Kaupunginhallitus, kokous 19.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 412 Opintoapurahat 2018

MliDno-2018-1785

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupungin opintoapurahat ovat olleet haettavana 30.8.-28.9.2018 välisenä hakuaikana kaupungin kotisivuilla sekä sanomalehdissä Länsi-Savo ja Mikkelin kaupunkilehti. 

Rahastot/opintoapurahat ovat seuraavat: 

  1. Mikkelin kaupungin opintorahastosta lahjakkaille, vähävaraisille mikkeliläisille nuorille (alle 30 v, enintään kahtena vuonna peräkkäin) tulevaan ammattiin tai elämäntehtävään valmistautumista varten. Jaettava summa on 19 500 euroa.
  2. Mikkelin kaupungin yleisestä lahjoitusrahastosta yliopistossa tai korkeakoulussa loppututkintoa suorittaville varattomille mikkeliläisille opiskelijoille. Jaettava summa on 4 000 euroa 
  3. Isättömien lasten opintorahastosta sellaisille peruskoulua tai lukiota käyville nuorille tai ammattiin valmistuville, joilla ei ole isää ja joiden koti on Mikkelissä, 11 000 euroa. 
  4. Viljo Putlinin perinnön tuotosta vähävaraisille nuorille ammattikoulutuksen edistämiseen. Jaettava summa 200 euroa. 


Hakijalla tulee olla väestötietojärjestelmän mukainen kotikunta Mikkelissä.  

Opintoapurahoja haki 18 kelpoista hakijaa, joista 1 Isättömien lasten opintorahastosta. Isättömien lasten rahaston osalta rahaston johtokunta on 18.10.2018 päättänyt opintoapurahojen jaosta. Muiden rahastojen osalta hallintopalvelut on valmistellut jäljempänä olevan esityksen opintoapurahojen jakamisesta. 

Hakemusasiakirjoihin ja hakemuksista laadittuun yhteenvetoon, josta ilmenee esitys opintoapurahojen saajiksi, on mahdollisuus tutustua kokouksessa. 

Opintoapurahoja esitetään myönnettäväksi eri rahastoista seuraavasti: 

Mikkelin kaupungin opintorahasto (=O) 14 kpl x 750 euroa ja 1 kpl x 500 euroa, yhteensä 11 000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää vuoden 2018 opintoapurahat seuraavasti:

Mikkelin kaupungin opintorahasto (=O) 14 kpl x 750 euroa ja 1 kpl x 500 euroa, yhteensä 11 000 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Erillisellä kirjeellä hakijoille, Kunnan Taitoa Oy/maksupalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi