Kaupunginhallitus, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 172 Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueen ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen

MliDno-2019-2059

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi
Henna Halinen, ympäristötarkastaja, henna.halinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ympäristönsuojelulain (YSL, 527/2014) 202.1 §:n mukaan kunta voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä (kunnan ympäristönsuojelumääräykset). Tällä hetkellä voimassa olevat Mikkelin kaupungin sekä Hirvensalmen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien yhteiset ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan vuonna 2012. Kangasniemen ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan vuonna 2015. Tämän jälkeen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimialaan kuuluvassa lainsäädännössä on tapahtunut useita muutoksia. Merkittävin muutos liittyy ympäristönsuojelulain kokonaisuudistukseen, joka astui voimaan 1.9.2014. Myös jätevesilainsäädännössä on tapahtunut muutoksia, kun ympäristönsuojelulain muutoslaki (19/2017) astui voimaan 3.4.2017.

Ympäristönsuojelumääräysten päivittämisen tavoitteena on luoda koko toimialueelle yhteiset ympäristönsuojelumääräykset ja päivittää määräykset vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Lisäksi päivittämisen yhteydessä on pyritty selkeyttämään määräyksiä ja sujuvoittamaan menettelyjä tiettyjen toimintojen osalta. Ympäristönsuojelumääräysten päivitystyötä on tehty yhteistyössä kuntien viranhaltijoiden ja muiden viranomaisten kanssa.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on asettanut kokouksessaan 10.6.2020 nähtäville luonnoksen Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueen kuntien (Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju ja Pertunmaa) ympäristönsuojelumääräyksistä ja niiden perusteluista. Luonnoksista pyydettiin lausuntoja kuntien rakennusvalvonta- ja jätehuoltoviranomaisilta, valtion ympäristönsuojeluviranomaiselta (Etelä-Savon Ely-keskus), Etelä-Savon pelastuslaitokselta ja yhdistyksiltä, joiden edustamaa toimialaa ympäristönsuojelumääräykset saattavat koskea (MTK Etelä-Savo ry, Etelä-Savon Yrittäjät ry, Mikkelin seudun vapaa-ajanasukkaat ry, Suur-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry). Ympäristönsuojelumääräykset olivat nähtävillä kuntien www-sivuilla 15.6.2020 –31.8.2020.

Ympäristönsuojelumääräysten ja perustelujen luonnoksista saatiin lausunnot viidestä eri organisaatiosta. Lausunnon antoivat Mikkelin kaupungin asumisen ja toimintaympäristön palvelualue, Mäntyharjun kunnan rakennusvalvontaviranomainen, MTK Etelä-Savo, Etelä-Savon ely-keskus ja Etelä-Savon pelastuslaitos. Saatujen lausuntojen perusteella ympäristönsuojelumääräyksiin ja määräysten perusteluihin tehtiin muutoksia ja päivitetyt ehdotukset esitetään hyväksyttäväksi Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle ja edelleen kaupungin- ja kunnanhallituksille ja valtuustoille. Ehdotukset Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueen kuntien yhteisiksi ympäristönsuojelumääräyksiksi ja niiden perusteluiksi sekä yhteenveto saaduista lausunnoista ja lausuntojen johdosta tehdyistä muutoksista on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevat ehdotukset Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueen kuntien yhteisiksi ympäristönsuojelumääräyksiksi ja niiden perusteluiksi ja lähettää määräykset hyväksyttäviksi Mikkelin, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien kunnanhallituksille ja valtuustoille.

Päätös

Hyväksyttiin seuraavilla lisäyksillä:

§ 22 Lause "Pohjavesialueilla kemiallisia kasvinsuojeluaineita saa käyttää vain pakottavasta syystä" muutetaan muotoon pohjavesialueilla kemiallisia kasvinsuojeluaineita saa käyttää vain erittäin perustellusta syystä.

§ 23 Eläimiä laidunnettaessa on vesistön rantaan jätettävä laitumen kaltevuudesta riippuen riittävä, mutta vähintään 10 metrin levyinen suojavyöhyke, jolle ei saa sijoittaa kasvipeitettä vahingoittavia toimintoja, kuten eläinten ruokintapaikkoja ja juottopisteitä.

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on hyväksyt kokouksessaan 27.1.2021 (§ 11) liitteenä olevat ehdotukset Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueen kuntien (Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa) yhteisiksi ympäristönsuojelumääräyksiksi ja niiden perusteluiksi ja lähettää määräykset hyväksyttäviksi Mikkelin, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien kunnanhallituksille ja valtuustoille. Ympäristönsuojelumääräysten antamista ei ole delegoitu kunnanvaltuustoa alemmille toimielimille.

Ympäristönsuojelulain (YSL, 527/2014) 202.1 §:n mukaan kunta voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä (kunnan ympäristönsuojelumääräykset). Tällä hetkellä voimassa olevat Mikkelin kaupungin sekä Hirvensalmen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien yhteiset ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan vuonna 2012. Kangasniemen ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan vuonna 2015. Tämän jälkeen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimialaan kuuluvassa lainsäädännössä on tapahtunut useita muutoksia. Merkittävin muutos liittyy ympäristönsuojelulain kokonaisuudistukseen, joka astui voimaan 1.9.2014. Myös jätevesilainsäädännössä on tapahtunut muutoksia, kun ympäristönsuojelulain muutoslaki (19/2017) astui voimaan 3.4.2017.

Ympäristönsuojelumääräysten päivittämisen tavoitteena on luoda koko toimialueelle yhteiset ympäristönsuojelumääräykset ja päivittää määräykset vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Lisäksi päivittämisen yhteydessä on pyritty selkeyttämään määräyksiä ja sujuvoittamaan menettelyjä tiettyjen toimintojen osalta. Ympäristönsuojelumääräysten päivitystyötä on tehty yhteistyössä kuntien viranhaltijoiden ja muiden viranomaisten kanssa. 

Mikkelin seudun ympäristölautakunta asetti kokouksessaan 10.6.2020 nähtäville luonnokset Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueen kuntien (Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju ja Pertunmaa) ympäristönsuojelumääräyksistä ja niiden perusteluista. Luonnoksista pyydettiin lausunnot kuntien rakennusvalvonta- ja jätehuoltoviranomaisilta, valtion ympäristönsuojeluviranomaiselta (Etelä-Savon Ely-keskus), Etelä-Savon pelastuslaitokselta ja yhdistyksiltä, joiden edustamaa toimialaa ympäristönsuojelumääräykset saattavat koskea (MTK Etelä-Savo ry, Etelä-Savon Yrittäjät ry, Mikkelin seudun vapaa-ajanasukkaat ry, Suur-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry). Ympäristönsuojelumääräykset olivat nähtävillä kuntien www-sivuilla 15.6.2020 –31.8.2020.

Ympäristönsuojelumääräysten ja perustelujen luonnoksista saatiin lausunnot viidestä eri organisaatiosta. Lausunnon antoivat Mikkelin kaupungin asumisen ja toimintaympäristön palvelualue, Mäntyharjun kunnan rakennusvalvontaviranomainen, MTK Etelä-Savo, Etelä-Savon ely-keskus ja Etelä-Savon pelastuslaitos. Saatujen lausuntojen perusteella ympäristönsuojelumääräyksiin ja määräysten perusteluihin tehtiin muutoksia ja päivitetyt ehdotukset esitettiin hyväksyttäväksi Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle ja esitetään edelleen hyväksyttäväksi kaupungin- ja kunnanhallituksille ja valtuustoille. Ehdotukset Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueen kuntien yhteisiksi ympäristönsuojelumääräyksiksi ja niiden perusteluiksi sekä yhteenveto saaduista lausunnoista ja lausuntojen johdosta tehdyistä muutoksista on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Mikkelin kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevat ehdotukset Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueen kuntien yhteisiksi ympäristönsuojelumääräyksiksi ja niiden perusteluiksi ja esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy ko. määräykset. 

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.