Kaupunginhallitus, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 170 Kyselytunnin järjestäminen / valtuutettu Satu Taavitsainen ym.

MliDno-2021-1210

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Allekirjoittaneet valtuutetut ja varavaltuutetut ovat jättäneet 12.3.2021 kaupunginhallitukselle kyselytunnilla vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

"Miksi kaupungin viranhaltijat ovat linjanneet, etteivät Mikkelin lukiolaiset saa etäopiskelun aikana ruokapaketteja? Peruskoululaiset ja ammattikoululaiset saavat etäopiskelun aikana ruokapaketit. Miksi Mikkelin lukiolaiset jätettiin ilman?

Mikkelin kaupunki sai vuonna 2020 valtiolta 17 miljoonaa euroa ylimääräistä avustusta koronasta selviytymiseen. Kaupunki teki noin 10 miljoonan euron ylijäämäisen tilinpäätöksen vuodelta 2020 näiden rahojen ansiosta. Valtion korona-tuet on tarkoitettu käytettäväksi ihmisten hyväksi, etenkin lasten ja nuorten selviytymiseksi vaikeassa tilanteessa.

Mikkelissä 12.3.2021
Valtuutetut
Satu Taavitsainen
Raine Lehkonen
Jaana Vartiainen
Hannu Tullinen
Marita Hokkanen
Jatta Juhola
Petri Tikkanen
Jenni Tissari
Soile Kuitunen
Ulla Leskinen

Varavaltuutetut
Reijo Hämäläinen
Hanne Vainio
Nina Nyyssönen"

Valtuuston työjärjestyksen 7 § määrittelee kyselytunnin seuraavasti:

"Valtuutetulla on oikeus esittää kaupunginhallitukselle kyselytunnilla vastattavaksi lyhyitä enintään viiden minuutin pituisia, kulloinkin yhteen asiaan kohdistuvia kysymyksiä kunnan hallinnon ja talouden hoitoa koskevista asioista. Valtuutettu saa samalla kyselytunnilla esittää enintään yhden kysymyksen.

Kyselytunti järjestetään tarvittaessa ennen valtuuston kokousta, jollei valtuusto toisin päätä. Se saa kestää enintään 45 minuuttia.

Kysymys on kirjallisena toimitettava kaupunginkansliaan viimeistään 14 päivää ennen valtuuston kokousta. Myöhemmin toimitetut kysymykset sekä kysymykset, joihin ei kyselytunnilla ehditä vastata, siirtyvät seuraavaan kyselytuntiin. Kysymykset otetaan vastattaviksi niiden saapumisjärjestyksessä. Puheenjohtajalla on kuitenkin oikeus määrätä tasapuolisuutta noudattaen muukin vastaamisjärjestys.

Saatuaan kaupunginhallitukselta vastauksen kysymyksen esittäjällä on oikeus tehdä kaksi asiaan liittyvää lyhyttä lisäkysymystä. Kysymysten johdosta ei käydä keskustelua.

Kyselytunnista ilmoitetaan valtuutetuille kokouskutsun yhteydessä ja samalla heille lähetetään jäljennös kyselytunnilla esitettävästä kysymyksestä.

Puheenjohtajana kyselytunnilla toimii valtuuston puheenjohtaja. Kyselytunti on julkinen."

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi, että kysymys on lähetetty sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen valmisteltavaksi ja kaupunginjohtaja vastaa kysymykseen valtuuston kyselytunnilla 26.4.2021 klo 16.45.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Esitys annetaan kokouksessa,

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginjohtajan vastaus kysymykseen liitetään pöytäkirjaan.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.