Kaupunginhallitus, kokous 18.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 242 Taksi Valtter Puikkosen oikaisuvaatimus - vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetusten kilpailutus

MliDno-2017-1837

Kuvaus

Taksi Valtter Puikkonen vaatii oikaisuvaatimuksessaan henkilö- ja esteettöminen tila-autojen uudelleen kilpailutusta kohteessa 1A ja 1B, Mikkeli. Oikaisuvaatimuksen perusteena on hänen nykyisen sopimuksen 4 vuoden kokemusperäinen toiminta ja hankintapäälliköltä saamansa tieto Kyytineuvon hakuketjuista, joissa Mikkelin alueiden sijoituspaikka ei määrittelisi hakuketjua kaupungin sisällä.

Tarjouspyynnön päätöksenteon perusteet kohdassa mainitaan: "Taksiasema/päivistyspaikka vaikuttaa ajoneuvovalinnan logiikkaan matkojen välityksessä, mutta ei vaikuta hankintaperusteisiin tarjousvertailussa." ja tarjouspyynnön liitteen 3 kohdassa Matkojen yhdistelytoiminnan autovalinta on maininta: "Autovalinnassa on tilanteita, jolloin kaikkia reittejä ei tarjota siinä järjestyksessä jonka alennusprosentin suuruus suurimmasta pienimpään tuottaisi. Lähtökohtaisesti järjestykseen (logiikkaan, jonka mukaan järjestys dynaamisesti muodostuu) vaikuttavat liikennöitsijöiden kustannustaso, palvelutaso sekä lisäksi ajoneuvon asemapaikka ja status (vapaana vastaanottamaan kuljetuksen).

Puikkonen vetoaa oikaisuvaatimuksensa tueksi puhelimitse hankintapäälliköltä saamiinsa tietoihin. Puhelimitse esitettyihin kysymyksiin liittyy aina väärinymmärryksen vaara. Tästä johtuen tarjouspyynnössä on todettu, että hankintaa koskevat kysymykset tulisi esittää kirjallisesti. Kyseissä tapauksessa Puikkosen ja hankintapäällikön käymässä puhelinkeskustelussa Puikkonen on ymmärtänyt väärin hankintapäällikön antaman vastauksen. Jos Puikkonen on ollut epävarma tarjouspyynnön sisällöstä, olisi hänen tullut esittää kysymys kirjallisesti toimittajaportaalin kautta, kuten tarjouspyynnössä on ohjeistettu. Kilpailutuksen aikana tuli kaikkiaan 106 tarjousta, eikä taksin asemapaikkaa koskevia kysymyksiä tullut ollenkaan. Tämä kertoo osaltaan, että tarjouspyynnön ehdot ovat olleet tältä osin selvät ja ymmärrettävät. Kysessa on kokonaan uusi kilpailutus, jota koskevat kokonaan uudet sopimukset ja sopimusehdot. Edellisellä sopimuskaudella noudatetetut käytännöt eivät koske enää uutta hankintakautta. Tarjousta tehdessään Taksi Valter Puikkonen on tutustunut ja sitoutunut tarjouspyynnössä ja sen liitteissä oleviin ehtoihin, myös ajovälityksen hakuketjujen osalta. Asiassa ei ole juridista perustetta  kilpailutuksen uusimiseen, kuten Puikkonen on vaatinut.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hylkää Taksi Valtter Puikkosen oikaisuvaatimuksen kohteiden 1A ja 1B uudelleen kilpailutusten osalta ja pitää 27.11.2017 § 182 hankintapäätöksen voimassa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kyytineuvo, asianosaiset

Muutoksenhaku

Valituskielto

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Käsitellyt asiat