Kaupunginhallitus, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 167 Henkilökohtaisen lisän täydentäminen KVTES ja TS sopimus

MliDno-2021-1650

Valmistelija

  • Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan työnantajan on käytettävä harkinnanvaraisiin henkilökohtaisiin lisiin vähintään 1,3 % laskettuna kunnan palveluksessa olevan KVTES palkkausluvun 11 § soveltamisohjeen piiriin kuuluvan henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen yhteismäärästä. Jos palkkahinnoitteluliitteen soveltamispiiriin kuuluu vähintään 30 henkilöä, työnantajan on käytettävä tämän henkilöstön harkinnanvaraisiin lisiin vähintään 1,3 % heidän yhteenlasketusta tehtäväkohtaisten palkkojen palkkasummasta. Tarkistus suoritetaan vuosittain.

Tammikuun 2021 (raporttipäivä 31.1.2021 ) mukaisten palkkojen tarkistusajon mukaan on huomattu, että liitteissä 2 kulttuuri - ja vapaa-aikahenkilöstön, liitteessä 3 terveydenhuollon henkilöstö, liitteen 5 päivähoidon henkilöstö ja hinnoittelemattomissa, on vajausta. Liitteessä 2 vajaus on 297,00 euroa, liitteessä 3 vajaus on 168,95 euroa, liitteessä 5 vajaus on 1845,27 euroa ja hinnoittelemattomissa vajaus on 1469,82 euroa. Yhteensä vajaus on 3781,78 euroa.

Palvelualueilta on pyydetty esitykset henkilökohtaisten lisien saajiksi maaliskuun 2021 mennessä. Summat on suunnattu hallintoyksiköihin siten, että korotuksia tehdään kunkin liitteen sisällä niissä henkilöstöryhmissä, joissa harkinnanvaraisten lisien käyttö on ollut vähäisintä. Hallintoyksiköitä on pyydetty toimittamaan henkilöstöpalveluihin korotuksia koskevat esityksensä siten, että niitä määriteltäessä on käytetty kaupungissa käytössä olevaa henkilökohtaisen työsuorituksen arviointimenettelyä. Korotusten kustannusvaikutukset palkkasivukustannuksineen ovat vuoden 2021 loppuun noin 41 120 euroa ilman työaikakorvauksia.

Esityksissä on huomioitu myös jo olemassa olevat henkilökohtaiset harkinnanvaraiset lisät. Mikkelin kaupungilla uuden sovitun käytännön mukaan minimisumma henkilökohtaiselle harkinnanvaraiselle lisälle on 50 euroa, mutta jos ko. lisää jo saa, voi esitys korotuksesta olla alle 50 euroa. Henkilökohtaisen työsuorituksen arvio edellyttää kaupungin yhtäjaksoista työskentelyä vähintään puolen vuoden ajalta.

Teknisen sopimuksen pöytäkirjamerkintä koskien 12 § 1 mom. Henkilökohtainen lisä.

Pöytäkirjamerkinnän mukaan työnantajan on käytettävä henkilökohtaisiin lisiin 1.3.2019 mennessä vähintään 0,3 % laskettuna kunnan/kuntayhtymän palveluksessa olevan TS:n piiriin kuuluvan henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen yhteismäärästä. Tarkistus suoritetaan vuosittain. Työnantaja on tarkistuksen suorittanut 1.1.2021 ja teknisen sopimuksen osalta tehtäväkohtaiset palkkojen yhteismäärä ja henkilökohtaiset lisät ovat ajopäivämäärällä 1.1.2021 seuraavat: Palkkasumma 672 646,01 euroa ja henkilökohtaiset lisät 14 112,86  euroa. Henkilökohtaiset lisien osuus 2,10 %.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että henkilökohtaisia harkinnanvaraisia lisiä korotetaan 1.4.2021 lukien KVTES:n liitteissä 2, 3, 5 ja hinnoittelemattomat siten, että KVTES palkkausluvun 9 § soveltamisohjeen mukainen vähimmäismäärä täyttyy. Korotukset suunnataan edellä todetulla tavalla. Kaupunginjohtaja vahvistaa henkilökohtaiset korotukset konserni- ja elinvoimapalvelualueen toimintasäännön mukaisesti.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että henkilökohtaisia harkinnanvaraisia lisiä korotetaan 1.4.2021 lukien KVTES:n liitteissä 2, 3, 5 ja hinnoittelemattomissa siten, että KVTES palkkausluvun 9 § soveltamisohjeen mukainen vähimmäismäärä täyttyy. Korotukset suunnataan edellä todetulla tavalla. Kaupunginjohtaja vahvistaa henkilökohtaiset korotukset konserni- ja elinvoimapalvelualueen toimintasäännön mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että teknisen sopimuksen osalta pöytäkirjamerkintä 12 § 1 mom toteutuu.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.