Kaupunginhallitus, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 166 Paikalliset järjestelyerät 1.4.2021 / kaikki sopimusalat (KVTES, OVTES, TS, TTES, LS ja muusikot)

MliDno-2021-1649

Valmistelija

 • Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kunta-alalla vuoden 2021 palkankorotuksista tehtyjen virka- ja työehtosopimusten mukaan palkkoja tarkistetaan kaikilla sopimusaloilla 1.4.2021 paikallisella järjestelyerällä. Paikallinen järjestelyerän suuruus riippuu sopimusalasta. Paikallisen järjestelyerän suuruus lasketaan tämän sopimuksen piiriin kuuluvien palkkasummasta mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta. Paikallisen järjestelyerän laskemisesta on annettu erilliset ohjeet KT:n yleiskirjeessä 12/2020.

Sopimuksen mukaan paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen. Samalla pitää huolehtia siitä, että johto- ja esimiesasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmien palkkaan nähden.

Paikallisen järjestelyerän kohdentamisessa työnantajan tulee ottaa huomioon, että paikallisen järjestelyerän käyttö jakaantuu mahdollisimman tasapuolisesti liitteiden palkkasummat huomioiden eri palkkahinnoitteluliitteiden välillä. Palkkahinnoittelun ulkopuoliset muodostavat tässä tarkastelussa oman ryhmänsä. Paikalliset järjestelyerät käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Paikallisen työnantajan edustajat ja pääsopijajärjestöjen edustajat neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käyttämisestä. Neuvotteluissa on tarkoitus antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia.

Paikallinen järjestelyerä on sopimusaloittain seuraavat laskettuna marraskuun 2020 palkkasummasta:

 • KVTES 0,8 % järjestelyerän suuruus 22 128,66 euroa
 • TS 0,8 % järjestelyerän suuruus 5 381,71 euroa
 • OVTES 0,8 % järjestelyerän suuruus 15 134,10 euroa
 • Tuntipalkkaiset 0,8 % järjestelyerän suuruus euroa 456,88 kk-palkaksi muutettuna
 • Muusikot 0,8 järjestelyerän suuruus 252,94 euroa


Palkkasumma jakautuu tehtäväkohtaisiin palkkoihin 0,6 % ja henkilökohtaisiin 0,2 %, lukuun ottamatta TS sopimusalaa, jossa palkkasumma jakautuu 0,5 % tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja 0,3 % henkilökohtaisiin lisiin. TTES ja muusikoiden osalta koko palkkasumma käytetään tehtäväkohtaisiin palkkoihin.

Kuukausipalkkaisilla sopimusaloilla järjestelyerä tulee maksettavaksi 1.4.2021 lukien ja tuntipalkkaisten työehtosopimuksen piirissä oleville 1.4.2021 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien. Mikkelin kaupungissa tuntipalkkaisten järjestelyerään sisältyvät korotukset maksetaan 9.4.2021 lukien.

Neuvottelujen pohjana ovat olleet ao. palvelualueiden esitykset. Teknisen sopimuksen osalta 0,5 % järjestelyeräsummasta 4 035,88 euroa käytetään uuden TS sopimuksen mukaisen palkkausjärjestelmän muutoksen toteuttamiseen.

Paikallisen järjestelyerän käyttämisestä on neuvoteltu henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa. Neuvottelut on saatettu loppuun kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen, opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen, teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen, kunnallisen tuntipalkkaisten henkilöstön työehtosopimuksen sekä muusikkojen virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalueilla. Järjestelyerän kohdentamisesta päästiin järjestöjen kanssa yhteiseen näkemykseen.

Korotusten prosentuaalinen kustannusvaikutus on 0,8 %. Kaikki sopimusalat huomioiden järjestelyerän kustannus on noin 52 372 euroa sivukuluineen.

KVTES 2020 – 20121 allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n 2 momentin mukaan paikallisen järjestelyerän kohdentamisessa työnantaja ottaa huomioon, että paikallisen järjestelyerän käyttö jakaantuu mahdollisimman tasapuolisesti liitteiden palkkasummat huomioiden eri palkkahinnoitteluliitteiden   välillä.

KVTES palkkaliitteiden 1-8 järjestelyerästä käytetään tehtäväkohtaisiin palkkoihin 14 092,99 euroa, perhepäivähoitajien liitteeseen 132,05 euroa sekä hinnoittelemattomiin tehtäviin 2606,24 euroa. Lisäksi palkkasummasta 5592 euroa on jaettu henkilökohtaisiin lisiin.

Palkkahinnoitteluliitteessä 12 (perhepäivähoitajat) järjestelyerän jako toteutetaan korottamalla perhepäivähoitajalle hoitopaikasta maksettavaa korvausta 0,8 %:lla.

OVTES :n osalta tehtäväkohtaisten palkkojen korjaus kohdistuu 1. luokan opettajien, erityisopettajien, 7. luokan luokanvalvojien, perusopetuksen oppilaanohjaajiin, perusopetuksen  vastaava opon ja lukion erityisopettajan tehtäviin. Näihin palkkasummasta käytetään 4 687,21 euroa. Koulukohtaisiin tehtävälisiin perusopetuksessa jaetaan tva-rahaa oppilasmäärien suhteessa 5 291,61 euroa. Lukiokoulutuksen summaa nostetaan 500 eurolla ja perusopetuksen yhteisiä 200 eurolla.

Henkilökohtaisen lisän osuus jaetaan (lisärahana vanhaan) kannustinrahakiintiöön perusopetuksen kouluihin ja perusopetuksen yhteisiin sekä lukioon opettajamäärien suhteessa. Lukiokoulutuksen yhteisiin suunnattiin tuosta jaosta poiketen 19,02 euroa kuukaudessa, jaettavaksi opetusalanhenkilöstölle (opettajat/rehtori) erityisen hyvästä työsuorituksesta.

Kansalaisopisto OVTES:n osalta järjestelyvaraerä on 850,89 euroa. Summalla korotetaan vakinaisten vastuuopettajien (kuusi opettajaa) tehtäväkohtaisia palkkoja.

OTAVIA: n OVTES järjestelyvaraerä on 478,43 euroa. Järjestelyvaraerä käytettiin kansanopiston tuntiopettajien tehtäväkohtaisten palkkojen korotukseen 378,43 euroa ja 100 euroa henkilökohtaisiin lisiin.

Lisäksi OVTES sopimuksen soveltamisalalla jaetaan kaupunginhallituksen päätöksen 22.3.2021 Liite 1 § 129 kertaeränä erillinen euromääräinen lisä paikallisen sopimuksen mukaisesti. Kertaerä maksetaan 1.4. - 31.7.2021 toukokuun palkanmaksun yhteydessä ja euromääräinen lisä määräytyy marraskuun 2020 OVTES palkkasumman suhteessa päätoimisen opetushenkilöstön määrään. Kertakorvauksen suuruus ajalla 1.4.-31.7.2021 on 60 536,40 euroa ilman sivukuluja.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy neuvottelutulosten mukaiset palkankorotukset täytäntöön pantaviksi sekä oikeuttaa henkilöstöjohtajan ratkaisemaan neuvottelutuloksista mahdollisesti suoraan aiheutuvat palkankorotustarpeet sellaisen henkilökunnan osalta, joka neuvottelulistojen ulkopuolisena on otettu palvelukseen ennen 1.4.2021 voimassa olleella palkkatasolla sekä huolehtimaan mahdollisesti ilmenevien oikaisuluonteisten korjausten tekemisestä. Kaupunginjohtaja vahvistaa henkilökohtaiset palkantarkistukset konserni- ja elinvoimapalveluiden toimintasäännön mukaisesti.

Liitteenä on päivtetty omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palkkataulukko 1.4.2021 ja TVA osuus 1.4.2021. Taulukossa on huomioitu 1.4.2021 yleiskorotus 1 % hoitopaikaan sekä TVA lisään. Lisäksi taulukkoon on päivitetty 1.4.2021 järjestelyerän vaikutus hoitopaikaan 0,8%.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy neuvottelutulosten mukaiset palkankorotukset täytäntöön pantaviksi ja kaupunginjohtaja vahvistaa henkilökohtaiset palkantarkistukset konserni- ja elinvoimapalveluiden toimintasäännön mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa henkilöstöjohtajan ratkaisemaan neuvottelutuloksista mahdollisesti suoraan aiheutuvat palkankorotustarpeet sellaisen henkilökunnan osalta, joka neuvottelulistojen ulkopuolisena on otettu palvelukseen ennen 1.4.2021 voimassa olleella palkkatasolla, sekä huolehtimaan mahdollisesti ilmenevien oikaisuluonteisten korjausten tekemisestä. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.