Kaupunginhallitus, kokous 18.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Europarlamenttivaalit 2024 - Vaalimainospaikat ja vaalien viestintäsuunnitelma

MliDno-2023-2514

Valmistelija

 • Topi Heinänen, vs. kaupunginlakimies, topi.heinanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungissa on ollut jo useiden vaalien ajan käytäntö,​​ että kaupunki rakentaa vaalimainoskehikot,​​ joihin puolueet ja muut ehdokasasettajat ovat saaneet laittaa mainoksensa. Tämä päätös vaalimainoskehikoiden rakentamisesta ja laittamisesta niille osoitetuille paikoille kaupungin toimesta on perustunut siihen,​​ että vaalimainoksia sijoitetaan vain kaupungin rakentamiin mainoskehikkoihin ja niille osoitetuille paikoille.

Vaalilain 56 §:n mukaan ennakkoäänestyspaikassa tai sen välittömässä läheisyydessä ei saa äänestysaikana pitää puheita,​​ julkipanna tai jakaa painettuja tai kirjoitettuja kehotuksia eikä muutoinkaan vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa äänestäjien vaalivapauteen. Tätä on tulkittu niin,​​ että mainokset eivät saa näkyä vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäyntiin.

Aikaisemmissa vaaleissa on ehdokkaita asettaneille annettu kustakin kehikosta aina kaksi osaa,​​ koska ehdokasasettajia tulee kohdella vaalimainospaikkojen jaossa tasavertaisesti ja yhdenmukaisia perusteita noudattaen. 

Eduskuntavaaleissa 2023 Mikkelin kaupungissa vaalimainoskehikoita on ollut yhteensä 13 kpl. Vaalimainoskehikoiden paikat on ollut sijoitettuna pääasiassa keskusta-​​alueelle sekä Rantakylään,​​ Otavaan, Suomenniemelle, Ristiinaan, Haukivuorelle ja Anttolaan kuhunkin yksi kehikko.

Kaupunki varaa vaaleissa omaan käyttöönsä kaksi (2) mainospaikkaa,​​ joissa ilmoitetaan mm. äänestyspaikoista ja ennakkoäänestyspaikoista.

Vaalien viestinnästä on laadittu liitteenä oleva viestintäsuunnitelma.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä päätöksen liitteenä olevan vuoden 2024 europarlamenttivaaleja koskevan viestintäsuunnitelman sekä vaalimainospaikat.

Kaupunginhallitus päättää ilmoittaa puolueille:

 • että ulkomainonta voidaan aloittaa europarlamenttivaalien osalta aikaisintaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista eli 22.5.2024
 • ettei vaalimainoksia saa asettaa Mikkelin kaupungissa taajama-​​alueella muualle kuin kaupungin rakentamiin vaalimainoskehikkoihin ja hyväksyttyihin ulkomainostelineisiin. Taajama-​​alueen ulkopuolella pääteiden varsilla ulkomainontaa voidaan suorittaa Väyläviraston sekä paikallisen tiemestarin antamien ohjeiden edellyttämällä tavalla. Tämän päätöksen vastaisesti asetetut vaalimainokset tulee kehotuksesta puolueiden ja valitsijayhdistysten poistaa. Poistamisen voi tarvittaessa tehdä myös kaupunki,​​
 • kukin puolue saa kustakin vaalimainoskehikosta kaksi paikkaa ja
 • ettei puolueilta peritä vaalimainospaikkojen käytöstä maksua.


Lisäksi kaupunginhallitus päättää,​​ että vaalijulisteet asetetaan kullekin julistepaikalle vasemmalta lukien samassa järjestyksessä kuin ehdokkaita asettavat ryhmät ovat ehdokaslistojen yhdistelmässä.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.