Kaupunginhallitus, kokous 18.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 243 Päihdeohjelma

MliDno-2017-2323

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heidi Lepistö, työsuojelupäällikkö, Heidi.Lepisto@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin tavoitteena on työnantajana turvata henkilöstölleen päihteetön ja turvallinen työyhteisö. Päihteillä tarkoitetaan alkoholin, lääkkeiden ja huumeiden väärinkäyttöä. Päihdeongelmiin puuttumalla vähennetään päihteiden väärinkäytöstä aiheutuvia terveyshaittoja ja vaikutetaan kaupungin palveluiden laatuun, työn tuottavuuteen, työturvallisuuteen sekä työ­yhteisöjen ilmapiiriin.

Päihdeohjelma antaa työpaikalle toimintamallin, jonka mukaan päihdehaittoja ehkäistään ja ongelmiin puututaan riittävän varhaisessa vaiheessa. Ohjelman toteutumisen kannalta on tärkeää, että ohjelma käsitellään koko henkilöstön kanssa. Tiedottamisella ja tiedon lisäämisellä edistetään avoimen keskustelun käynnistämistä päihdeongelmatilanteessa.

Päihdeohjelmalla korvataan aikaisempi Mikkelin kaupungin päihdeohjelman, jonka kaupunginhallitus on hyväksynyt 26.8.2002 § 452.

Työsuojelupäällikkö Heidi Lepistö esittelee päihdeohjelman.

Päätösehdotus

Esittelijä

Heli Huopainen, henkilöstöjohtaja, heli.huopainen@mikkeli.fi
Heidi Lepistö, työsuojelupäällikkö, Heidi.Lepisto@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Kuvaus

Henkilöstöhallinto ja työsuojeluvaltuutetut ovat yhdessä päivittäneet päihdeohjelman. YT - toimikunta on kokouksessa 13.12.2018 päättänyt esittää oheisen päihdeohjelman kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan päihdeohjelman.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut, joka tiedottaa asiasta.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat