Kaupunginhallitus, kokous 18.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 245 Tontinluovutuksen menettelytavat ja Kuntalain 130 §:n huomioiminen

MliDno-2017-2585

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin noudattamista tonttien luovutusperiaatteista on päätetty kaupunginvaltuustossa 12.6.2017 § 38. Edellä mainitussa päätöksessä uudistettiin tonttien hinnoitteluperusteet täydellisesti verrattuna aiempaan menettelyyn. Uudistuksen valmistelussa otettiin huomioon kuntalain 130 §, joka vaikuttaa merkittävästi noudatettaviin menettelytapoihin.

Mikkelin tontinluovutusmalli perustuu suppeaksi rajattuun keskusta-alueeseen, jolla ei ole lainkaan etukäteen päätettyä hinnoittelua, sekä sen ulkopuolella oleviin useisiin eri hinta-alueisiin, joilla on olemassa alussa mainitun valtuuston päätöksen mukaisia alueittaisia hintoja eri tyyppisille tonteille (=listahinta). Kaikki liiketontit, olivat ne missä hyvänsä kaupungin alueella, rinnastuvat keskusta-alueella noudatettavaan malliin, eli niillä ei ole lainkaan etukäteen päätettyä hinnoittelua.

Omakotitonttien luovutus on pääsääntöisesti kuntalain 130 §:n soveltamisen ulkopuolella, sillä niitä vuokraavat tai ostavat pääsääntöisesti yksityishenkilöt. Koska omakotitontteja kuitenkin luovutetaan samanlaisin ehdoin myös yrityksille, jotka rakentavat taloja myyntiin, on niidenkin kohdalla otettava huomioon kuntalain 130 §:n vaatimukset. Omakotitonteille on listahinnat, ja ne joko arvotaan ja luovutetaan listahinnalla tai tarjouskilpailutetaan (jolloin listahinta asetetaan pohjahinnaksi). Listahintojen tulee perustua markkinatarkasteluun, joka on validoitava aina muutaman vuoden välein (viimeksi tämä on tehty syksyllä 2016 valmisteltaessa alussa mainittua päätösesitystä uusiksi tonttien luovutusperiaatteiksi).

Kaikki liiketontit ja kaikki keskusta-alueen tontit luovutetaan joko tarjouskilpailun perusteella tai erityisissä tapauksissa neuvottelumenettelyllä, jolloin on kuitenkin ehdottomasti tapauskohtaisesti varmistettava luovutushinnan markkinaehtoisuus eli käypä hinta. Mainitut erityiset tapaukset voivat liittyä maanomistajan aiempaan maanomistukseen kyseisellä alueella, tontin ”räätälöintiin” hanketta varten yms. toimijakohtaisiin erityistilanteisiin.

Muut tonttityypit keskusta-alueen ulkopuolella ovat käytännössä aina sellaisia, että tontille on olemassa listahinta, mutta se luovutetaan markkinoilla toimivalle yritykselle, joka rakentaa tai rakennuttaa tontille kerrostalon, rivitalon, teollisuus- tai varastorakennuksen, toimitilaa, palvelutalon, päiväkodin yms. Näitä tontteja luovutettaessa tulee aina varmistaa noudatettavan luovutushinnan markkinaehtoisuus. Se voi tapahtua joko tarjouskilpailun avulla (asettaen listahinta pohjahinnaksi) tai siten, että noudatetaan suoraan listahintaa ja listahintojen markkinaehtoisuus validoidaan aina muutaman vuoden välein (viimeksi tämä on tehty syksyllä 2016 valmisteltaessa alussa mainittua päätösesitystä uusiksi tonttien luovutusperiaatteiksi). Turvallisinta on käyttää tarjouskilpailutusta aina markkina-arvoltaan merkittävissä kohteissa.

Kun tontti tai tontteja asetetaan tarjouskilpailuun, on aina selkeästi annettava tiedoksi, voiko tontin vain ostaa vai voiko sen joko ostaa tai vuokrata, ja jos sen voi myös vuokrata, mikä on käytettävä kerroin, jolla vuokrahinta muunnetaan ostohinnaksi (tavallisesti se on 20 tai 25). Pääsääntöisesti kerrostalotontit ja liiketontit on ostettava ja kaikki muun tyyppiset tontit voi joko ostaa tai vuokrata. Erityisissä tapauksissa (poikkeuksellinen alue, poikkeuksellisen hyvä sijainti) voidaan muitakin tonttityyppejä tarjouskilpailuttaa siten, että tontti on ostettava ja vuokrausmahdollisuutta ei ole.

Jotta tontinluovutusmenettely varmuudella täyttää kuntalain 130 §:n vaatimukset, on tärkeää, että valtuuston päättämät listahinnat ja kaikki muukin noudatettava tontinluovutusmenettely aina muutaman vuoden välein validoidaan riippumattoman kiinteistöarvioitsijan toimesta. Jos tarvetta muutoksiin tällöin ilmenee, on muutoksista tehtävä päätösesitys, josta kaupunginvaltuusto päättää.

Kaupunki on keskustellut edellä kuvailluista tontinluovutuksen menettelytavoista Kuntaliiton johtavan lakimiehen Pirkka-Petri Lebedeffin kanssa. Keskustelussa ilmeni, että nämä menettelyt noudattavat hyviä hallintotapoja ja ovat Kuntalain 130 §:n vaatimukset täyttäviä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelä ja kaupungingeodeetti Hannu Peltomaa selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat