Kaupunginhallitus, kokous 18.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 240 Vuoden 2018 Presidentinvaali - äänestäminen laitoksissa

MliDno-2017-1510

Valmistelija

 • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vaalilain 9 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus määrää laitokset, joissa vaalitoimikunnat toteuttavat presidentinvaalit, seuraaviksi:

 • Keskussairaala, Porrassalmenkatu 35-37 
 • Moision sairaala, Moisiontie 10
 • Kiiskimäen päiväkeskus, Kiiskimäenkatu 2
 • Palvelukeskus Lounatuuli, vanhusten palvelutalo, Tuukkalankylätie 3-5
 • Mikkelin vankila, Linnankatu 6
 • Palvelutalo Annakoti, vanhusten palvelutalo, Yrjönkatu 1
 • Graanin Palvelutalo, Graanintie 10
 • Attendo Lavilanhovi, vanhusten palvelutalo, Lavilankatu 4
 • Pietarinpirtti, vanhusten palvelutalo, Pietarinkatu 9
 • Mikkelin Kotikaari ry, Pappilanpuiston palvelutalo, Kappalaisenkatu 8
 • Mikkelin Kotikaari ry, Jalavapuiston palvelutalo, Kastanjakuja 3
 • Invalidiliiton Asumispalvelut Oy, Validia-palvelut, Kiiskinmäenkatu 4
 • Savon Vammaisasuntosäätiön Pihkapuiston toimintakeskus, Oksakuja 2
 • Savon Vammaisasuntosäätiön Savisillan toimintatupa, Maahisentaival 7-9
 • Anttolan Palvelukeskus/palveluasunnot, Taipaleentie 27-29
 • Mikkeli-yhteisö, Norolantie 19
 • Kyyhkylän kuntoutussairaala, Kyyhkyläntie 9
 • Haukivuoren palvelukeskus, Kankaalantie 4
 • Palvelukeskus Vaarinsaari, Tuderuksentie 2
 • Suomen Ikihyvä Oy/Ryhmäkoti, Tuderuksentie 4
 • Hoivakoti Oy/Helmikoti, Hovintie 2
 • Luotolahden palvelukoti, Sikolammentie 42 A
 • Vuolingonhovi, Palvelutalo, Ylännetie 1
 • Vetrea Oy, Mikkelin palvelukoti, Ylännetie 3
 • Suomen Ikihyvä Oy, Haukiranta, Haukirannantie 10
 • Toimintakeskus Metsätähti, Opinraitti 9, 
 • Oravin palvelukoti, Oravinkatu 7
 • Palvelutalo Lehmuskoti, Jalavakatu 5

Päätös

Hyväksyttiin.  

Lisäksi kaupungihallitus oikeutti kaupunginlakimiehen tekemään vähäisiä tarkennuksia äänestyspaikkojen nimiin.

Tiedoksi

Päätöksessä mainitut laitokset

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat