutunut epäluottamus johtokunnan puheenjohtajaa kohtaan.

Kuntalain 34 §:ssä säädetään luottamushenkilöiden erottamisesta kesken toimikauden seuraavasti:

Valtuusto voi erottaa kunnan, kuntayhtymän ja kuntien yhteiseen toimielimeen valitsemansa luottamushenkilöt kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee kaikkia toimielimeen valittuja luottamushenkilöitä.

Valtuusto voi erottaa valtuuston ja valitsemiensa toimielinten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee puheenjohtajistoa kokonaisuudessaan.

Valtuusto voi erottaa pormestarin ja apulaispormestarin kesken toimikauden, jos hän ei nauti valtuuston luottamusta.

Asia tulee vireille kunnanhallituksen esityksestä tai vähintään neljäsosan valtuutetuista tehtyä sitä koskevan aloitteen.

Vastaavasti kuntalain 35 §:ssä tilapäisen valiokunnan asettamisesta on säädetty seuraavaa:

Kun kuntalain 34 §:ssä tarkoitettu luottamushenkilöiden erottamista koskeva asia tai 43 §:ssä tarkoitettu kunnanjohtajan irtisanomista tai muihin tehtäviin siirtämistä koskeva asia on tullut vireille, valtuusto voi asettaa tilapäisen valiokunnan, jonka on valmisteltava asia. Valiokunnan jäsenten on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Tilapäinen valiokunta voidaan asettaa myös lausunnon antamista ja hallinnon tarkastamista varten.

Tilapäisen valiokunnan on hankittava sen valmisteltaviin kuuluvissa asioissa kunnanhallituksen lausunto.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto:

  1. Päättää asettaa kuntalain 35 §:n mukaisen tilapäisen valiokunnan selvittämään, nauttiiko Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtajisto valtuuston luottamusta.
  2. Valitsee tilapäiseen valiokuntaan 5 - 7 jäsentä.
  3. Valtuuttaa valiokunnan valitsemaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
  4. Päättää, että valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin.
  5. Päättää määräajasta, minkä kuluessa tilapäisen valiokunnan tulee laatia selvitys, onko Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja menettänyt valtuuston luottamuksen ja mikä on luottamuksen menettämisen peruste.


Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun. 

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Asian uudelleen palauttamisen jälkeen on järjestetty kaksi Anttolan aluejohtokunnan iltakoulua. Iltakoulujen aiheena oli aluejohtokunnan puheenjohtajaan kohdistettu epäluottamus. Ensimmäisessä iltakoulussa todettiin, että tilanne aluejohtokunnassa on tulehtunut ja edellyttää keskinäisen luottamuksen palautumista. Iltakouluissa pyrittiin aluejohtokunnan toimintakyvyn palauttamiseen kuluvan valtuustokauden loppuun laatimalla aluejohtokunnalle yhteiset pelisäännöt. Jälkimmäisen iltakoulun aikana tuli selväksi, ettei yhteisiä pelisääntöjä saada luotuja ja aluejohtokunta ei nykyisellään ole toimintakykyinen eikä iltakoulujen avulla pystytty luomaan edellytyksiä aluejohtokunnan toiminnan jatkamiselle nykyisessä kokoonpanossa. Iltakoulussa koettiin, että epäluottamus on tällä hetkellä osin molemminpuolista.

Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja Teresa Gestranius on lähettänyt kaupunginhallitukselle uuden kirjelmän, jossa hän uudistaa aikaisemmassa kirjelmässä olleen eroilmoituksensa aluejohtokunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta. Gestranius on esittänyt eronsa perusteeksi aluejohtokunnan tulehtuneen tilanteen sekä hänen syyllistämisensä siihen. Eroilmoituksessa Gestranius on lisäksi esittänyt, että samalla selvitetään ovatko aluejohtokunnan muut jäsenet sekä varajäsenet toimineet itse luottamustehtävässään oikein ja onko luottamustehtävässä oleville suotavaa sellainen toiminta, jossa ihmisten sekä kaupungin mainekuva kärsii ja myös asioiden edistäminen lakkaa. 

Kuntalaki 70 §

"Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Valtuustoehdokkaaksi voidaan asettaa vain henkilö, joka on antanut kirjallisen suostumuksensa valtuutetun toimen vastaanottamiseen.

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoimeen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle."

Eron syyn pätevyyden arviointi kuuluu sille toimielimelle, jonka valittava luottamushenkilö on, tässä tapauksessa kaupunginvaltuusto. Oikeuskirjallisuuden mukaan pätevä syy voi periaatteessa olla mikä tahansa luottamustoimen hoitamisen hoitamista vaikeuttava seikka. Oikeuskäytännössä on suhtauduttu pidättäytyvästi asian käsittelytapoihin liittyvän mielipide-eron hyväksymiseen päteväksi syyksi. Kun tarkastellaan Teresa Gestraniuksen sekä muiden jäsenien ja varajäsenien eroilmoituksissa kerrottuja perusteita, voidaan perustellusti arvioida erojen syinä olevan pääsääntöisesti mielipide-erot toimintatavoista. 

Kuntalaki 35 § 1- 3 mom.

"Kun 34 §:ssä tarkoitettu luottamushenkilöiden erottamista koskeva asia tai 43 §:ssä tarkoitettu kunnanjohtajan irtisanomista tai muihin tehtäviin siirtämistä koskeva asia on tullut vireille, valtuusto voi asettaa tilapäisen valiokunnan, jonka on valmisteltava asia. Valiokunnan jäsenten on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Tilapäinen valiokunta voidaan asettaa myös lausunnon antamista ja hallinnon tarkastamista varten.

Tilapäisen valiokunnan on hankittava sen valmisteltaviin kuuluvissa asioissa kunnanhallituksen lausunto."

Kuntalaki 34 § 1-2 mom.

"Valtuusto voi erottaa kunnan, kuntayhtymän ja kuntien yhteiseen toimielimeen valitsemansa luottamushenkilöt kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee kaikkia toimielimeen valittuja luottamushenkilöitä.

Valtuusto voi erottaa valtuuston ja valitsemiensa toimielinten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee puheenjohtajistoa kokonaisuudessaan."

Asiassa kertyneen aineiston perusteella olisi ilmeisen perusteltua esittää tilapäisen valiokunnan asettamista aluejohtokunnan puheenjohtajiston luottamuksen selvittämiseksi. Kun huomioidaan kuntavaalien ajankohta, tulisi valiokunnan saada työnsä päätökseen niin, että asia olisi esillä viimeistään kaupunginvaltuustossa maanantaina 7.6.2021. Mahdollisen tilapäisen valiokunnan perustamisen ja siihen liittyvän selvitystyön kesto (kaikkien asianosaisten kuulemiset sekä kaupunginhallituksen lausunto) huomioon ottaen ei ole tarkoituksenmukaista eikä prosessiekonomista esittää valiokunnan asettamista vaan Anttolan aluejohtokunnan tulisi jatkaa toimintaansa mahdollisuuksien mukaan tämän valtuustokauden loppuun.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, ettei se esitä eroilmoituksen tehneille Anttolan aluejohtokuntien jäsenille ja varajäsenille pyydettyjä eroja edellä mainituilla perusteilla.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, ettei se esitä tilapäisen valiokunnan asettamista puheenjohtajiston luottamuksen selvittämiseksi vaan Anttolan aluejohtokunnan tulee jatkaa toimintaansa tämän valtuustokauden loppuun.

Päätös

Kaupunginhallitus totesi tilanteen olevan siinä määrin vakava, että se edellyttäisi tilapäisen valiokunnan perustamista. Kaupunginhallitus kuitenkin hyväksyi päätösesityksen listatekstissä esitetyillä perusteilla.

Merkitään, että hallintojohtaja Ari Liikanen ja kansalaisopiston rehtori Matti Laitsaari selostivat asiaa kaupunginhallitukselle. Matti Laitsaari poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Anttolan aluejohtokunta, Matti Laitsaari

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.