Kaupunginhallitus, kokous 19.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Visulahden pohjoisosan asemakaava ja asemakaavan muutos

MliDno-2015-743

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kalle Räinä, kaavoitusinsinööri, Kalle.Raina@mikkeli.fi

Kuvaus

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee 28. kaupunginosan (Visulahti) pohjoisosaa, 24. (Oravinmäki) kaupunginosaa ja 17. kaupunginosaa (Tupala) sekä (418) Rämälän kylää.

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 21. päivänä huhtikuuta 2015 päivätyn asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Suunnittelualue sijaitsee Visulahden pohjoisosassa Suonsaarentien ja Kantatien 72 (Pieksämäentie) varrella. Alueen pinta-ala on noin 100 hehtaaria. Mikkelin keskustaan on matkaa noin neljä kilometriä.

Suunnittelun tavoitteena on laatia osayleiskaavan suuntaviivojen mukainen tilaa vaativien yritysten, logistiikan, kaupan- ja teollisuustoimintojen keskittymä valtatien 5 uuden linjauksen pohjoispuolelle. Visulahden kaupunginosan suunnittelualue sopii hyvin väljyyttä ja saavutettavuutta vaativille yritystoiminnoille. Suunnittelualue sijaitsee myös logistisesti merkittävässä solmukohdassa valtakunnallisen pääväylän valtatien 5 ja alueellisen väylän kantatien 72 risteyksessä. Asemakaavan laatimisen tavoitteena on lisätä kaupungin teollisuus- ja yritystonttialueiden tarjontaa.  Suunnittelualue on suurimmaksi osaksi kaupungin omistuksessa. Tiealueet omistaa valtio. Yksityisen maanomistajan 1 300 m² laajuinen maa-alue sijaitsee asemakaavoitettavalla alueella.

Kaavatyö käynnistyi 20.1.2014, jolloin ilmoitettiin asemakaavan muutoksen vireille tulosta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla, ja siitä on voinut jättää huomautuksen 16.1.2014 - 20.2.2014 välisenä aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettiin 4 lausuntoa.

Kaavatilanne

Maakuntakaava (vahv. 4.10.2010)

Suunnittelualue on kaavassa osoitettu (A) taajamatoimintojen alueeksi. Maakuntakaavassa ei ole vähittäiskaupan suuryksiköitä mahdollistavaa merkintää Visulahdessa, mutta maakuntakaava ei ole voimassa yleis- ja asemakaavoitetuilla alueilla.

Yleiskaava

Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Visulahden osayleiskaava, jonka maankäyttö on suunniteltu perustuen valtatien siirtoon uuteen maastokäytävään.  Osayleiskaavassa alueelle on osoitettu (K) liike- ja toimistorakennusten korttelialue, (T) teollisuus ja varastorakennusten korttelialue, (KTY) toimitilarakennusten korttelialue, (KM) liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön sekä (AP) asuinpientalojen korttelialue.  Alueelle on osoitettu (V) virkistys- sekä (M) maa- ja metsätalousalueita. Suunnittelualueen pohjoisosassa on myös (MA) maisemallisesti arvokas peltoalue. Liito-oravan elinympäristö jää osayleiskaavan länsilaitaan. Alueelle on osoitettu merkintä (MY) maa- ja metsätalousalue, jolla erityisiä luontoarvoja. Osayleiskaava-alueella ei ole valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita, luonnonsuojelualueita, luonnonmuistomerkkejä tai maakuntakaavan luonnonsuojelualuevarauksia

Ajantasakaava:

Suunnittelualueen eteläisimmässä osassa on Ympäristöministeriön 25.3.1986 vahvistama asemakaava. Asemakaavassa alue on osoitettu lähivirkistysalueeksi.

Kaavaratkaisu

Kaava-alueen pinta-ala on noin 100 hehtaaria, josta korttelialueita on 47,57 hehtaaria ja loput erityis-, suojaviher-, virkistys-, tie- tai katualueita.

Korttelialueita muodostuu yhteensä 10 kpl. Kaavan kokonaisrakennusoikeus on 224 514 k-m2, tästä on Liike- tai ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueilla (KM/TY) yhteensä 54 290 k-m² tehokkuuden ollessa e=0,40. (KM/TY) merkintä sallii joustavasti toteuttaa kortteleita joko kaupan tai teollisuuden tarpeisiin, ensimmäinen rakennuslupa määrittää korttelin käyttötarkoituksen. Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueille on osoitettu rakennusoikeutta 170 224 k-m² tehokkuudella e=0,50. (KM/TY) alueelle voidaan sijoittaa seudullisen, tilaa vievän, vähittäistavarakaupan suuryksiköitä. Vähittäistavarakaupan suuryksiköksi tulkitaan alue jolla yhteenlaskettu myyntiala ylittää 2 000 k-m². Voimassa olevassa maakuntakaavassa seudullisen yksikön raja on 5 000 k-m². Uudessa maakuntakaavassa tavoitteena on nostaa seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön raja 10 000 k-m².

Mikkelin teollisuusalueilla yleisesti käytetty tehokkuuslukua on e=0,50, asemakaavalla on pyritty vastaavaan tehokkuuteen. Kerroslukuna on käytetty muiden vastaavien kaava-alueiden kerroslukua II.

Suunnittelualueelle osoitetaan aluevaraukset ulkoilu- ja virkistysreittiyhteyksille. Virkistysaluetta muutetaan erityisalueeksi (E-1) metsäkoneiden ajoharjoittelurataa varten yhteensä 2,6 hehtaaria.

Suunnittelussa on kiinnitetty huomioita hulevesien kulkuun ja hallintaan sekä alueiden kunnossapidon toimivuuteen ja taloudellisuuteen.

Liito-oravien elinympäristöt ja kulkureitit on otettu kaavassa huomioon.

Autopaikkojen vähimmäismäärät

 - huoltoasemien liiketilat 1 ap / 35 kem²

 - myymälä- liike ja toimistotilat 1 ap / 50 kem²

 - teollisuustilat 1 ap / 200 kem²

 - varastotilat 1 ap / 200 kem²

 

Asemakaavaehdotus liitteineen on luettavissa Mikkelin kaupungin nettisivuilla http://www.mikkeli.fi/paatoksenteko/lautakunnat/tekninen-lautakunta

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti kaupunginosia 28. kaupunginosan (Visulahti) pohjoisosaa, 24. (Oravinmäki) kaupunginosaa ja 17. kaupunginosaa (Tupala) sekä (418) Rämälän kylää koskevan asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen / Visulahden pohjoisosa, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä lausunnot Etelä-Savon maakuntaliitolta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta, Etelä-Savon Energia Oy:ltä, Suur-Savon Sähkö Oy:ltä, Mikkelin Puhelin Oyj:ltä ja Mikkelin Vesiliikelaitokselta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kuvaus

Tekninen lautakunta 21.4.2015 § 72

Valmistelija / lisätiedot:
Kalle Räinä
kalle.raina@mikkeli.fi

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee 28. kaupunginosan (Visulahti) pohjoisosaa, 24. (Oravinmäki) kaupunginosaa ja 17. kaupunginosaa (Tupala) sekä (418) Rämälän kylää.

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 21. päivänä huhtikuuta 2015 päivätyn asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Suunnittelualue sijaitsee Visulahden pohjoisosassa Suonsaarentien ja Kantatien 72 (Pieksämäentie) varrella. Alueen pinta-ala on noin 100 hehtaaria. Mikkelin keskustaan on matkaa noin neljä kilometriä.

Suunnittelun tavoitteena on laatia osayleiskaavan suuntaviivojen mukainen tilaa vaativien yritysten, logistiikan, kaupan- ja teollisuustoimintojen keskittymä valtatien 5 uuden linjauksen pohjoispuolelle. Visulahden kaupunginosan suunnittelualue sopii hyvin väljyyttä ja saavutettavuutta vaativille yritystoiminnoille. Suunnittelualue sijaitsee myös logistisesti merkittävässä solmukohdassa valtakunnallisen pääväylän valtatien 5 ja alueellisen väylän kantatien 72 risteyksessä. Asemakaavan laatimisen tavoitteena on lisätä kaupungin teollisuus- ja yritystonttialueiden tarjontaa. Suunnittelualue on suurimmaksi osaksi kaupungin omistuksessa. Tiealueet omistaa valtio. Yksityisen maanomistajan 1 300 m² laajuinen maa-alue sijaitsee asemakaavoitettavalla alueella.

Kaavatyö käynnistyi 20.1.2014, jolloin ilmoitettiin asemakaavan muutoksen vireille tulosta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla, ja siitä on voinut jättää huomautuksen 16.1.2014 - 20.2.2014 välisenä aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettiin 4 lausuntoa.

Kaavatilanne

Maakuntakaava (vahv. 4.10.2010)

Suunnittelualue on kaavassa osoitettu (A) taajamatoimintojen alueeksi. Maakuntakaavassa ei ole vähittäiskaupan suuryksiköitä mahdollistavaa merkintää Visulahdessa, mutta maakuntakaava ei ole voimassa yleis- ja asemakaavoitetuilla alueilla.

Yleiskaava

Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Visulahden osayleiskaava, jonka maankäyttö on suunniteltu perustuen valtatien siirtoon uuteen maastokäytävään. Osayleiskaavassa alueelle on osoitettu (K) liike- ja toimistorakennusten korttelialue, (T) teollisuus ja varastorakennusten korttelialue, (KTY) toimitilarakennusten korttelialue, (KM) liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön sekä (AP) asuinpientalojen korttelialue. Alueelle on osoitettu (V) virkistys- sekä (M) maa- ja metsätalousalueita. Suunnittelualueen pohjoisosassa on myös (MA) maisemallisesti arvokas peltoalue. Liito-oravan elinympäristö jää osayleiskaavan länsilaitaan. Alueelle on osoitettu merkintä (MY) maa- ja metsätalousalue, jolla erityisiä luontoarvoja. Osayleiskaava-alueella ei ole valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita, luonnonsuojelualueita, luonnonmuistomerkkejä tai maakuntakaavan luonnonsuojelualuevarauksia

Ajantasakaava:

Suunnittelualueen eteläisimmässä osassa on Ympäristöministeriön 25.3.1986 vahvistama asemakaava. Asemakaavassa alue on osoitettu lähivirkistysalueeksi.

Kaavaratkaisu

Kaava-alueen pinta-ala on noin 100 hehtaaria, josta korttelialueita on 47,57 hehtaaria ja loput erityis-, suojaviher-, virkistys-, tie- tai katualueita.

Korttelialueita muodostuu yhteensä 10 kpl. Kaavan kokonaisrakennusoikeus on 224 514 k-m2, tästä on Liike- tai ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueilla (KM/TY) yhteensä 54 290 k-m² tehokkuuden ollessa e=0,40. (KM/TY) merkintä sallii joustavasti toteuttaa kortteleita joko kaupan tai teollisuuden tarpeisiin, ensimmäinen rakennuslupa määrittää korttelin käyttötarkoituksen. Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueille on osoitettu rakennusoikeutta 170 224 k-m² tehokkuudella e=0,50. (KM/TY) alueelle voidaan sijoittaa seudullisen, tilaa vievän, vähittäistavarakaupan suuryksiköitä. Vähittäistavarakaupan suuryksiköksi tulkitaan alue jolla yhteenlaskettu myyntiala ylittää 2 000 k-m². Voimassa olevassa maakuntakaavassa seudullisen yksikön raja on 5 000 k-m². Uudessa maakuntakaavassa tavoitteena on nostaa seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön raja 10 000 k-m².

Mikkelin teollisuusalueilla yleisesti käytetty tehokkuuslukua on e=0,50, asemakaavalla on pyritty vastaavaan tehokkuuteen. Kerroslukuna on käytetty muiden vastaavien kaava-alueiden kerroslukua II.

Suunnittelualueelle osoitetaan aluevaraukset ulkoilu- ja virkistysreittiyhteyksille. Virkistysaluetta muutetaan erityisalueeksi (E-1) metsäkoneiden ajoharjoittelurataa varten yhteensä 2,6 hehtaaria.

Suunnittelussa on kiinnitetty huomioita hulevesien kulkuun ja hallintaan sekä alueiden kunnossapidon toimivuuteen ja taloudellisuuteen.

Liito-oravien elinympäristöt ja kulkureitit on otettu kaavassa huomioon.

Autopaikkojen vähimmäismäärät

- huoltoasemien liiketilat 1 ap / 35 kem²
- myymälä- liike ja toimistotilat 1 ap / 50 kem²
- teollisuustilat 1 ap / 200 kem²
- varastotilat 1 ap / 200 kem²

Asemakaavaehdotus liitteineen on luettavissa Mikkelin kaupungin nettisivuilla http://www.mikkeli.fi/paatoksenteko/lautakunnat/tekninen-lautakunta

Ehdotus
Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti kaupunginosia 28. kaupunginosan (Visulahti) pohjoisosaa, 24. (Oravinmäki) kaupunginosaa ja 17. kaupunginosaa (Tupala) sekä (418) Rämälän kylää koskevan asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen / Visulahden pohjoisosa, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä lausunnot Etelä-Savon maakuntaliitolta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta, Etelä-Savon Energia Oy:ltä, Suur-Savon Sähkö Oy:ltä, Mikkelin Puhelin Oyj:ltä ja Mikkelin Vesiliikelaitokselta.

Päätös
Hyväksyttiin.
_________________________________________________________________________

Kaupunginhallitus 28.4.2015

Liite on luettavissa Mikkelin kaupungin kotisivuilta osoitteesta www.mikkeli.fi kohdasta Päätöksenteko/kaupunginhallitus/tulevan kokouksen esityslista 28.4.2015.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti kaupunginosia 28. kaupunginosan (Visulahti) pohjoisosaa, 24. (Oravinmäki) kaupunginosaa ja 17. kaupunginosaa (Tupala) sekä (418) Rämälän kylää koskevan asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen / Visulahden pohjoisosa, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä lausunnot Etelä-Savon maakuntaliitolta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta, Etelä-Savon Energia Oy:ltä, Suur-Savon Sähkö Oy:ltä, Mikkelin Puhelin Oyj:ltä, Mikkelin Vesiliikelaitokselta ja Museovirastolta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Olli Nepponen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

Edelleen merkitään, että  kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen esitteli asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

Kalle Räinä, kaavoitusinsinööri, Kalle.Raina@mikkeli.fi

Kuvaus

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee 28. kaupunginosan (Visulahti) pohjoisosaa, 24. (Oravinmäki) kaupunginosaa ja 17. kaupunginosaa (Tupala) sekä (418) Rämälän kylää.

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 30. päivänä tammikuuta 2018 päivätyn asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Suunnittelualue sijaitsee Visulahden pohjoisosassa Suonsaarentien ja Kantatien 72 (Pieksämäentie) varrella. Alueen pinta-ala on noin 100 hehtaaria. Mikkelin keskustaan on matkaa noin neljä kilometriä.

Suunnittelun tavoitteena on laatia Visulahden osayleiskaavan ja Kantakaupungin osayleiskaava luonnoksen 2040 suuntaviivojen mukainen tilaa vaativien yritysten, logistiikan, kaupan- ja teollisuustoimintojen keskittymä valtatien 5 uuden linjauksen pohjoispuolelle. Visulahden kaupunginosan suunnittelualue sopii hyvin väljyyttä ja saavutettavuutta vaativille yritystoiminnoille. Suunnittelualue sijaitsee myös logistisesti merkittävässä solmukohdassa valtakunnallisen pääväylän valtatien 5 ja alueellisen väylän kantatien 72 risteyksessä. Asemakaavan laatimisen tavoitteena on lisätä kaupungin teollisuus- ja yritystonttialueiden tarjontaa.  Suunnittelualue on suurimmaksi osaksi kaupungin omistuksessa. Tiealueet omistaa valtio.

Kaavatyö käynnistyi 20.1.2014, jolloin ilmoitettiin asemakaavan muutoksen vireille tulosta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla, ja siitä on voinut jättää huomautuksen 16.1.2014 - 20.2.2014 välisenä aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettiin neljä lausuntoa.

Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 6.5.2015 – 5.6.2015 välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta jätettiin viisi lausuntoa, jotka koskivat lisäselvitystarpeita, kaavamääräyksiä ja niiden suhdetta ylempiin kaavatasoihin. Lisäksi aluerajauksiin ja kaavamerkintöihin esitettiin muutoksia. Lausuntojen perusteella kaavamuutos jäi odottamaan kantakaupungin osayleiskaava 2040 kaavaluonnosta.

Kaavaprosessin aikana laadittiin valtatien 5 tiesuunnitelman muutos ja tämän seurauksena kaavaa päivitettiin vastaamaan muuttunutta tilannetta.

Tarkistetussa kaavaehdotuksessa suunnittelualueen kokonaispinta-ala on laajentunut maakauppojen ja uuden tiesuunnitelman myötä lisäksi kaavamerkintöihin ja aluevarauksiin on tehty huomattavia muutoksia.

Kaavaratkaisu

Kaava-alueen pinta-ala on noin 100 hehtaaria, josta korttelialueita on n. 48 hehtaaria ja loput suojaviher-, virkistys-, tie- tai katualueita.

Korttelialueita muodostuu yhteensä 9 kpl. Kaavan kokonaisrakennusoikeus on 240 052 k-m², tästä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueilla (T) yhteensä 187 629 k-m² tehokkuuden ollessa e=0,50. (KM) merkintä sallii tilaa vaativan kaupan tarpeisiin rakennusoikeutta 52 423 k-m2² tehokkuudella e=0,50. Alueelle voidaan sijoittaa seudullisen, tilaa vievän, vähittäistavarakaupan suuryksiköitä. Vähittäistavarakaupan suuryksiköksi tulkitaan alue jolla yhteenlaskettu myyntiala ylittää 4 000 k-m². Voimassa olevassa maakuntakaavassa seudullisen tilaa vaativan yksikön raja on 10 000 k-m².

Mikkelin teollisuusalueilla yleisesti käytetty tehokkuuslukua on e=0,50, asemakaavalla on pyritty vastaavaan tehokkuuteen. Kerroslukuna on käytetty muiden vastaavien kaava-alueiden kerroslukua II.

Suunnittelualueelle osoitetaan aluevaraukset ulkoilu- ja virkistysreittiyhteyksille. Suunnittelussa on kiinnitetty huomioita hulevesien kulkuun ja hallintaan sekä alueiden kunnossapidon toimivuuteen ja taloudellisuuteen.

Kaupunginosien Visulahti ja Oravinmäki rajoja muutetaan.

Uutta nimistöä alueella ovat Metsurinkatu ja Vesurikatu sekä Metsurinpuisto ja Vesuripuisto.

Liito-oravien elinympäristöt ja kulkureitit on otettu kaavassa huomioon.

Autopaikkojen vähimmäismäärät

  •  huoltoasemien liiketilat 1 ap / 35 kem²
  • myymälä- liike ja toimistotilat 1 ap / 50 kem²
  • teollisuustilat 1 ap / 100 kem²
  • varastotilat 1 ap / 200 kem²

Asemakaavaehdotus liitteineen on luettavissa ohessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle,että se hyväksyy alustavasti kaupunginosia 28. kaupunginosan (Visulahti) pohjoisosaa, 24. (Oravinmäki) kaupunginosaa ja 17. kaupunginosaa (Tupala) sekä (418) Rämälän kylää koskevan asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen / Visulahden pohjoisosa, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä lausunnot Etelä-Savon maakuntaliitolta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta, Etelä-Savon Energia Oy:ltä, Suur-Savon Sähkö Oy:ltä, Mikkelin Puhelin Oyj:ltä ja Mikkelin Vesiliikelaitokselta, Liikennevirastolta, kaupungin infrapalvelualueelta, viher- ja metsäaluepalveluilta, rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalveluilta sekä Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkkanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä alustavasti kaupunginosia 28. kaupunginosan (Visulahti) pohjoisosaa, 24. (Oravinmäki) kaupunginosaa ja 17. kaupunginosaa (Tupala) sekä (418) Rämälän kylää koskevan asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen / Visulahden pohjoisosa, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä lausunnot Etelä-Savon maakuntaliitolta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta, Etelä-Savon Energia Oy:ltä, Suur-Savon Sähkö Oy:ltä, Mikkelin Puhelin Oyj:ltä ja Mikkelin Vesiliikelaitokselta, Liikennevirastolta, kaupungin infrapalvelualueelta, viher- ja metsäaluepalveluilta, rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalveluilta sekä Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelupalvelut/Kalle Räinä, Kirsi Avelin

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.