Kaupunginhallitus, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 169 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän loppuselvityksen hyväksyminen ja kuntayhtymän purkautumisen loppuunsaattaminen

MliDno-2021-1165

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymää ollaan purkamassa ja purkusopimus on hyväksytty kaikissa 36 jäsenkunnassa vuonna 2019. Yhtymävaltuusto ei kuitenkaan edennyt asiassa loppuselvityksen laatimiseen, koska lokakuussa 2019 vuodenvaihteessa 2016-2017 kuntayhtymästä eronneet Lappeenranta, Joensuu ja Imatra lähestyivät kuntayhtymää vaatimalla itselleen peruspääoman palautusta. Tämä lähestyminen käynnisti hallintoriita-asian kuntayhtymän ja näiden kolmen kunnan välillä. Hallintoriita-asiaan on nyt loppusyksystä 2020 Kotkan Kouvolan, Kuopion ja Mikkelin jäsenkuntien aloitteesta neuvoteltu sovintoratkaisu, joka on käsitelty ja hyväksytty kuntayhtymän valtuustossa 23.3.2021 (§ 7).  Sovintoratkaisun keskeinen sisältö on seuraava:

”Kuntayhtymän jäljellä olevat varat jaetaan loppuselvityksen valmistumisen ja kuntayhtymän purkautumisen jälkeen 36 jäsenkunnalle sekä kolmelle hallintoriidan nostaneelle kunnalle samoin perustein kunkin kunnan kuntayhtymän peruspääomiensa suhteessa. Kuntayhtymä vastaa omista oikeudenkäyntikuluista ja hallintoriidan käynnistäneet kunnat vastaavasti omista.”

Kuntayhtymän valtuusto käsitteli loppuselvityksen, johon on sisällytetty edellä mainittu sovintoratkaisu, kokouksessaan 23.3.2021 (§ 8) ja kuntayhtymän hallitus päätti kokouksessaan 23.3.2021 (§ 14) toimeenpanna valtuuston päätös. Jotta kuntayhtymän purku voidaan saattaa päätökseen, jokaisen jäsenkunnan tulee käsitellä ja hyväksyä liitteenä oleva loppuselvitys.

Loppuselvitys nojautuu jäsenkuntien jo aiemmin hyväksymään purkusopimukseen ja selvityksessä todetaan, miten kuntayhtymän purkautumisen jälkeiset työt hoidetaan. Tässä työssä Mäntyharjun kunnalla on keskeinen osuus. Loppuselvityksen liitteenä on arvio jaettavissa varoista, mikäli kuntayhtymä saadaan purettua vuoden 2021 aikana, jolloin viimeinen tilinpäätös voidaan hyväksyä alkuvuodesta 2022.

Kaikkia jäsenkuntia pyydetään käsittelemään ja hyväksymään liitteenä oleva loppuselvitys 31.5.2021 mennessä sekä lähettämään päätöksestä ote kuntayhtymän johtaja Maria Närhiselle ensisijaisesti sähköpostilla maria.narhinen@tuustaipale.fi tai toimisto@tuustaipale.fi 

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän (Tuustaipaleen) loppuselvitys hyväksytään ja kuntayhtymän purkautuminen saatetaan loppuun esitetyllä tavalla.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että Itä-​Suomen päihdehuollon kuntayhtymän (Tuustaipaleen) loppuselvitys hyväksytään ja kuntayhtymän purkautuminen saatetaan loppuun esitetyllä tavalla.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Maria Närhinen ilmoitti olevansa esteellinen (kuntayhtymän johtaja) ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.